Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení služebních míst:

A)

Vedoucí skupiny (jen ve školách) vojenského vnitřního lékařství 

Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny K-306

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(72/302687/13/51/06/4/2222)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace v oboru vnitřní lékařství, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Vede a řídí všechny příslušníky skupiny v oblasti vědecké, publikační a personální.

Zabezpečuje a spolupodílí se na řízení a kontrole výuky a výchovy vysokoškolských studentů a na dalších formách postgraduální odborné výuky a výchovy v oboru.

Vede praktickou výuku studentů vnitřního lékařství u lůžka nemocných a na seminářích.

Ovládá preventivní, diagnostické a léčebné úkoly, nezbytné pro získání specializační atestace v oboru vnitřního lékařství, případně dalších forem postgraduální přípravy.

Mezi rizika zde patří RTG záření, infekce a kontakt s biologickými materiály (krev, vzorky tkání, sekrety).

Požadované vzdělání – lékař se specializací v oboru interním nebo kardiologickém.

 Podílí se na rozvoji vzdělávání ve své vojenské odbornosti.

Účastní se mezinárodních jednání.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu vnitřní lékařství nebo minimálně 4 letá praxe ve vojenské nemocnici;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001);

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- organizační a pedagogické dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 


B)                                                 Odborný asistent (jen ve školách)

Katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství K-307 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(71/302690/13/51/06/4/2222)  

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Vzdělání v doktorském studijním programu preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví nebo minimálně 4 letá praxe ve vojenském zdravotnickém zařízení;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost major;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Při své činnosti zejména:

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Samostatně řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Další vykonávané činnosti a povinnosti:

Je vojenským lékařem s odbornou a specializovanou způsobilostí k výkonu povolání lékaře.

Úspěšně ukončil specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace nebo všeobecné praktické lékařství nebo chirurgie.

Zodpovídá za výuku a výcvik studentů fakulty a účastníků kurzů v předmětu urgentní medicína, všeobecné vojenské lékařství a v ostatních vzdělávacích aktivitách pracoviště.

Ve stejných oblastech se podílí na přípravě podkladů pro vědeckou a expertizní činnost.

Průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášení.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Podílí se na evidenci, účtování materiálně technického vybavení pracoviště, na manipulaci a účelném hospodaření s materiálem včetně prací při jeho inventarizaci.

V oblasti hospodaření se svěřeným materiálem plní úkoly a povinnosti v rozsahu uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

Provádí administrativní práce na pracovišti podle pokynů nadřízeného.

Vykonává odbornou léčebně preventivní a diagnostickou činnost.

Na základě pozvánky se účastní tuzemských a mezinárodních jednání.

Spolupracuje s útvary AČR při zabezpečení výuky.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařských věd;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major,

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001);

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;


 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- organizační a pedagogické dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 2. března 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální skupina

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. Vojáci z povolání přiloží navíc stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu (8. p.), dne 10. března 2020 v 09,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději
do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

 

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektoru - veliteli UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                            prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno 28. ledna 2020                                                                                       děkan


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

A)                                       akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

 (99/302702/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejdéle do 28.2.2023, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

 

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul").

 

12. platová třída - Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lékařského, farmaceutického nebo přírodovědného směru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001) nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oblasti Life science;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické nebo vědecké působení v oblasti Life science;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

B)                                       akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

 (99/302703/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31.3.2021, s možností prodloužení, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul").

 

12. platová třída - Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lékařského, farmaceutického nebo přírodovědného směru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001) nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oblasti Life science;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické nebo vědecké působení v oblasti Life science;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Předpokládaný termín obsazení míst – 1. 4. 2020.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 9. 3. 2020 na adresu:

o.z. Iva HUKOVÁ (tel: 973 253 079, Alc. 253 079; Iva.Hukova@unob.cz)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Personální skupina

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu, 8. patro, dne 20. 3. 2020 v 9,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektoru - veliteli UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                          prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno 6. února 2020                                                                                       děkan


        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme