Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipuPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:


Odborný asistent Skupiny práva Katedry řízení zdrojů / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(71/358988/00/13/082/06/4/2222*/05)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu v oboru právo a právní věda nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe na funkci právník na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.


Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednášky, tvůrčí činnost na úrovni přednášející, garant studijního předmětu, průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů, poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností, hodnocení seminárních prací, vedení a oponování závěrečných prací, podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista, samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů, publikační a sebevzdělávací aktivity.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti katedry.

Provádí analytické a publikační činnosti ve své vojenské odbornosti.

Podílí se na tvorbě koncepčních materiálů, rozvíjející řídící a podpůrné štábní procesy a dílčí procesy výstavby pozemních sil AČR.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2022.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo příbuzném (podobném) oboru;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na funkci právník na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro vyšší důstojníky (06), nebo účastník probíhajícího kurzu pro vyšší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);

- vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru, nebo služba na zahraničním pracovišti, v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce na úrovni NATO STANAG 6001 SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti.


Podmínkou zařazení na uvedené místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 1. 7. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde  
 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 15. 7. 2022 v 09:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

 

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.                                                                                                 plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 30. května 2022                                                                       děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:


Akademický pracovník Skupiny velení a řízení Katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/345766/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance, na dobu určitou do 31. 12. 2024 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14).

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

12 PT – Mgr., Ing.;

13 PT – Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT – docent;

15 PT – profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol;

13 PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT – tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2023.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vojenský management, teorie řízení vojenských systémů nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111 nebo ekvivalent jiné způsobilosti v anglickém jazyce.

 

Další požadavky na uchazeče:

- vědecká a publikační činnost v oblasti systémů velení a řízení nebo v příbuzných oborech;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické, nebo vědecké působení v oblasti řízení a použití vojsk,  případně automatizovaných systémů velení a řízení;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 4. 7. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu, občanské a morální bezúhonnosti a poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na univerzitě k § 303 ZP.

Potřebné tiskopisy najdete zde.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 44, místnost 197, dne 14. 7. 2022 od 14:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                 plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 31. května 2022                                                                       děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny tvorby modelů a jejich algoritmizace

Katedry kvantitativních metod/ K-101 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/345639/00/14/099/00/5/2222*)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 8. 2024 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 20 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14).

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent.

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222.

Místo – akademický pracovník.

Platová třída – předpokládaná 13 až 15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

13. platová třída – Ph.D. (CSc., Dr.);

14. platová třída – docent;

15. platová třída – profesor.

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

13. PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15. PT – tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2022.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu nebo ekvivalent;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111 nebo ekvivalent jiné způsobilosti v anglickém jazyce.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- pedagogické schopnosti;

- vědecká a publikační činnost v oblasti aplikované matematiky a statistiky.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 7. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 Brno

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti a poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na univerzitě k § 303 ZP.

Potřebné tiskopisy najdete zde.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Šumavská 4 (kasárna Šumavská), budova č. 5b, místnost č. 66B, dne 9. 8. 2022 od 10:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 30. června 2022                                                                       děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme