Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum jazykového vzdělávání

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum jazykového vzdělávání

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrová řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání
(99/310535/00/13/5/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou – nejdéle do 31. 8. 2023 (s možností prodloužení) - rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333,

(preferenčně v kombinaci buď s francouzským, německým nebo ruským jazykem).

Místo – akademický pracovník.

Platová třída – předpokládaná 12 - 15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

12. platová třída -  Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída -  profesor.

 

Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogického titulu:

12. PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání celoživotních programů – v případě dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.


Další požadovaná činnost:

- výuka anglického jazyky ve vysokoškolské výuce dle potřeb pracoviště;

- realizace jazykových zkoušek podle standardizační dohody NATO STANAG 6001.


Minimální požadavky na uchazeče:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu filologického nebo pedagogického směru z anglického jazyka, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském studijním programu a nejméně roční praxi ve výuce anglického jazyka, případně rodilý mluvčí s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu a nejméně roční praxí ve výuce tohoto jazyka;

- u rodilého mluvčího nostrifikace - uznání zahraničního vzdělání v magisterském studijním programu na základě § 89 zákona  č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách;

- absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 3333 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka – nepožaduje se u rodilého mluvčího;


Další požadavky na uchazeče:

- v případě kombinace i z francouzského, německého nebo ruského jazyka zkouška podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 3333 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z uvedených jazyků - nepožaduje se u rodilého mluvčího;

- organizační a pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou práci;

- vědecká a publikační činnost v oblasti aplikované lingvistiky;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2020.

 

Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 28. 6. 2020 na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ  (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Součástí výběrového řízení bude jazyková zkouška podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV- http://www.unob.cz/cjv/Stranky/testovani.aspx.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, kasárna Černá Pole, třída Generála Píky 2, budova č. 17, místnost č. 318, dne 9. 7. 2020 od 09.30 hod.

 

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka nebo dvou jazyků podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333.

 

Místo a čas konání přezkoušení z  anglického jazyka: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, Oddělení testování, 14. 7. 2020 od 08.00 hod. do 15.00 hod.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovi nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Námitky se podávají prostřednictvím vyhlašovatele. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřním předpisem Univerzity obrany v Brně a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

Zveřejněno dne 24. května 2020                                              brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

                                                                                                               rektor - velitel


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník 6. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky

Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně
(99/335928/00/13/5/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. 9. 2023 (s možností prodloužení) - rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333.

Místo – akademický pracovník.

Platová třída – předpokládaná 12 - 15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

12. platová třída -  Mgr., Ing.;

13. platová třída -  Ph.D., CSc., Dr.;

14. platová třída -  docent;

15. platová třída -  profesor.

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12. PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání celoživotních programů – v případě dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

 

Další požadovaná činnost:

- výuka anglického jazyka ve vysokoškolské i rezortní výuce dle potřeb pracoviště;

- podíl na zkoušení podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 v anglickém jazyce.


Minimální požadavky na uchazeče:

-ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu filologického nebo pedagogického směru z anglického jazyka, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském studijním programu a nejméně roční praxi ve výuce anglického jazyka; rodilý mluvčí s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu a nejméně roční praxí ve výuce tohoto jazyka;

- u rodilého mluvčího nostrifikace - uznání zahraničního vzdělání na základě § 89 zákona  č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách;

- absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 3333 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka – nepožaduje se u rodilého mluvčího;


Další požadavky na uchazeče:

- pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou práci;

- vědecká a publikační činnost v oblasti aplikované lingvistiky;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2020.

 

Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 14. 8. 2020 na adresu:

o.z. Ing. Jana ŠELESTÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Součástí výběrového řízení bude jazyková zkouška z anglického jazyka podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích a držitelů platného osvědčení o získání SLP 3333). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV- http://www.unob.cz/cjv/Stranky/testovani.aspx.


Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, Třebešská 1575, jednací místnost děkanátu, 8. patro dne 1.9. 2020 od 10,00 hod.

 

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333 (neplatí pro rodilé mluvčí a držitele platného osvědčení o získání SLP 333).

 

Místo a čas konání přezkoušení z anglického jazyka: termín a čas bude upřesněn. Místo: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, oddělení testování a metodiky.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovi nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Námitky se podávají prostřednictvím vyhlašovatele. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřním předpisem univerzity a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

Zveřejněno dne 9. července 2020                                              brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

                                                                                                               rektor - velitel

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme