Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Velitelské shromáždění rektora-velitele Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Velitelské shromáždění rektora-velitele Univerzity obrany

14.12.2012 • V úterý 11. prosince 2012 se uskutečnilo velitelské shromáždění rektora-velitele Univerzity obrany, které upřesnilo priority a hlavní úkoly univerzity v roce 2013. Jednání proběhlo za účasti vrcholného managementu školy, zástupců složek rektorátu, vedoucích představitelů fakult, ústavu, center a kateder Univerzity obrany. 

Na úvod velitelského shromáždění vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., jenž se vedle úkolů školy na příští rok zaobíral i současnou rolí Univerzity obrany v rámci resortu obrany. Jak zdůraznil, Univerzita obrany se nyní nachází na strategické křižovatce a musí si zvolit jasný směr své další orientace. „Tím směrem je cesta, kterou se ubírá náš hlavní odběratel, tedy ozbrojené síly ČR. Musíme změnit vzdělávací strategii Univerzity obrany v návaznosti na restrukturalizaci celého resortu a skutečné potřeby ozbrojených sil,“ řekl rektor-velitel UO.

Podle plukovníka Bohuslava Přikryla ministr obrany začátkem prosince letošního roku schválil dokument, ve kterém byly shrnuty záměry rozvoje Univerzity obrany. Z uvedeného materiálu vyplývá, že Univerzita obrany:

bude dlouhodobě rozvíjena jako vojensky profilovaná státní vysoká škola, primárně zabezpečující komplexní přípravu personálu dle požadavků a potřeb ozbrojených sil České republiky v duchu celospolečenského významu obrany a bezpečnosti státu,

- bude působit jako centrum požadovaných vědeckých, výzkumných, inovačních a expertních schopností nejen dle potřeb ozbrojených sil ČR, ale celkově pro problematiku obrany a bezpečnosti státu,

bude proaktivně naplňovat záměry resortu obrany v oblasti zahraniční spolupráce cestou sdílení schopností ve vzdělávání, vědecké, výzkumné a inovační činnosti se strategickými partnery a dále poskytováním vzdělávání a expertních služeb pro další zájmové strany,

bude vnitřně transformována v souladu se skutečnými potřebami v oblasti přípravy personálu a vědecké, výzkumné, inovační a expertní činnosti,

- vnitřní transformací zabezpečí dlouhodobé kvantitativní a kvalitativní naplňování požadavků ozbrojených sil ČR a generování zamýšlených úspor spojených s přípravou personálu.

„Na základě těchto principů budou vytvořeny podmínky potřebné pro transformaci a rozvoj Univerzity obrany v souladu s potřebami přípravy personálu pro ozbrojené síly České republiky,“ zdůraznil rektor-velitel plukovník Bohuslav Přikryl.

V další části svého proslovu uvedl, že ve spolupráci s Generálním štábem AČR nyní probíhá příprava profilů absolventů jednotlivých vojenských specializací a v souladu s tím byla v rámci Univerzity obrany zahájena příprava akreditace nových studijních programů, jejichž realizace se předpokládá od akademického roku 2014/2015. 

Následně rektor-velitel UO konkretizoval zaměření hlavního úsilí Univerzity obrany v roce 2013. Předně bude upřesněna strategie vzdělávání, zpracovány strategie vědecké, výzkumné, inovační a expertní činnosti, strategie marketingu a vnějších vztahů a také personální strategie. Uskuteční se akreditace nových magisterských studijních programů, proběhne transformace kvestury univerzity a příprava záměru transformace Univerzity obrany v roce 2014. Dojde ke komplexnímu přepracování dlouhodobého záměru Univerzity obrany a škola se bude podílet na novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

V druhé části velitelského shromáždění rektora-velitele UO prorektoři, kvestor a zástupce rektora představili hlavní úkoly na rok 2013 v rámci svých úseků a zabývali se dílčími problémy a změnami v životě Univerzity obrany.

 

Autor: Pavel Pazdera​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme