Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Odborný asistent Skupiny ženijní podpory Katedry ženijní podpory / K-108

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/335836/00/13/17/06/03/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – major;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost, vedení cvičení, seminářů, poskytování konzultací, provádění expertízních a hodnotících činností, vedení a oponování seminárních a diplomových prací a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílí se na řešení a hodnocení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádí tvůrčí činnost v oblasti ženijní podpory.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

Podílí se na řízení praktických zaměstnání včetně trhacích prací a minování s ostrou ženijní municí.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 2. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ženijních specializací;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- praktické odborné zkušenosti a znalosti v oblasti organizace a řízení jednotek ženijního vojska a v oblasti řízení ženijní podpory;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major,

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- tvůrčí činnost v oblasti organizace a řízení jednotek ženijního vojska nebo řízení ženijní podpory, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- platné osvědčení k řízení trhacích prací velkého rozsahu (OŘTP-V);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;

- vědecká a publikační činnost v oboru;

- služba v zahraničních operacích.

 

Podmínkou přijetí je vydané „Osvědčení" fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 12. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a osvědčení k řízení trhacích prací, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči:: Brno, ulice Šumavská 9A, místnost 68, dne 18. 12. 2019 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 11. listopadu 2019                                                                             děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny řízení lidských zdrojů

Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335788/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

13 PT -  Ph.D. (CSc.);

14 PT -  docent;

15 PT -  profesor.

Místo výkonu práce – Brno;

Příplatek za vedení: min. 5% tarifu.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

- komplexní řízení Skupiny řízení lidských zdrojů;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a  tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu docent;

15 PT - tvůrčí  rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu profesor.


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 2. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent;

- vědecká a publikační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů.


Další požadavky na uchazeče:

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí je vydání „Poučení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 12. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77 (děkanát), dne 7. 1. 2020 od 13.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 15. listopadu 2019                                                                             děkan

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší odborný asistent Skupiny práva Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/335794/00/13/082/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem v oboru vojenského managementu nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek - kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo - akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby - Brno.

 

Obsah činnosti:

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů při vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací, vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol.

Vykonává výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádí analytické a publikační činnosti ve své vojenské odbornosti.

Podílí se na tvorbě koncepčních materiálů, rozvíjející řídící a podpůrné štábní procesy a dílčí procesy výstavby OS ČR.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 2. 2020.


Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo podobném;

- vědecká hodnost Ph.D. v oboru právo a právní věda, nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, prapor, středisko, odbor, oddělení, skupina, velitelství sil;

- vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru, nebo služba na zahraničním pracovišti, v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splněn kvalifikační požadavek kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce na úrovni NATO STANAG 6001 SLP 2222.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ".

V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 12. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77 (děkanát), dne 7. 1. 2020 od 13.45 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 15. listopadu 2019                                                                             děkan


 

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent Skupiny logistického zabezpečení Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/310448/00/13/034/06/3/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 2. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání z oblasti bezpečnosti a obrany nebo příbuzném studijním programu, s přímou vazbou na problematiku logistického zabezpečení ozbrojených sil;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major,

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- tvůrčí činnost v oblasti logistického zabezpečení ozbrojených sil, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti, praktické zkušenosti s řízením a realizací logistického zabezpečení AČR;

- znalosti a zkušenosti problematiky z problematiky logistického zabezpečení AČR v mnohonárodních operacích;

- znalosti problematiky stavebně-ubytovacího zabezpečení AČR.

 

Podmínkou přijetí je vydané „Osvědčení" fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 30. 12. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 8. 1. 2020 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. listopadu 2019                                                                             děkan

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent Skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

 (71/310455/00/13/035/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 2. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
- vysokoškolské magisterské vzdělání z oblasti bezpečnosti a obrany nebo příbuzném studijním programu, s přímou vazbou na problematiku logistického zabezpečení ozbrojených sil;
- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;
- splnění kvalifikačního požadavku:
     - kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major,
     - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;
- tvůrčí činnost v oblasti logistického zabezpečení ozbrojených sil, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti, publikační výstupy indexované v databázích WoS/SC, zkušenosti se zpracováním a řešením vědeckých projektů;

- znalosti problematiky dopravního zabezpečení AČR při přepravách nebezpečných látek a problematiky operační přípravy státního území výhodou.

Podmínkou zařazení na služební místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 30. 12. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 8. 1. 2020 od 9.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. listopadu 2019                                                                             děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme