Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na ÚOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na ÚOPZHN

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Starší asistent oddělení chemické a radiační ochrany

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně

(64/265499/00/13/016/08/3/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavky - kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - kapitán;

Místo výkonu služby: Vyškov.

 

Obsah činnosti

Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblastech rozvíjených pracovištěm.

Tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů vysoké vojenské školy.

Přednášení a vedení přednášek, vedení seminářů, cvičení a laboratorních cvičení. Průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů.

Poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností.

Vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

Podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Řešení výzkumných úkolů v oblasti Ochrany vojsk a obyvatelstva, oponování vědeckých prací a přednášková činnost v anglickém jazyce.

Zpracování základních titulů studijní literatury všech typů a druhů studijních programů vyučovaných pracovištěm.

Publikování a prezentace výsledků tvůrčí činnosti na prestižních konferencích a v prestižních periodikách v rámci odborné komunity rozvíjeného vědního oboru.

Příprava a vedení odborných kurzů pro potřeby chemického vojska.

 

Termín obsazení místa – 1. 8. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenská chemie nebo příbuzném oboru;

- tvůrčí činnost v oboru vojenská chemie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 3 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni rota, baterie, roj a vyšších vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru;

- splnění kvalifikačního požadavku – Kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán; důstojnický kurz, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti;

- schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblastech zabezpečované pracovištěm;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „Důvěrné" (podle zákona 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení", přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. března 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o. z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 2417)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 Brno

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 17.dubna 2020 od 10:00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


Zveřejněno dne 26. února 2020


Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

 

Zástupce ředitele - vedoucí oddělení chemického vojska

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany

(72/310517/00/13/016/06/2/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem v oboru ZHN, škodliviny a ochrana proti nim nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;   

Kvalifikační požadavky - kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: podplukovník;

Místo výkonu služby: Vyškov.

 

Obsah činnosti

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol.

Řešení výzkumných úkolů v oblasti Ochrany vojsk a obyvatelstva, oponování prací a přednášková činnost v anglickém jazyce.

Zpracování základních titulů studijní literatury všech typů a druhů studijních programů vyučovaných pracovištěm.

Publikování a prezentace výsledků tvůrčí činnosti na prestižních konferencích a v prestižních periodikách v rámci odborné komunity rozvíjeného vědního oboru.

Řízení činnosti Oddělení chemické a radiační ochrany Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany. 

Plánovací a organizační zabezpečení vzdělávací činnosti realizované ústavem.

Plánovací a řídící činnost ústavu.

Organizace profesní přípravy v rámci ústavu.

Organizace ediční činnosti ústavu.

Organizace zahraniční spolupráce a marketingových aktivit ústavu.

Podíl na tvorbě koncepčních materiálů, rozvíjejících řídící a podpůrné štábní procesy a dílčí procesy výstavby OS ČR.

 

Termín obsazení místa – 1. 7. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru ZHN, škodliviny a ochrana proti nim, nebo v příbuzném oboru, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu a vyšších;

- vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru, nebo služba na zahraničním pracovišti, účast v zahraničních operacích na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- organizační a pedagogické schopnosti.


Podmínkou zařazení na služební místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení"; v případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje oddělení.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 30. dubna 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o. z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 2417)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 Brno

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN Univerzity obrany,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 15. května 2020 od 10.00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno dne 5. března 2020 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme