Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na ÚOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na ÚOPZHN

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:


Asistent oddělení chemické a radiační ochrany

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně

(63/-/00/13/016/05/3/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti nadporučík;

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavky – základní důstojnický kurz (05);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - nadporučík;

Místo výkonu služby: Vyškov.

 

Obsah činnosti

Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a poskytování konzultací.

Podíl na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblastech rozvíjených pracovištěm.

Přednášení a vedení přednášek, vedení cvičení a laboratorních cvičení. Průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů.

Poskytování konzultací studentům, provádění hodnotících činností.

Vedení a oponování seminárních a diplomových prací.

Přednášková činnost v anglickém jazyce.

Zpracování základních titulů studijní literatury všech typů a druhů studijních programů vyučovaných pracovištěm.

Publikování a prezentace výsledků tvůrčí činnosti na prestižních konferencích a v prestižních periodikách v rámci odborné komunity rozvíjeného vědního oboru.

Příprava a vedení odborných kurzů pro potřeby chemického vojska.

 

Termín obsazení místa – 1. 1. 2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Vojenská chemie nebo příbuzném oboru;

- tvůrčí činnost v oboru Vojenská chemie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- minimálně 2 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni rota, baterie, roj a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – důstojnický kurz;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

 

Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti;

- schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblastech zabezpečované pracovištěm s důrazem na oblast radiochemie a radiační ochrany;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení" k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „Důvěrné" (podle zákona 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení", přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 
Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 6. listopadu 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
o. z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 442 417)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 Brno

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 20.listopadu 2020 od 09:00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                              plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. října 2020                                                                       rektorka - velitelka


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme