Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně

 (72/344166/00/13/001/06/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol. Vedení seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací a vedení přednáškové činnosti. Vykonává výchovně vzdělávací činnost a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenské umění (vojenská strategie, operační umění a taktika), analýzu operačního prostředí, přípravu a použití ozbrojených sil.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 3. 2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v bezpečnostních oborech, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- zkušenosti ze zahraničních operací.

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 30. 12. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 14. 1. 2021 od 10:00 hod.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                              plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. listopadu 2020                                                                   rektorka - velitelkaV souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 

Ředitel
Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně
(99/345855/15/14/2/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024* do 31. 1. 2022 s možností změny na dobu neurčitou – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – PT 15;

Místo výkonu práce – Brno.

 

Obsah činnosti:

- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků;

- komplexní řízení činnosti centra.

 
Předpokládaný termín obsazení místaod 1. února 2021.


Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v bezpečnostním oboru nebo v příbuzném;

- praktické zkušenosti s řízením institucí působících na národní, případně mezinárodní úrovni v oblasti obrany a bezpečnosti;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222 nebo jiná odpovídající standardizované jazykové zkoušky;

- vedení projektů obranného výzkumu, případně dalších projektů velkého rozsahu.


Další požadavky na uchazeče:

- řídicí schopnosti;

- schopnost koncepční práce;

- schopnost vědecké, výzkumné, vývojové a expertní činnosti;

- schopnost aplikace praktických poznatků z oblasti obrany a bezpečnosti do celoživotního vzdělávání;

- praxe ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol;

- znalost prostředí Ozbrojených sil ČR;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 11. ledna 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o. z. Beatrice Divišová
Univerzita obrany v Brně
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Kounicova 65, (rektorát UO) 3. patro, místnost 100 dne 20. ledna 2021* 21. ledna 2021 od 10:00 hod.

 

Součástí pohovoru je veřejné vystoupení uchazečů s prezentací záměrů rozvoje pracoviště – Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.


Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.


 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


 

                                                                                              plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. prosince 2020                                                                   rektorka - velitelka

*Opravy provedeny dne 16. prosince 2020


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník Oddělení bezpečnostních a obranných studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/345862/14/2/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 28. 2. 2022 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent;

15 PT - profesor.


Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol.


Předpokládaný termín obsazení místa – od 1. 3. 2021

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- akademický titul – Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu;

- znalost anglického jazyka na úrovni 2222 (podle STANAG 6001) nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky;

 

Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnostních a obranných studií, politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných bezpečnostních oborů, se zaměřením na oblast technologií a jejich implikací pro obranu;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost ve výše uvedených oborech;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 1. 2021 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Beatrice DIVIŠOVÁ (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 27. 1.  2021 od 10:00 hod.

Dle aktuálního protiepidemického opatření může výběrové řízení alternativně proběhnout prostřednictvím aplikace MS Teams – pozvánka bude zaslána e-mailem předem. Uchazeč je při zahájení VŘ povinen prokázat svoji totožnost (předložit OP nebo cestovní pas na kameru).

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO v Brně prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                            plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. prosince 2020                                                                   rektorka - velitelka


     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme