Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
referent správy výzkumu a vývoje OdVaV

DOCENDO DISCIMUS

 

referent správy výzkumu a vývoje OdVaV

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo


referent správy výzkumu a vývoje

 

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. března 2025 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

 

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad:                         vysokoškolské magisterské vzdělání

Mzdové zařazení:                                  12. platová třída

Rozsah pracovní doby:                           40 hodin týdně

Místo výkonu práce:                              Brno, Kounicova 65

Předpokládaný termín obsazení místa:     1. srpna 2022

 

Hlavní náplň činnosti:

- komplexně zabezpečuje podporu akademickým pracovníkům v oblasti projektů v mezinárodním kontextu, zejména u evropských strukturálních fondů, operačních programů, Evropské obrané agentury a dalších dotačních titulů; 

- aktivně vyhledává nové výzvy a vytváří podmínky pro získávání nových projektů z mezinárodního prostředí;

- komunikuje s poskytovateli dotace, s řešitelskými týmy a partnery projektu;

- plánuje a koordinuje operativní úkoly, svolává schůzky realizačního týmu k řešení projektu a finančnímu plnění, řízení rizik projektu atd.;

- reportuje postup projektu a dosahování cílů, výstupů a monitorovacích indikátorů projektu;

- podílí se na činnostech pro zajišťování ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu;

- podílí se na popularizaci vědy a výzkumu v rámci univerzitní působnosti.
 

Výhodou:

- výborné komunikační a prezentační dovednosti;

- zkušenost a zájem o oblast vědy, výzkumu a inovací a znalost výzkumného prostředí;

- znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a MS Teams.


Odborné požadavky:

- anglický jazyk na úrovni B2.

 

Nabízíme:

- perspektivní a zajímavou práci v dobrém kolektivu;

- stabilní zaměstnání;

- 200 hodin dovolené;

- možnost čerpání až pěti dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů (sick days);

- výhody závodního stravování;

- možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce);

- možnost využívání sportovišť zaměstnavatele;

- možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 30. června 2022.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 15. července 2022, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 1. srpna 2022) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní osoba:

mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 BRNO

(alc. 442 166, mobil 724 692 547, e-mail: ondrej.klanica@unob.cz)


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme