Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečnou školu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy

Univerzity obrany v Brně

 (73/315954/00/13/001/07/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko – strategických studií – válečné školy.

Řízení a koordinace tvůrčího rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání frekventantů programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně a v přípravě vědeckých pracovníků.

Výkon výchovně vzdělávací činnosti a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenské umění (vojenská strategie, operační umění a taktika), analýzu operačního prostředí, přípravu a použití ozbrojených sil.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitace v oboru vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení)  nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 10. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 30. 10. 2019 od 10,00 hod.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                        brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 14. září 2019                                                                     rektor-velitel

 

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy

Univerzity obrany v Brně

 (72/315955/00/13/001/06/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz pro vyšší důstojníky (06);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - podplukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol. Vedení seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací a vedení přednáškové činnosti. Vykonává výchovně vzdělávací činnost a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenské umění (vojenská strategie, operační umění a taktika), analýzu operačního prostředí, přípravu a použití ozbrojených sil.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 12. 2019

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti major  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti řízení a velení jednotkám;

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v bezpečnostních oborech, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni praporu, oddílu, letky a vyšších;

- tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);


Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 10. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 30. 10. 2019 od 10,30 hod.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli UO, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                        brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 14. září 2019                                                                     rektor-velitel

 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor – velitel výběrové řízení na obsazení místa:

 

Akademický pracovník oddělení vojenskostrategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy

Univerzity obrany v Brně

(99/315957/00/14/3/3333)

 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 12. 2020 s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Jmenování docentem na základě habilitace nebo ekvivalent;

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333.

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-14 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent (dále jen „titul"):

 

13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);

14 PT - docent.


Místo výkonu práce – Brno.


Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

 

Termín obsazení místa – od 1. 1. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče::

- vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v oboru vojenský management, teorie řízení a bojového použití jednotek nebo příbuzném, nebo ekvivalent;

- absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 2222 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka;


Další požadavky na uchazeče:

- teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti vojenskostrategických studií a příbuzných bezpečnostních oborů;

- pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;

- praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti vojenskostrategických studií;

- organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

 

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 10. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Anna MLČOUŠKOVÁ  (tel. 973 442 532, Alc. 442 532)

Oddělení personální

Univerzita obrany v Brně

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti.

 

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 30. 10. 2019 od 11,00 hod.

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.


                                                                                        brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 14. září 2019                                                                     rektor-velitelPodle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně vypisuje rektor Univerzity obrany v Brně výběrové řízení na obsazení místa:

 

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení strategického řízení obrany
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy

Univerzity obrany v Brně

 (73/315964/00/13/001/07/2/3333)

 

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost - plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

 

Obsah činnosti:

Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko – strategických studií – válečné školy.

Řízení a koordinace tvůrčího rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání frekventantů programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně a v přípravě vědeckých pracovníků.

Výkon výchovně vzdělávací činnosti a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenský leadership a strategické řízení (strategický a organizační leadership, strategické řízení), obranné plánování a plánování schopností.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2020

 

Minimální požadavky na uchazeče:

- voják z povolání v hodnosti podplukovník  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;

- jmenování docentem na základě habilitace v oboru management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

- tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;

- splnění kvalifikačního požadavku - kurz pro vyšší důstojníky (06);

- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

- osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení)  nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Další požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ" nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení" přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 18. 10. 2019 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17)

Univerzita obrany v Brně

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany v Brně (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.


Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 30. 10. 2019 od 13:00 hod.  7. 11. 2019 od 11:00 hod. (opraveno 17.9.2019)

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

 

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru - veliteli univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 

                                                                                        brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 14. září 2019                                                                     rektor-velitel

     
Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme