Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor-velitel Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí skupiny výuky zdravotnických odborností

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně

(72/315929/00/13/084/06/4/2222)


Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Minimálně 5 let praxe v oblasti tělesné výchovy a sportu v rámci útvarů a zařízení AČR;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol.

Řízení činnosti skupiny.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2019

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- instruktorské oprávnění k vedení rizikových zaměstnání v oblasti speciální tělesné přípravy.

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 17. 8. 2019 na adresu:

 

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Hradec Králové, Třebešská 1575, zasedací místnost FVZ, dne 27. 8. 2019 od 10.00 hod.

Součástí pohovoru s uchazeči je prezentace záměru rozvoje pracoviště.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno 16. července 2019


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny výuky zdravotnických odborností

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně

(71/315930/00/13/084/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

                                                                                   

Obsah činnosti:

- vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

- publikační a sebevzdělávací aktivity;

- v souladu s plánem studia předmětu tělesná výchova vedení výuky v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;

- podíl na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu UO;

- organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2019.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru kinantropologie nebo příbuzném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na funkcích v oblasti tělesné výchovy a sportu v rámci útvarů a zařízení AČR;

- splnění kvalifikačního požadavku:

            - kurz pro vyšší důstojníky (6), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major

            - kurz pro nižší důstojníky (8), jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Další požadavky na uchazeče:

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

- držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy;

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ" (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti)" nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání. 

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 17. 8. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, Třebešská 1575, zasedací místnost FVZ, dne 27. 8. 2019 od 10.30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany
v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno 16. července 2019


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník skupiny výuky zdravotnických odborností

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně

(99/315931/00/13/4/0000)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. 9. 2022 s možností prodloužení – pracovní úvazek 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT:

 

12 PT - Mgr.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

 

Místo výkonu práce – Hradec Králové.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol;

13 PT  - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;


Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2019.

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti kinantropologie nebo tělesná výchova;Další požadavky na uchazeče:

- organizační a pedagogické schopnosti, schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti kinantropologie nebo tělesné výchovy ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu;

- alespoň 3 roky praxe v požadovaném, nebo souvisejícím oboru

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 17. 8. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Anna MLČOUŠKOVÁ  (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 Brno


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Hradec Králové, Třebešská 1575, zasedací místnost FVZ, dne 27. 8. 2019 od 11.00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno 16. července 2019

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube