Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

DOCENDO DISCIMUS

 

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny logistického zabezpečení Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/310452/00/14/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2021 (s možností prodloužení);

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek - vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

12 PT - Mgr., Ing.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 8. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Ekonomika a management, Bezpečnost a obrana nebo v oboru s přímou vazbou na technické zabezpečení AČR, nebo ekvivalent;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.


Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti, publikační výstupy indexované v databázích WoS/SC, zkušenosti se zpracováním přihlášek a řešením vědeckých projektů;

- praxe s vedením výzkumných projektů;

- zkušenosti s vedením a řízením vysokoškolské výuky a přednášením vojenské problematiky výhodou;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 6. 7. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 16. 7. 2020 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                                               plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 5. června 2020                                                                                   děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Skupiny vojenského umění Katedry teorie vojenství (K-105)

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/335822/00/13/001/06/04/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol.

Podílí se na plánovací, organizační a řídící činnosti katedry.

Provádí publikační a sebevzdělávací aktivity.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnost, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce studentů.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany v Brně.

Řídí činnost Skupiny vojenského umění

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2021.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu vojenský management nebo podobném, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 6 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- tvůrčí činnost v oboru teorie vojenství nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222.

 

Další požadavky na uchazeče:

občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

zkušenosti ze zahraničních misí.

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 7. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)
Univerzita obrany v Brně
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.
 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 21. 7. 2020 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                                               plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. června 2020                                                                                   děkan


Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník

Skupiny vojenského umění Katedry teorie vojenství (K-105)

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335825/00/13/4/2222)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2023 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12 -15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):


12 PT - Mgr., Ing.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.


Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12. PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů a absolventů vysokých škol – při dosažení odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2021.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vojenského managementu nebo v příbuzných oborech;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 1111 nebo ekvivalent.


Další požadavky na uchazeče:

- schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti bezpečnostního oboru ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita");

- předchozí odborně – praktické, pedagogické, nebo vědecké působení v oblasti teoretického, nebo aplikovaného managementu.

- vědecká a publikační činnost v oblasti bezpečnostních oborů se zaměřením na použití ozbrojených sil ve vojenských a nevojenských operacích;

- znalost prostředí Armády České republiky;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).
 

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání;


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 7. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77, dne 21. 7. 2020 od 11.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                                               plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. června 2020                                                                                   děkanPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád") vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí Katedry teorie vojenství (K-105)

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(73/335816/00/13/001/07/3/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem v oboru vojenský management, nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.


Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Komplexní řízení činnosti katedry.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2020.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitačního řízení v oboru Vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- tvůrčí činnost v oblastech vojenského umění a taktiky, úspěšné řešení mezinárodních nebo národních projektů vědy, výzkumu a inovací, nebo služba v zahraničních operacích, či účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- souhlas se změnou doby trvání služebného poměru do 31. 8. 2025;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) - nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- zkušenosti s vedením výuky na zahraničích školách, zahraničních školících a výcvikových zařízeních nebo zahraniční stáže na specializovaných vědeckých a výzkumných pracovištích;

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 7. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dokladem o splnění podmínek stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (v případě, že jsou povinni jej předložit) na adresu:

o. z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)
Univerzita obrany v Brně
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzita"), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost 77 dne 21. 7. 2020 od 09:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                                              

                                                                                                           plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. června 2020                                                                                   děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme