Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší vědecký pracovník oddělení strategického řízení obrany
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

 (71/310629/00/13/001/06/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Absolvování doktorského studijního programu v oblasti vojenské technologie nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni pluk, agentura, základna, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - major;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti.

Vykonává výchovně vzdělávací činnost a vedení studentů nebo absolventů vysoké školy a příslušníků kariérových kurzů se zaměřením na analytické metody pro podporu rozhodování.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 3. 2018

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti kapitán  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vojenských technologií nebo příbuzném;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro nižší důstojníky (08) nebo splnění podmínek pro jeho přiznání;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- tvůrčí činnost v oblasti analytické podpory řízení organizace, nebo služba na zahraničních pracovištích;

- Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 1. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 15. 2. 2019 od 09,00 hod.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                       brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

 Zveřejněno dne 21. 12. 2018                                                                         rektor-velitel


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/310630/00/14/2/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 29. 2. 2020 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333.

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-14 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti nebo označení docent (dále jen „titul"):

 

12 PT – Ing./Mgr.

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT – docent.


Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, podíl na vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, podíl na tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

Termín obsazení místa – od 1. 3. 2019

 

Minimální požadavky na uchazeče::

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

- znalost anglického jazyka na úrovni 2222 (podle NATO STANAG 6001) nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky;


Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti obraného plánování a strategického řízení obrany;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v tvůrčí oblasti v problematice analytické podpory strategického řízení organizace;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 1. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 15. 2.  2019 od 09:00 hod.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovu – veliteli UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                       brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

 Zveřejněno dne 21. 12. 2018                                                                         rektor-velitelV souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst (310622) a (310623):

 

Akademický pracovník Oddělení bezpečnostních a obranných studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/00/14/2/3333)

 

Místa jsou plánována pro občanské zaměstnance na dobu určitou do 29. 2. 2020 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333.

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-14 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti nebo označení docent (dále jen „titul"):

 

12 PT – Ing./Mgr.;

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent.


Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, podíl na vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, podíl na tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

Termín obsazení místa – od 1. 3. 2019

 

Minimální požadavky na uchazeče::

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

- znalost anglického jazyka na úrovni 2222 (podle NATO STANAG 6001) nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky;


Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnostních a obranných studií, politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných bezpečnostních oborů;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnostních a obranných studií;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedená místa je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. 1. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 15. 2.  2019 od 11:00 hod.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovu – veliteli UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                       brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

 Zveřejněno dne 21. 12. 2018                                                                         rektor-velitel


     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube