Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Vedoucí (jen ve školách) skupiny organizace taktiky zdravotnické služby

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/345961/13/01/06/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Vede a řídí příslušníky skupiny.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na strategické a operační plánování, výstavbu a činnost vojsk v oblasti vojenského zdravotnictví.

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti operační a taktické přípravy zdravotnického zabezpečení vojsk.

Přispívá k přípravě podkladů pro vědeckou expertní činnost v oblasti organizace a řízení vojenského zdravotnictví.

Aktivně se účastní na řešení výzkumného záměru a dalších výzkumných úkolů katedry a fakulty.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Vede přehledy pedagogické činnosti, hodnocení studentů, provádí rozdělení výuky u předmětů na skupině a eviduje pedagogickou zátěž jednotlivých příslušníků skupiny.

Dále rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Spolupracuje s útvary AČR při zabezpečení výuky.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

-  voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

-  vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva, Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví, Ekonomika a management nebo příbuzném, nebo minimálně 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001);

- vědecká a publikační činnost v problematice vojenského zdravotnictví, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

 

Další požadavky na uchazeče:

- odborná způsobilost zdravotnického pracovníka dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb.;

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 24.5.2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

pavlina.kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, Purkyňův salonek, dne 1. června 2021 v 10,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz

Zveřejněno dne 19. dubna 2021

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služebních míst:

A) 

Vedoucí (jen ve školách) skupiny traumatologie a léčby popálenin 

Katedry vojenské chirurgie K-305 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/302679/13/51/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Při své činnosti zejména:

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Organizační a řídící práce skupiny traumatologie a léčby popálenin v oblasti vědecké, publikační a personální.

Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj oboru válečné chirurgie na národní, případně nadnárodní úrovni.

Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru válečná chirurgie se zaměřením na všeobecnou chirurgii včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a provádění náročných konziliárních vyšetření.

Lékařská činnost u lůžka nemocného, ambulancích a operačních sálech.

Pracuje se zdrojem ionizujícího záření (RTG přístroj)

Odborně publikuje v zahraničí i v České republice.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.8.2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru vojenská chirurgie nebo příbuzném, nebo minimálně 4 letá praxe ve vojenské nemocnici;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001);

- vědecká a publikační činnost v oboru chirurgie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

 

Další požadavky na uchazeče:

- lékař se specializací z chirurgie;

- praxe alespoň 6 let v oboru chirurgie nebo souvisejícím oboru;

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

B)

Odborný asistent (jen ve školách) Katedry vojenské chirurgie K-305

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(71/306980/13/51/06/4/2222)     

        

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oblasti chirurgie nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve funkcích na úrovni agentura, základna, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost major;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Aplikace výsledků základního výzkumu z oblasti všeobecné chirurgie do specifické problematiky válečné chirurgie.

Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru válečná chirurgie se zaměřením na všeobecnou chirurgii, včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

Provádí náročné konziliární vyšetření.

Odborně vede zdravotnický tým a řídí činnost na určeném oddělení Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové u lůžka nemocného, ambulancích a operačních sálech.

Provádí lékařskou činnosti v oboru všeobecné chirurgie, posudkovou a expertizní činnost pro vojenskou zdravotnickou službu s celoarmádní působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

Pracuje se zdrojem ionizujícího záření (RTG přístroj).

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.8. 2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitána se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařských věd (MUDr.);

- splnění kvalifikačního požadavku:

      * kurz pro nižší důstojníky (08), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

      * kurz pro vyšší důstojníky (06), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 4 let v oboru vojenská chirurgie nebo min. 5 let praxe v chirurgii na úrovni nemocnice, základna;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111;

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

 

Další požadavky na uchazeče:

- lékař se specializací z chirurgie;

- organizační a pedagogické dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi
pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 14.6.2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ul. Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu 8. p., dne 22. června 2021 v 13,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno dne 19. dubna 2021 

 

 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník skupiny vojenské farmacie

Katedry toxikologie a vojenské farmacie / K-304

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

 (99/345802/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31.8.2024 s možností prodloužení, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).

Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14).

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu lékařského, farmaceutického nebo přírodovědného charakteru;

- jazyková  způsobilost  v  anglickém   jazyce   podle  NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oblasti analytické chemie – separačních metod;

- předchozí  odborně  –  praktické,  pedagogické  nebo  vědecké  působení v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody v délce alespoň 3 roky.

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2021.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 9.7.2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Iva HUKOVÁ (tel: 973 253 079, Alc. 253 079)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Personální oddělení

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru s uchazeči: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu, 8. patro, dne 21. 7. 2021 od 9,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek Univerzity obrany nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.         

 

                                                                                                      prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. června 2021                                                      děkan Fakulty vojenského zdravotnictví

 

        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme