Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

A)                                       akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

 (99/302702/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejdéle do 28.2.2023, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

 

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul").

 

12. platová třída - Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lékařského, farmaceutického nebo přírodovědného směru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001) nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oblasti Life science;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické nebo vědecké působení v oblasti Life science;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

B)                                       akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

 (99/302703/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31.3.2021, s možností prodloužení, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul").

 

12. platová třída - Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída - profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti toxikologie a farmacie, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – při dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – při dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol - při dosažení titulu profesor.

 

 Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lékařského, farmaceutického nebo přírodovědného směru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001) nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické předpoklady pro činnost akademického pracovníka;

- vědecká a publikační činnost v oblasti Life science;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické nebo vědecké působení v oblasti Life science;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Předpokládaný termín obsazení míst – 1. 4. 2020.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 9. 3. 2020 na adresu:

o.z. Iva HUKOVÁ (tel: 973 253 079, Alc. 253 079; Iva.Hukova@unob.cz)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Personální skupina

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu, 8. patro, dne 20. 3. 2020 v 9,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektoru - veliteli UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                          prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno 6. února 2020                                                                                       děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Starší asistent skupiny vojenské farmacie

Katedry toxikologie a vojenské farmacie/K-304

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/275665/13/51/08/4/2222)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Hradec Králové.


Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Podílí se na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Samostatně řeší dílčí úkoly základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj toxikologie a dalších příbuzných oborů.

Provádí výzkum a vývoj protiopatření proti působení bojových chemických látek a dalších vojensky významných toxických látek.

Podílí se na studiích v oblasti hodnocení působení látek na živé systémy s pomocí in vitro a in vivo metod.

Spolupracuje na vývoji metod pro hodnocení toxického působení látek na živé systémy.

Podílí se na přípravě nových výzkumných projektů s rozhodujícím významem pro rozvoj oboru toxikologie.

Provádí expertizní a posuzovatelskou činnost a tvůrčím způsobem aplikuje výsledky výzkumu do výuky pregraduálních a postgraduálních studentů.

Pracuje s vysoce toxickými látkami.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 5. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu vojenská chemie nebo toxikologie;

- tvůrčí činnost v oboru vojenská chemie nebo toxikologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 2 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni rota, baterie, roj a vyšších

- splnění kvalifikačního požadavku – Kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; důstojnický kurz, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

- vědecká a publikační činnost v oboru farmacie, chemie nebo toxikologie;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 6. dubna 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální skupina

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu, 8. patro, dne 17. dubna 2020 v 09,00 hodin.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno 26. února 2020                                                                                  děkan


        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme