Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Právník skupiny právní služby

DOCENDO DISCIMUS

 

Právník skupiny právní služby

Rektorka-velitelka Univerzity obrany v Brně nabízí volné pracovní místo


Právník skupiny právní služby Univerzity obrany v Brně


Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 28. února 2022, s možností prodloužení.

 

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda

Mzdové zařazení: 11. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. března 2021.

 

Obsah činnosti: poskytování právních služeb, a to zejména:

- poskytování právního poradenství (metodické pomoci) v oblasti občanského práva,

- poskytování právního poradenství (metodické pomoci) v oblasti pracovního práva,

- poskytování právního poradenství (metodické pomoci) v oblasti správního řízení,

- vedení agendy smluv uzavíraných Univerzitou obrany v Brně (příprava smluv, jejich kontrola a archivace), a to zejména v oblasti vědeckovýzkumné spolupráce a v oblasti vzdělávací činnosti,

- kontrola, navrhování a zpracovávání aktů právní povahy činěných jednotlivými akademickými orgány Univerzity obrany v Brně dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na uchazeče:

- předpoklady pro týmovou práci,

- pečlivost a vysoké pracovní nasazení,

- vysoká úroveň pracovní loajality,

- schopnost samostatného rozhodování,

- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností - empatické vystupování a jednání,

- velmi dobrá úroveň písemného a stylistického projevu,

- zájem o vlastní sebevzdělávání v oblasti svého pracovního zařazení,

- předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými informacemi na stupni utajení „VYHRAZENÉ",

- znalost práce na počítači, a to zejména v prostředí MS Office,

- znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší.

 

Nabízíme:

- stabilní zaměstnání,

- pět týdnů dovolené,

- možnost čerpání až pěti dnů indispozičního volna,

- výhody závodního stravování,

- možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce),

- možnost využívání sportovišť zaměstnavatele,

- možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 15. února 2021.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 19. února 2021, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (emailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 28. února 2021) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní email pro zaslání požadovaných dokladů:

miloslav.havlin@unob.cz

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme