Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové na obsazení místa:

 

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení strategického řízení obrany
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

 (73/344174/00/13/001/07/2/3333*/07)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů, absolventů vysokých škol a účastníků kariérových kurzů, tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Samostatné řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko – strategických studií.

Řízení a koordinace tvůrčího rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání frekventantů programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany a v přípravě vědeckých pracovníků.

Výkon výchovně vzdělávací činnosti a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na strategické řízení a podporu strategického rozhodování v oblasti obrany státu.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 8. 2022

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitace v oboru vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně potvrzená nominace);

- tvůrčí činnost v oblasti strategického řízení a podpory strategického rozhodování, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

- podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání;

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 14. 6. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dokladem o splnění podmínek stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO


Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení. 

Potřebné tiskopisy najdete zde  

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 29. 6. 2022 od 10,00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


Zveřejněno dne 10. května 2022                                            brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

                                                                                                       rektorka-velitelka UO


     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme