Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na ÚOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na ÚOPZHN

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka – velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

 

Odborný asistent (jen ve školách) oddělení chemického vojska

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany

(71/352776/00/13/016/06/03/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni roty, praporu, střediska speciálního určení;   

Kvalifikační požadavky - kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby: Vyškov.

 

Obsah činnosti

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Vykonává tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání bezpečnostní obory na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Samostatně řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly podle definovaných cílů.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

 

Termín obsazení místa – 1. 9. 2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major nebo kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy ve vojenské hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenská chemie nebo příbuzném oboru;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni rota, baterie, roj, středisko speciálního určení nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:
          - kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;
          - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením)

- organizační a pedagogické schopnosti;

- vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru;

- organizační a pedagogické schopnosti;

- schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblastech zabezpečované pracovištěm.

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „Důvěrné" (podle zákona 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení", přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 15. července 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
o. z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alk. 442 432)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 Brno

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 26. července 2021 od 10:00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz .

 

Zveřejněno dne 14. července 2021

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme