Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Starší asistent skupiny epidemiologické Katedry epidemiologie  K-301
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/310506/13/51/08/4/2222)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Hradec Králové.


Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné a zubní lékařství a farmacie

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Podílí se na řešení výzkumných a expertizních projektů v oborech Epidemiologie, Infekční lékařství a Lékařská mikrobiologie, pod vedením vedoucího skupiny.

Při řešení projektů spolupracuje s dalšími pracovišti FVZ UO, pracovišti v resortu obrany, mimo resort i mezinárodně.

Podílí se na provádění dílčích expertních a analytických činností ve své vojenské a profesní odbornosti.

Výsledky své vědecké práce publikuje v impaktovaných časopisech a časopisech s recenzním řízením, aktivně se zúčastní celostátních a zahraničních konferencí.

Odborně řídí pracovní činnost podřízených laborantek.

Zcela samostatně pracuje v mikrobiologické laboratoři a vakcinačním centru.

Podílí se na metodické a výukové činnosti katedry.

Podílí se na zajišťování odborné výuky v pregraduální přípravě ve všech formách magisterského a bakalářského studia na FVZ UO a ve všech vojenských odborných kurzech FVZ UO.

Podílí se na přípravě výukových textů pro studenty FVZ UO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.1.2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru vojenské všeobecné lékařství;

- splnění kvalifikačního požadavku – důstojnický kurz (05);

- minimálně 3-letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 3-letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni rota, baterie, roj a vyšších;

- vědecká a publikační činnost v oboru epidemiologie, infekční lékařství nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001), nebo ekvivalent;


Další požadavky na uchazeče:

- specializovaná způsobilost v oboru infekční lékařství;

- klinické zkušenosti v oboru infekční lékařství nebo epidemiologie;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 29.10.2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální skupina

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu, 8. patro, dne 6. listopadu 2019 ve 13,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

 

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektoru - veliteli UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                          prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. září 2019                                                                           děkan fakulty


Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení služebních míst:

 

Zástupce vedoucího katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu - vedoucí skupiny managementu a medicíny katastrof 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/302657/13/51/06/4/2222)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz vyšších důstojníků (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Řízení činnosti katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu.

Řízení výchovně vzdělávací činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádí přednáškovou činnost, výuku v seminářích a cvičeních.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu profilujícího základu studijního programu.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Provádí samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Vykonává tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů.

Organizuje a vede studenty při tvůrčí činnosti.

Vykonává významné publikační a sebevzdělávací aktivity.

Vede a řídí všechny příslušníky skupiny.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na řešení krizových situací.

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti medicíny katastrof, veřejného zdravotnictví a krizového managementu se zaměřením na činnost zdravotnických pracovníků ve specifických podmínkách vojenského zdravotnictví.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech.

Vede přehledy pedagogické činnosti, hodnocení studentů, provádí rozdělení výuky u předmětů na skupině a eviduje pedagogickou zátěž jednotlivých příslušníků skupiny.

Recenzuje disertační práce, diplomové práce, zpracované tituly studijní literatury.

Dále rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Odborně publikuje v zahraničí i v České republice.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru ekonomika a management nebo ekvivalent nebo minimálně 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- praxe alespoň 4 roky v požadovaném oboru;

- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 2222 (NATO STANAG 6001), nebo ekvivalent;

- vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- organizační a pedagogické dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Starší asistent skupiny buněčné biologie

Katedry molekulární patologie a biologie  K-308
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/306984/13/51/08/4/2222)     

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Hradec Králové.


Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství, farmacie na úrovni: cvičící.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Podílí se na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Provádění vzdělávací a tvůrčí činnosti v oblasti ochrany proti CBRN agens a základního výzkumu v biomedicínských vědách.

Řešení dílčích a komplexních úkolů s určitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy s dlouhým časovým horizontem.

Zaměření tvůrčí činnosti spadá do oblasti molekulárních a buněčných analýz v oblasti infekční biologie a ionizujícího záření s využitím moderních molekulárně biologických metod.

Při realizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti se zaměřuje na speciální laboratorní postupy zahrnující kultivace vysoce rizikových, rizikových a geneticky modifikovaných biologických agens (virů, bakterií, toxinů) a jejich další následnou analýzu.

Podílí se na přípravě a realizaci odborných kurzů v oblasti ochrany proti B – agens určených pro útvary AČR i členy NATO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2020


Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru přírodních věd;
- splnění kvalifikačního požadavku – důstojnický kurz (05);
- minimálně 3-letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 3-letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni rota, baterie, roj a vyšších;
- vědecká a publikační činnost v oboru přírodních věd a biomedicínských oborů, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
- znalost anglického jazyka na úrovni SLP 1111 (NATO STANAG 6001), nebo ekvivalent;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační dovednosti;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 29. října 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální skupina

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. Vojáci z povolání přiloží navíc stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu (8. p.), dne 7. listopadu 2019 v 08,00 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektoru - veliteli UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. září 2019                                                                           děkan fakulty

        

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme