Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník

Oddělení bezpečnostních a obranných studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/306997/00/14/2/3333)

 

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 10. 2021 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"):

 

12. PT – Ing., Mgr.

13. PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14. PT - docent;

15. PT - profesor.


Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, podíl na vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, podíl na tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

13. PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol.

Termín obsazení místa – od 1. 11. 2018

 

Minimální požadavky na uchazeče::

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

- jazyková způsobilost v anglickém  jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 2222 nebo ekvivalent;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnostních a obranných studií, politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných bezpečnostních oborů;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnostních a obranných studií;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 11. 10. 2018 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 24. 10.  2018 od 10:00 hod.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovu – veliteli UO v Brně prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                           brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

 Zveřejněno dne 10.9.2018                                                                              rektor-velitel

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vedoucí oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/307011/00/14/099/00/2/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2021 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 14 -15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul"), nebo praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil.

Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

14. PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

15. PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol.

Termín obsazení místa – od 1. 1. 2019

 

Minimální požadavky na uchazeče::

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

- znalost anglického jazyka na úrovni 2222 podle NATO STANAG 6001, nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky;

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti strategického řízení a příbuzných bezpečnostních oborů;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).


Další požadavky na uchazeče:

- řídící a pedagogická praxe v oblasti strategického řízení, strategického leadeshipu a řízení organizací;

- praktické zkušenosti z řízení na strategickém nebo operačně taktickém stupni řízení;

- praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a provádění distančních forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti strategického řízení, strategického leadeshipu a řízení organizací;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.


Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 9. 11. 2018 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 22. 11.  2018 od 10:00 hod.

Součástí pohovoru s uchazeči je jejich prezentace záměru rozvoje pracoviště.


Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovu – veliteli UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                    brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

                                                                                                               rektor-velitel

Zveřejněno dne 9. 10. 2018 


     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube