Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení služebních míst:

A)

Vedoucí katedry vojenské chirurgie  K-305

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/265782/13/51/07/4/3333)     

                                                                                                                     

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Dosažená vědecká kvalifikace jmenování profesorem v oboru chirurgie nebo příbuzném nebo minimálně čtyřletá praxe ve vojenské nemocnici;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost plukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Je zodpovědný za komplexní řízení činnosti katedry vojenské chirurgie a její rozvoj v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti, ale i v oblasti personální.

Řídí a koordinuje tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů vojenské vysoké školy a v přípravě vědeckých pracovníků.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání oborů všeobecné a zubní lékařství a vojenské farmacie na úrovni: přednášející, garant základního teoretického studijního předmětu profilujícího základu studijního programu, garant studijního programu.

Provádí tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj vědního oboru chirurgie.

Provádí významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Je garantem oboru vojenská chirurgie a podílí se na koncepci tohoto oboru.

Podílí se na přípravě a realizaci mezinárodních jednání a porad souvisejících s výzkumem.

Přednáší témata z oboru vojenská chirurgie, provádí expertizní a recenzní posudkovou činnost, vede a oponuje seminární, diplomové, disertační a jiné vědecké práce.

Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj oboru válečné chirurgie na národní, případně nadnárodní úrovni.

Aplikace výsledků základního výzkumu z oblasti všeobecné chirurgie do specifické problematiky válečné chirurgie.

Provádí preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v oboru válečná chirurgie se zaměřením na všeobecnou chirurgii, včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a provádění náročných konziliárních vyšetření.

Provádí lékařskou činnost u lůžka nemocného, v ambulancích a operačních sálech, vede a řídí činnost dalších lékařů a zdravotních sester.

Pracuje se zdrojem ionizujícího záření (RTG přístroj).

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky (06);

- titul docent, případně jeho ekvivalent, nebo minimálně čtyřletá praxe ve vojenské nemocnici;

- vědecká a publikační činnost v oboru chirurgie nebo příbuzném,  nebo služba v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001);

- osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky na uchazeče:

- praxe alespoň 10 let v oboru chirurgie nebo souvisejícím oboru

- organizační a pedagogické schopnosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

B)

Zástupce vedoucího katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu - vedoucí skupiny managementu a medicíny katastrof 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

                                               (72/345957/13/51/06/2/2222)                              

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení činnosti katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu.

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Vede a řídí všechny příslušníky skupiny.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na řešení krizových situací.

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti medicíny katastrof, veřejného zdravotnictví a krizového managementu se zaměřením na činnost zdravotnických pracovníků ve specifických podmínkách vojenského zdravotnictví.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech.

Vede přehledy pedagogické činnosti, hodnocení studentů, provádí rozdělení výuky u předmětů na skupině a eviduje pedagogickou zátěž jednotlivých příslušníků skupiny.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Dále rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Odborně publikuje v zahraničí i v České republice.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.1.2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru ekonomika a management nebo příbuzném, nebo minimálně 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001);

- vědecká a publikační činnost v problematice související s oborem ekonomika a management nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních. 


Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

C)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny managementu a medicíny katastrof

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

                                  (71/345958/13/51/06/2/2222)                                                

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oblasti managementu a medicíny katastrof nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve funkcích na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost major;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace
a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Samostatně řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na zdravotnické zabezpečení.

Je spoluautorem základních titulů studijní literatury pro zabezpečení seminářů, cvičení, laboratorních měření a výukové praxe.

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti medicíny katastrof, ošetřovatelství, veřejného zdravotnictví a krizového managementu se zaměřením na činnost zdravotnických pracovníků ve specifických podmínkách vojenského zdravotnictví.

Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.

Dohlíží a zodpovídá za zajišťování a provádění vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace ve zdravotnictví.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech, v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Spolupracuje s útvary AČR při zabezpečení výuky.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.1. 2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitána se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo příbuzném;

- splnění kvalifikačního požadavku:

        - kurz pro nižší důstojníky (08), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

        - kurz pro vyšší důstojníky (06), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

- praxe alespoň 3 roky v oboru managementu a medicíny katastrof nebo příbuzném, nebo min. čtyřletá praxe u zdravotnického vojska v polní vojenské nemocnici nebo zdravotnickém praporu;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111;

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem,  nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;


Další požadavky na uchazeče:

- specializační vzdělávání v oboru ARO JIP (atestace ARIP);

- registrovaná zdravotní sestra;

- organizační a pedagogické dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

         

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 19. 3. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti a (v případě SM Vedoucí katedry vojenské chirurgie i doklad o splnění podmínek stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. - v případě, že jsou povinni jej předložit)  na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, Purkyňův salonek, dne 30. března 2021 v 12,30 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

 

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                      prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 16. února 2021                                                      děkan Fakulty vojenského zdravotnictvíV souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

akademický pracovník skupiny traumatologie a léčby popálenin

Katedry vojenské chirurgie / K-305

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

 (99/345817/00/14/099/00/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31.8.2023 (s možností prodloužení), rozsah pracovní doby 20 hodin týdně;

 

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul").

 

12. platová třída - Mgr. (RNDr., Ing.);

13. platová třída -  Ph.D. (CSc., Dr.);

14. platová třída -  docent;

15. platová třída - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lékařského směru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001) nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oboru chirurgie nebo příbuzném;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické nebo vědecké působení v oboru chirurgie nebo

  příbuzném v délce alespoň 5 let.

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Předpokládaný termín obsazení míst – 1. 7. 2021.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 19.3.2021 na adresu:

o.z. Iva HUKOVÁ (tel: 973 253 079, Alc. 253 079; Iva.Hukova@unob.cz)

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, Purkyňův salonek, dne 30. 3. 2021 v 13,15 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                      prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 16. února 2021                                                      děkan Fakulty vojenského zdravotnictví

 

 
 


        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme