Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

​Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Vedoucí (jen ve školách) skupiny organizace taktiky zdravotnické služby 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/345961/13/01/06/2/2222/5)                  

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost
při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů
s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Vede a řídí příslušníky skupiny.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na strategické a operační plánování, výstavbu a činnost vojsk v oblasti vojenského zdravotnictví.

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti operační a taktické přípravy zdravotnického zabezpečení vojsk.

Přispívá k přípravě podkladů pro vědeckou expertní činnost v oblasti organizace a řízení vojenského zdravotnictví.

Aktivně se účastní na řešení výzkumného záměru a dalších výzkumných úkolů katedry
a fakulty.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví
a v magisterských studijních programech.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Vede přehledy pedagogické činnosti, hodnocení studentů, provádí rozdělení výuky
u předmětů na skupině a eviduje pedagogickou zátěž jednotlivých příslušníků skupiny.

Dále rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků
ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Spolupracuje s útvary AČR při zabezpečení výuky.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.5.2022

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví, Ošetřovatelství, Ekonomika a management nebo příbuzných, nebo minimálně 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- tvůrčí činnost v problematice vojenského zdravotnictví, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

 

Další požadavky na uchazeče:

- odborná způsobilost zdravotnického pracovníka dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb.;

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

 

 

Starší asistent (jen ve školách) skupiny radiační patologie  

Katedry radiobiologie /K-303 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(64/355269/13/51/08/4/2222/5)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Zabezpečení přednáškové činnosti, praktických cvičení, seminářů a konzultací v magisterských a bakalářských studijních programech.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Podílí se na realizaci vědeckých projektů, naplňování výzkumného záměru pracoviště, sledování aktuálních trendů ve vědě a výzkumu s tvůrčí aplikací do vědecké, výzkumné, expertizní, pedagogické a publikační činnosti pracoviště.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity ve své vojenské odbornosti.

Pracuje s laboratorními zvířaty a zdrojem ionizujícího záření.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 7. 2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti, nebo občan ČR se splněnými podmínkami pro povolání do služebního poměru v předepsané hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru přírodních věd;

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro nižší důstojníky, nebo účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);

- praxe alespoň 4 roky v daném nebo souvisejícím oboru imunologie;

- vědecká a publikační činnost v oboru biomedicíny;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111, nebo ekvivalent.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační dovednosti;

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 13.2.2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde 

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu 8. p., dne 21. února 2022 v 10,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

 

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                                         děkan

                                                                                                     prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. ledna 2022       

 

        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme