Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum tělesné výchovy a sportu

​Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí skupiny výuky speciální tělesné přípravy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(72/302721/00/13/084/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol.

Řízení činnosti skupiny centra.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova, případně příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku – kurz pro vyšší důstojníky (06);

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- oprávnění vedoucího instruktora speciální tělesné přípravy k vedení rizikových zaměstnání v oblasti speciální tělesné přípravy a oprávnění instruktora speciální tělesné přípravy.

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 6. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

 o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973442432, Alc. 442432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

 
Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 22.6.2021 od 10.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno dne 5. května 2021

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny výuky speciální tělesné přípravy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(71/302722/00/13/84/06/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni prapor, letka, oddíl a vyšších;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: major;

Místo výkonu práce – Brno.

                                                                                   

Obsah činnosti:

- výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

- publikační a sebevzdělávací aktivity;

- poskytuje konzultace studentům;

- provádí expertní a hodnotící činnost;      

- v souladu s plánem studia předmětu tělesná výchova vedení výuky v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;

- podíl na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu UO;

- organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa –1.1.2022.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru kinantropologie nebo tělesná výchova nebo příbuzném;

- výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4 letá praxe na velitelských funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;

- splnění kvalifikačního požadavku:

             - kurz pro vyšší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností major;

             - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111;


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích;

- držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy minimálně ve dvou oblastech (doložit kopií osvědčení);

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 6. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973442432, Alc. 442432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 22.6.2021 od 10.30 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno dne 5. května 2021

 

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší asistent (jen ve školách) skupiny výuky speciální tělesné přípravy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(64/266045/00/13/84/08/4/2222)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby – Brno.

                                                                                   

Obsah činnosti:

Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

- publikační a sebevzdělávací aktivity;

- v souladu s plánem studia předmětu tělesná výchova vedení výuky v základní a ve speciální tělesné přípravě dle platné legislativy;

- podíl na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu UO;

- organizování a řízení tělovýchovných a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců UO.

 

Předpokládaný termín obsazení místa –1.9.2021.

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru kinantropologie nebo příbuzném;

- minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo na funkci v oblasti tělovýchovy AČR;

- splnění kvalifikačního požadavku

             - kurz pro nižší důstojníky, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností kapitán;

             - důstojnický kurz, jedná-li se o uchazeče s vojenskou hodností nadporučík;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 1111;
 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

- tvůrčí činnost v oboru kinantropologie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, účast na mezinárodních cvičeních;

- držení osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy minimálně ve dvou oblastech (doložit kopií osvědčení);

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 6. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 22.6.2021 od 11.00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

Zveřejněno dne 5. května 2021 

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Skupiny výuky základní tělesné výchovy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

(99/345850/12/13/5/0000)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 8. 2023 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná 12 až 13 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti (dále jen „titul"):

12 PT - Mgr., Ing.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů a absolventů vysokých škol – při dosažení odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;

PT 13 - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;

 

Předpokládaný termín obsazení místa –1.9.2021.Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti kinantropologie nebo tělesné výchovy;

 

Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- vědecká a publikační činnost v oblasti kinatropologie nebo tělesné výchově;

- organizační a pedagogické schopnosti, schopnost aplikace praktických poznatků v oblasti kinantropologie ve vojenském prostředí do výchovně vzdělávacího procesu;

- alespoň 3 roky praxe v požadovaném, nebo souvisejícím oboru;

- specializace na vědeckou činnost, diagnostiku tělesné zdatnosti;

- doložení další způsobilosti výkonů činností v oblasti kinantropolifie a tělesné výchovy (doloženo kopií platných oprávnění a licencí) .

 

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 6. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Bc. Eva STAŇKOVÁ  (tel. 973 442 697, Alc. 442 697)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, síň tradic, dne 22. 6. 2021  od 11.30 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

Zveřejněno dne 5. května 2021 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme