Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Katedry vojenské logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(73/295709/00/13/031/07/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem v oblasti bezpečnostních oborů nebo oboru příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Komplexní řízení činnosti katedry.


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 7. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitačního řízení v oblasti bezpečnostní oborů nebo oboru příbuzném nebo min. 4 letá praxe na velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání bezpečnostních oborů, úspěšné řešení mezinárodních nebo národní projektů vědy, výzkumu či inovací, účast v mezinárodních operacích nebo na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení),  nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením)

- zkušenosti s vedením výuky na zahraničních školách, zahraničních školících a výcvikových zařízeních nebo zahraniční stáže na specializovaných vědeckých a výzkumných pracovištích;

Podmínkou zařazení na služební místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení"; v případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 23. 2. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 3. 3. 2020 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                         plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 24. ledna 2020                                                                                  děkan


 

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent Skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

 (71/310456/00/13/035/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 7. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
- vysokoškolské magisterské vzdělání z oblasti bezpečnosti a obrany nebo příbuzném studijním programu, s přímou vazbou na problematiku logistického zabezpečení ozbrojených sil;
- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;
- splnění kvalifikačního požadavku:
       - kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major,
       - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;
- tvůrčí činnost v oblasti logistického zabezpečení ozbrojených sil, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti, publikační výstupy indexované v databázích WoS/SC, zkušenosti se zpracováním a řešením vědeckých projektů;

- znalosti problematiky dopravního zabezpečení AČR při přepravách nebezpečných látek a problematiky operační přípravy státního území výhodou.

Podmínkou zařazení na služební místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 23. 2. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 3. 3. 2020 od 9.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                         plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 24. ledna 2020                                                                                  děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník

Skupiny aplikovaných disciplín pro leadership Katedry leadershipu / K-104

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335811/00/13/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance, zástup za mateřskou dovolenou, na dobu určitou do 31. 3. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně s možností 2 pracovních úvazků 20 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

12 PT – Mgr., Ing.;

13 PT – Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT – docent;

15 PT – profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol;

13 PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT – tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 4. 2020.

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti psychologie nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.

 

Další požadavky na uchazeče:

- vědecká a publikační činnost v oblasti praktické psychologie a leadershipu nebo v příbuzných oborech;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické, nebo vědecké působení v oblasti teoretické, nebo aplikované psychologie;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).
 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 3. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 17. 3. 2020 od 9:30 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                         plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 5. února 2020                                                                                  děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme