Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Odborný asistent skupiny organizace taktiky zdravotnické služby

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(71/345962/13/01/06/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu v oboru všeobecného nebo zubního lékařství, farmacie, všeobecné sestry, organizace řízení ve zdravotnictví nebo příbuzném nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06); 

Místo – akademický pracovník;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 2222;

Služební tarif pro hodnost – major;

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

- vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol;

- rozvíjení pedagogické činnosti v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, v kurzech pro ostatní profesionály AČR, ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech;

- zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzu v oblasti medicíny katastrof, krizového managementu, taktické přípravy se zaměřením na činnost zdravotnických pracovníků ve specifických podmínkách vojenského zdravotnictví;

- autorství nebo spoluautorství základních titulů studijní literatury všech typů a druhů studijních programů vyučovaných Katedrou organizace vojenského zdravotnictví a managementu. 

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti majora, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu všeobecného nebo zubního lékařství, farmacie, všeobecné sestry, organizace řízení ve zdravotnictví nebo příbuzném oboru;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4–letá praxe na funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro vyšší důstojníky (06), nebo účastník probíhajícího kurzu pro vyšší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111;

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- odborná způsobilost zdravotnického pracovníka dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nebo zákona č. 96/2004 sb., o nelékařských zdravotnických povoláních;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12.9.2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde
  

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu 8. p., dne 27. září 2022 v 10:00 hodin.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 Zveřejněno dne 9. srpna 2022                                                           prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

                                                                                                                          děkan v. r.

        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme