Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na ÚOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na ÚOPZHN

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Zástupce vedoucího oddělení chemické a radiační ochrany

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně

(72/302706/00/13/016/06/3/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace v oboru ZHN, škodliviny a ochrana proti nim nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;   

Kvalifikační požadavky - kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby - Vyškov.

 

Obsah činnosti

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů. Tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy. Organizovaní a vedení jejich účasti na výzkumu. Přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností. Vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

Řešení výzkumných úkolů v oblasti Ochrany vojsk a obyvatelstva, oponování prací a přednášková činnost v anglickém jazyce.

Zpracování základních titulů studijní literatury všech typů a druhů studijních programů vyučovaných pracovištěm.

Publikování a prezentace výsledků tvůrčí činnosti na prestižních konferencích a v prestižních periodikách v rámci odborné komunity rozvíjeného vědního oboru.

Řízení činnosti Oddělení chemické a radiační ochrany Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany. 

Plánovací a organizační zabezpečení činnosti a výuky realizované oddělením.

Podíl na plánovací a řídící činnosti ústavu.

Koordinace zaměření profesní přípravy v rámci své působnosti a příslušné odbornosti.

Podíl na tvorbě koncepčních materiálů, rozvíjejících řídící a podpůrné štábní procesy a dílčí procesy výstavby OS ČR.

 

Termín obsazení místa – 1. 11. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník nebo major se splněnou dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru vojenská chemie nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru, nebo služba na zahraničním pracovišti, účast v zahraničních operacích na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;


 
Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „Důvěrné" (podle zákona 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení", přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 15. srpna 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o. z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 2417)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 Brno


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 25.září 2020 od 09.00 hod.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovu – veliteli UO v Brně nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz .


Zveřejněno dne 7. července 2020                                              brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

                                                                                                               rektor - velitel


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme