Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vedoucí skupiny projektového řízení

DOCENDO DISCIMUS

 

Vedoucí skupiny projektového řízení

Rektor - velitel Univerzity obrany v Brně nabízí volné pracovní místo

Vedoucí skupiny projektového řízení rektorátu Univerzity obrany v Brně


Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. září 2020, s možností prodloužení.

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání

Mzdové zařazení: 12. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. října 2019.

 

Obsah činnosti: Komplexní řízení a plánování činnosti skupiny projektového řízení, zejména:

- analýza a posuzování projektové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, kterými se zabývá Univerzita obrany,

- evidenční a procesní činnosti pro podporu tvůrčí činnosti,

- koordinační role vzhledem k dlouhodobým záměrům na rozvoj organizace spojené s Institucionální podporou na UO a to v plném rozsahu,

- implementace dokumentů právní povahy vztažených k řešení vědeckých a výzkumných úkolů s republikovou působností s vazbami na MO – Sekce vyzbrojování, Akademii věd České republiky, civilní a vojenské vysoké školy, technologické parky, průmysl, mezinárodní instituce (NATO, EU, atp.),

- zpracování podkladů, vede a naplňuje data do registru docentů a profesorů REDOP,

- zpracování podkladů a řízení přípravy podkladů pro výzkumné a vývojové úkoly, koordinace související činnosti v rámci UO, pracuje s projekty obsahující utajované informace do stupně „V",

- komplexní zajištění informačního servisu v oblasti vědecké a tvůrčí činnosti akademickým pracovníkům v rámci UO ve své působnosti,

- zpracování příspěvků do ročního a čtvrtletních plánů UO v oblasti řešení projektového řízení a ESIF na UO a připravuje podklady pro hodnocení plánu,

- odpovídá za aktualizaci dokumentů v IS VaV UO a na webových stránkách a intranetu školy týkajících se činnosti SkPŘ.

 

Požadavky na uchazeče:

- minimálně 1 rok praxe na vedoucí pracovní pozici nebo pozici akademického pracovníka,

- předpoklady pro týmovou práci,

- pečlivost a vysoké pracovní nasazení,

- vysoká úroveň pracovní loajality,

- schopnost samostatného rozhodování,

- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností - empatické vystupování a jednání,

- velmi dobrá úroveň písemného a stylistického projevu,

- zájem o vlastní sebevzdělávání v oblasti svého pracovního zařazení,

- předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými skutečnostmi na stupni utajení „VYHRAZENÉ",

- znalost práce na počítači, a to zejména v prostředí MS Office.

 

Nabízíme:

- stabilní zaměstnání,
- 5 týdnů dovolené,
- možnost čerpání až 5-ti dnů indispozičního volna,
- výhody závodního stravování,
- možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na dovolenou a kulturní akce),
- možnost využívání univerzitních sportovišť,
- možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 6. září 2019.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V 1. kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve 2. kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 30. září 2019, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci 2. kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně nebo emailem vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu uchazeč uděluje České republice – Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 31. října 2019) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní email pro zaslání požadovaných dokladů:

zdenek.pokorny@unob.cz


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme