Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

V souladu s ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Zástupce ředitele

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(72/302715/00/13/084/06/4/2222*/05)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu, nebo minimálně 5 let praxe v odborných tělovýchovných funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil, centrum;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: podplukovník

Místo výkonu služby – Brno.

                                                                                   

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Řízení činnosti centra.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2023

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti kinantropologie nebo tělesná výchova,

- alespoň 5 roků praxe v daném oboru,

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu vyšších důstojníků

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova,

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222,

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost;

- podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 9. 9. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde 

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65 (rektorát), Síň tradic, dne 4.10.2022 od 10:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                           brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 27. července 2022                                                             rektorka-velitelka UO
V souladu s ustanovením § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:


Odborný asistent (jen ve školách) skupiny výuky základní tělesné výchovy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(71/302718/0/13/84/06/4/2222*/05)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe na funkci v oblasti tělovýchovy na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu služby  – Brno.

                                                                                   

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.
Publikační a sebevzdělávací aktivity;
Poskytuje konzultace studentům;
Provádí expertní a hodnotící činnost;      
V souladu s plánem studia předmětu tělesná výchova vedení výuky v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;
Podíl na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu UO;
Organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2023.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova;

- minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo na funkci v oblasti tělovýchovy AČR;

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu vyšších důstojníků, nebo účastník probíhajícího kurzy vyšších důstojníků (minimálně potvrzená nominace);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111;


 
Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích;

- držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy (doložit kopií osvědčení);

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti)" nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 9. 9. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973442432, Alc. 442432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde 

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 4. 10. 2022 od 10.45 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                           brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 27. července 2022                                                             rektorka-velitelka UO
Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení míst:

 

Asistent (jen ve školách) skupiny speciální tělesné přípravy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(63/287383/0/13/084/05/4/2222*/05)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti nadporučík;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – základní důstojnický kurz (05);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: nadporučík;

Místo výkonu služby – Brno.

                                                                                   

Obsah činnosti:

Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol.

Provádění výuky, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia pod metodickým vedením odborného asistenta, poskytování konzultací v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;

Publikační a sebevzdělávací aktivity;

Organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.11.2022.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti kinantropologie nebo příbuzném;

- minimálně 2 letá praxe na funkci akademického pracovníka, nebo min. 2 letá praxe v oboru kinantropologie nebo tělesné výchovy;

- splnění kvalifikačního požadavku – základní důstojnický kurz (05);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném;
- držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy nebo předpoklady pro jeho získání;
- získání 2 osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy dle potřeb pracoviště;


Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 9. 9. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 2432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde 

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 4.10.2022 od 11.30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                           brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 27. července 2022                                                             rektorka-velitelka UOZa obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme