Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského zdravotnictví

 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení míst: 

 

Odborný asistent (jen ve školách)  skupiny organizace taktiky zdravotnické služby 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně 

(71/302660/13/01/06/4/2222)       

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora; 

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13); 

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu, nebo min. 4 roky praxe ve funkcích na úrovni agentura, základna, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil; 

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06); 

Místo – akademický pracovník; 

Služební tarif pro hodnost major; 

Místo výkonu služby – Hradec Králové. 

 

Obsah činnosti: 

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů. 

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší. 

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů. 

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce. 

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista. 

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity. 

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech. 

Zodpovídá za výuku a výcvik určených studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti medicíny katastrof, krizového managementu, taktické přípravy se zaměřením na činnost zdravotnických pracovníků ve specifických podmínkách vojenského zdravotnictví. 

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na zdravotnické zabezpečení na taktickém a operačním stupni a činnost vojsk ovlivňující různé oblasti vojenského zdravotnictví. 

Rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR. 

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7. 2021 

 

Minimální požadavky na uchazeče: 

 • - voják z povolání v hodnosti kapitána se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti; 

 • - vysokoškolské vzdělání ve vojenském magisterském studijním programu v oboru řízení vojsk nebo příbuzném; 

 • - tvůrčí činnost v oblasti managementu a řízení vojenského zdravotnictví nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních; 

 • - splnění kvalifikačního požadavku: 

 •  - kurz pro vyšší důstojníky (06), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major; 

  - kurz pro nižší důstojníky (08), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; 

 • - výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let nebo min. 4 roky praxe ve funkcích na úrovni agentura, základna, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil; 

 • - jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111. 

 •  

  Další požadavky na uchazeče: 

 • - organizační dovednosti; 

 • - vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem; 

 • - dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením); 

 • - občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 

 • Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ“ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení“ přiloží  k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

   

   

  Starší lektor - specialista Katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství K-307 

  Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně 

  (71/302691/13/51/06/4/2222)       

   

  Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora; 

  Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13); 

  Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví, nebo minimálně 4 letá praxe ve vojenském zdravotnickém zařízení; 

  Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06); 

  Místo – akademický pracovník; 

  Služební tarif pro hodnost major; 

  Místo výkonu služby – Hradec Králové. 

   

  Obsah činnosti: 

  Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů. 

  Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší. 

  Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů. 

  Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce. 

  Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista. 

  Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity. 

  Je vojenským lékařem s odbornou a specializovanou způsobilostí k výkonu povolání lékaře. 

  Úspěšně ukončil specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace, všeobecné praktické lékařství nebo chirurgie. 

  Zodpovídá za výuku a výcvik studentů fakulty a účastníků kurzů v předmětu urgentní medicína, všeobecné vojenské lékařství a v ostatních vzdělávacích aktivitách pracoviště. 

  Ve stejných oblastech se podílí na přípravě podkladů pro vědeckou a expertizní činnost. 

  Vzdělávací a tvůrčí činnost při vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů. 

  Průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášení. 

   

  Předpokládaný termín obsazení místa – 1.5. 2021 

   

  Minimální požadavky na uchazeče: 

  - voják z povolání v hodnosti kapitána se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti; 

 • - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařských věd (MUDr.); 

 • - tvůrčí činnost v oblasti urgentní medicíny nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

 • - splnění kvalifikačního požadavku: 

 • - kurz pro nižší důstojníky (08), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; 

         - kurz pro vyšší důstojníky (06), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

  - výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších nebo ve vojenských zdravotnických zařízeních;

  - jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111. 


  Další požadavky na uchazeče:

  - lékař se specializací z urgentní medicíny, anesteziologie a resuscitace, všeobecného praktického lékařství nebo chirurgie;

  - organizační dovednosti;

  - vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem;

  - dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

  - občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

  Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ“ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení“ přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

   


  Starší asistent skupiny managementu a medicíny katastrof  

  Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302 

  Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

  (64/275664/13/01/08/4/2222)       

   

  Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána; 

  Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13); 

  Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08); 

  Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222; 

  Místo – akademický pracovník; 

  Služební tarif pro hodnost: kapitán; 

  Místo výkonu služby: Hradec Králové. 

   

  Obsah činnosti: 

  Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací. 

  Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší. 

  Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů. 

  Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na taktické a operační plánování, výstavbu a vedení činnosti vojsk ovlivňující zdravotnické zabezpečení na taktickém stupni. 

  Přispívá k přípravě podkladů pro řešení výzkumného záměru fakulty a účastní se řešení vybraných výzkumných a expertizních úkolů katedry. 

  Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech FVZ UO. 

  Starší asistent katedry je vojensky vzdělaný inženýr v oblasti taktiky, který má praxi z velitelských nebo štábních funkcí u jednotek a útvarů pozemních sil. 

  Zodpovídá za výuku a výcvik studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti krizového řízení, taktické přípravy a přípravy v poli se zaměřením na provázanost vševojskové a taktické problematiky se zdravotnickým zabezpečením vojsk v bojových i nebojových podmínkách. 

  Rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR. 

  Spolupodílí se na tvorbě studijních textů, vede bakalářské práce, školí studenty v rámci studentské tvůrčí činnosti, poskytuje konzultace, provádí hodnocení studentů. 

   

  Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2021 

   

  Minimální požadavky na uchazeče: 

  voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti; 

  - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu řízení vojsk nebo příbuzném; 

  - tvůrčí činnost v oblasti managementu a řízení vojenského zdravotnictví nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních; 

  - výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo min. 2 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni rota, baterie, roj a vyšších; 

  - splnění kvalifikačního požadavku: 

   - kurz pro nižší důstojníky (08), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; 

  - důstojnický kurz (05), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík; 

  - jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111. 

   

  Další požadavky na uchazeče: 

 • - organizační dovednosti;

 • - vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem;


 • - dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);


 • - občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 

 • Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 


 • Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 30. listopadu 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu: 

  Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ 

  Personální skupina 

  Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 

  Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 

  Pavlina.Kubisova@unob.cz

  tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850


  Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


  Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu (8. p.), dne 9. prosince 2020  v 08,00 hodin.


  Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek UO nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů. 

   

  Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně může uchazeč podat písemnou námitku rektorce - velitelce UO cestou vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek UO. Podání námitek má odkladný účinek. 

   

   

  Zveřejněno dne 29. října 2020

          

  Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
     
  © 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme