Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipuPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent Skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

 (71/310456/00/13/035/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti vojenské dopravy.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 7. 2022.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání z oblasti bezpečnosti a obrany nebo příbuzném studijním programu, s přímou vazbou na problematiku dopravního nebo logistického zabezpečení ozbrojených sil;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- plnění kvalifikačního požadavku - absolvent kurzu pro vyšší důstojníky, nebo účastník probíhajícího kurzu pro vyšší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);

- tvůrčí činnost v oblasti dopravní nebo logistické zabezpečení ozbrojených sil, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti;

­- znalost problematiky dopravního zabezpečení AČR při přepravách nebezpečných látek a problematiky operační přípravy státního území výhodou.

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" nebo vyšší (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 2. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, fax: 973 442 613)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 21. 2. 2022 od 13.00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                       plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. prosince 2021                                                                         děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme