Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník

Skupiny personálního managementu a práva Katedry ekonomie / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/302420/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. 9. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 20 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

12 PT - Mgr., Ing.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2019.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.


Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti, schopnost aplikace praktických poznatků zejména v oblasti:

        - mezinárodního práva veřejného – práva ozbrojeného konfliktu;  

        - bezpečnostní správy a správy obrany státu;

- absolvované nebo probíhající vysokoškolské vzdělání před dokončením studia v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy nebo v příbuzných bezpečnostních programech;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- alespoň 2 roky praxe v požadovaném, nebo souvisejícím oboru.

- podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 8. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost č. 77 (děkanát), dne 5. 9. 2019 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. 7. 2019                                                                                  děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník

Skupiny vojenského umění Katedry vojenského umění / K-105

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/299707/00/13/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti bezpečnostních oborů se zaměřením na vojenské umění nebo příbuzném oboru;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti pro činnost akademického pracovníka;

- schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti bezpečnostního oboru ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu UO;

- vědecká a publikační činnost v oblasti bezpečnostních oborů se zaměřením na použití ozbrojených sil ve vojenských a nevojenských operacích;

- znalost prostředí Armády České republiky;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 6. 9. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 23. 9. 2019 od 13:30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                   

                                                                                                          plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. 7. 2019                                                                                       děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší asistent Skupiny ekonomiky ozbrojených sil Katedry ekonomie /K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(64/315922/00/13/83/08/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitán;

Absolvování doktorského studijního programu v oboru ekonomika obrany státu nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni rota, baterie, roj a vyšších;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek - kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo - akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - kapitán;

Místo výkonu služby - Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílení se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádění publikační činnosti ve své vojenské odbornosti.

Poskytování konzultací studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílení se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2019.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík  se splněnou nejkratší dobou výsluhy ve vojenské hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru ekonomika obrany státu se zaměřením na řízení finančních zdrojů nebo podobném;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; důstojnický kurz, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.
 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou zařazení na uvedené služební místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 8. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 12. 9. 2019 od 13.15 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 31. 7. 2019                                                                                       děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny personálního managementu a práva Katedry ekonomie / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/315923/00/13/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. 9. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13); Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14) nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2019.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti řízení lidských zdrojů, vzdělávání nebo v příbuzné oblasti;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti, schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti řízení lidských zdrojů ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- alespoň 3 roky praxe v požadovaném, nebo souvisejícím oboru.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 8. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 12. 9. 2019 od 14.15 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 31. 7. 2019                                                                                       děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent (jen ve školách) Skupiny taktiky a přípravy jednotek

Katedry taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/315925/00/13/011/06/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně.

Plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje polní výcvik studentů vojenského studia.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 11. 2019.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenský management, teorie řízení vojenských systémů, nebo podobném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.
 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- praktické znalosti a dovednosti realizace plánovacího a rozhodovacího procesu v souladu s TLP na stupni četa, rota včetně zpracování bojových dokumentů,

- znalosti a dovednosti připravit, organizovat, vést a vyhodnocovat polní výcvik studentů UO a průpravná a skupinová cvičení velitelů bojových jednotek.


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 20. 9. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
 

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 1. 10. 2019 od 13.30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                        plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 15. 8. 2019                                                                                       děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube