Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Ředitel
Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií
(99/231751/00/14/099/00/2/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. 9. 2023 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – PT 15;

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti:

- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků;

- komplexní řízení činnosti centra.


Termín obsazení místa – od 1. 10. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v bezpečnostním oboru nebo v příbuzném;

- praktické zkušenosti s řízením institucí působících na národní, případně mezinárodní úrovni v oblasti obrany a bezpečnosti;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222 nebo jiná odpovídající standardizované jazykové zkoušky;

- vedení projektů obranného výzkumu, případně dalších projektů velkého rozsahu.Další požadavky na uchazeče:

- řídicí schopnosti;

- schopnost koncepční práce;

- schopnost vědecké, výzkumné, vývojové a expertní činnosti;

- schopnost aplikace praktických poznatků z oblasti obrany a bezpečnosti do celoživotního vzdělávání;

- praxe ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol;

- znalost prostředí Ozbrojených sil ČR;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 12. 8. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:
o.z. Beatrice Divišová
Univerzita obrany v Brně
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.


Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, (rektorát UO) 3. patro, místnost 100 dne 20. srpna 2020 od 10:00 hod.

Součástí pohovoru je veřejné vystoupení uchazečů s prezentací záměrů rozvoje pracoviště – Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovi – veliteli UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                            brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. července 2020                                                                    rektor-velitel


 

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně

 (73/315953/00/13/001/07/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko – strategických studií – válečné školy.

Řízení a koordinace tvůrčího rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání frekventantů programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně a v přípravě vědeckých pracovníků.

Výkon výchovně vzdělávací činnosti a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenské umění (vojenská strategie, operační umění a taktika), analýzu operačního prostředí, přípravu a použití ozbrojených sil.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 10. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitace v oboru vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení)  nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 14. 8. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, Osvědčení fyzické osoby, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti, osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 24. 8. 2020 od 10,00 hod.


Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                            brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. července 2020                                                                    rektor-velitel

 

     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme