Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:


Akademický pracovník oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy Univerzity obrany v Brně

(99/315970/00/14/2/3333)


Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2021 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu nebo ekvivalent

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333.

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-14 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent (dále jen „titul"):

Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

 

Předpokládaný termín obsazení místa – od 1. 2. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

- absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 2222 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka;


Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti vojenskostrategických studií a příbuzných bezpečnostních oborů;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti vojenskostrategických studií;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 5. 1. 2020 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ  (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Oddělení personální

Univerzita obrany v Brně

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 14. 1. 2020 od 11,00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

                                                                                       brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 5. prosince 2019                                                                     rektor-velitel


     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme