Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny behaviorálních věd Katedry leadershipu / K-104

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/231275/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 10. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 15. 11. 2019.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti praktické filozofie, etiky a leadershipu nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické, nebo vědecké působení v oblasti teoretické, nebo aplikované etiky.

 

Další požadavky na uchazeče:

- vědecká a publikační činnost v oblasti praktické filozofie, etiky a leadershipu nebo v příbuzných oborech, se zaměřením na bezpečnostní a vojenské prostředí;

- pedagogická, vědecká a publikační činnost v oblasti leadershipu nebo v příbuzných oborech, se zaměřením na bezpečnostní a vojenské prostředí;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 17. 10. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 29. 10. 2019 od 9.00 hod.  od 12.00 hod. (změněno dne 15.10.2019, uchazeči i komise seznámeni)

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 16. 9. 2019                                                                                       děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny zpravodajského zabezpečení Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/06/02/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Řídí činnost Skupiny zpravodajského zabezpečení.

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti katedry.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu se zaměřením na použití průzkumných jednotek nebo podobném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 6 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- tvůrčí činnost v oboru vojenská technika nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- praktické znalosti a dovednosti realizace plánovacího a rozhodovacího procesu u zpravodajských skupin do stupně prapor včetně;

- zkušenosti ze zahraničních misí.


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
 

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.
 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 19. 11. 2019 od 14.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. 10. 2019                                                                                       děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny řízení finančních zdrojů Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

13 PT -  Ph.D. (CSc.);

14 PT -  docent;

15 PT -  profesor.
 

Místo výkonu práce – Brno;

Příplatek za vedení: min. 5% tarifu;


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

komplexní řízení Skupiny řízení finančních zdrojů;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a  tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu docent;

15 PT - tvůrčí  rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu profesor.


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti ekonomiky obrany státu nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent;

- vědecká a publikační činnost v oblasti řízení zdrojů.


Další požadavky na uchazeče:

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 13:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. 10. 2019                                                                                děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny managementu Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):


13 PT -  Ph.D. (CSc.);

14 PT -  docent;

15 PT -  profesor.


Místo výkonu práce – Brno;

Příplatek za vedení: min. 5% tarifu;

 
Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

komplexní řízení skupiny managementu;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti managementu aplikovaného v podmínkách rezortu obrany a vojenské organizace – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a  tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu docent;

15 PT - tvůrčí  rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení vědecko-pedagogického titulu profesor.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti managementu nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.

 

Další požadavky na uchazeče:

- schopnosti a zkušenosti z řídící práce;

- schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti bezpečnostního oboru ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita");

- vědecká a publikační činnost v oblasti bezpečnostních oborů se zaměřením na použití ozbrojených sil ve vojenských a nevojenských operacích;

- znalost prostředí Armády České republiky;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ".

V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 13:45 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. 10. 2019                                                                                děkan
Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny managementu Katedry řízení zdrojů / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/00/14/5/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2022 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 
Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oblasti managementu nebo v příbuzných oborech;

- absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 1111 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka;

- předchozí odborně – praktické, pedagogické, nebo vědecké působení v oblasti teoretického, nebo aplikovaného managementu.


 
Další požadavky na uchazeče:

- schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti bezpečnostního oboru ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita");

- vědecká a publikační činnost v oblasti bezpečnostních oborů se zaměřením na použití ozbrojených sil ve vojenských a nevojenských operacích;

- znalost prostředí Armády České republiky;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 14:30 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. 10. 2019                                                                                děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Zástupce vedoucího Katedry logistiky / K-109 - vedoucí skupiny logistického zabezpečení

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/310447/00/13/031/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: podplukovník;

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti:

- řízení výchovně vzdělávací a tvůrčí činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany v Brně (dále jen „univerzita"), při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, přednášení, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací v oblasti logistického zabezpečení vojenských operací a cvičení, dále mobilizační plánování a zabezpečení vojenské logistiky v polních podmínkách AČR;

- řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti řízení logistického zabezpečení ve funkčních oblastech logistiky;

- řízení činnosti Skupiny logistického zabezpečení Katedry logistiky;

- příprava a realizace mezinárodních vojenských výcvikových aktivit;

- příprava projektů vědy a výzkumu a vedení projektových týmů.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru logistika nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání bezpečnostních oborů, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).
- podmínkou zařazení na služební místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „TAJNÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 4. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, Kounicova 65, místnost 77, dne 12. 11. 2019 od 13.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                    plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 4. 10. 2019                                                                                děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny vojenské dopravy

Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/310454/00/13/031/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: podplukovník;

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti:

- řízení výchovně vzdělávací a tvůrčí činnosti směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany v Brně (dále jen „univerzita"), při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, přednášení, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací v oblasti vojenské dopravy;

- řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti řízení vojenské dopravy (nebo logistického zabezpečení) ve funkčních oblastech logistiky;

- řízení činnosti Skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky;

- příprava a realizace mezinárodních vojenských výcvikových aktivit;

- příprava projektů vědy a výzkumu a vedení projektových týmů.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru logistika nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání bezpečnostních oborů, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 4. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, Kounicova 65, místnost 77, dne 12. 11. 2019 od 14.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                  plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 4. 10. 2019                                                                                děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent skupiny taktiky útvarů a svazků katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/011/06/3/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

Plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje polní výcvik studentů vojenského studia.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenský management, teorie řízení vojenských systémů, nebo příbuzném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- praktické znalosti a dovednosti realizace plánovacího a rozhodovacího procesu v souladu s TLP na stupni četa, rota včetně zpracování bojových dokumentů;

- znalosti a dovednosti připravit, organizovat, vést a vyhodnocovat polní výcvik studentů univerzity a průpravná a skupinová cvičení velitelů bojových jednotek.


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 
Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 08.30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                    plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. 10. 2019                                                                                děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent skupiny velení a řízení katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/011/06/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

Plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje polní výcvik studentů vojenského studia.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenský management, teorie řízení vojenských systémů, nebo příbuzném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- praktické znalosti a dovednosti realizace plánovacího a rozhodovacího procesu v souladu s TLP na stupni četa, rota včetně zpracování bojových dokumentů;

- znalosti a dovednosti připravit, organizovat, vést a vyhodnocovat polní výcvik studentů univerzity a průpravná a skupinová cvičení velitelů bojových jednotek.


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 08.00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                      plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. 10. 2019                                                                                děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší asistent skupiny taktiky jednotek katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/011/08/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitán;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru vojenský management nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek: kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti skupiny.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita").

Plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje polní výcvik studentů vojenského studia.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenský management, teorie řízení vojenských systémů, nebo příbuzném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

- kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- základní důstojnický kurz, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- praktické znalosti a dovednosti realizace plánovacího a rozhodovacího procesu v souladu s TLP na stupni četa, rota včetně zpracování bojových dokumentů;

- znalosti a dovednosti připravit, organizovat, vést a vyhodnocovat polní výcvik studentů univerzity a průpravná a skupinová cvičení velitelů bojových jednotek.


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12. 11. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)
Univerzita obrany v Brně
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 144, dne 19. 11. 2019 od 09.00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                                   plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. 10. 2019                                                                                děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme