Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany chce sdílet schopnosti s vojenským školstvím Slovenska

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany chce sdílet schopnosti s vojenským školstvím Slovenska

28.11.2012 • Dne 22. listopadu 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnilo bilaterální jednání zástupců ministerstva obrany Slovenské republiky a ministerstva obrany České republiky o vzdělávání personálu ozbrojených sil.

K zintenzívnění česko-slovenské obranné spolupráce byly v loňském roce vytvořeny společné pracovní skupiny. Jednání pracovní skupiny o vzdělávání bylo tentokrát zaměřené na konkretizaci možností sdílet schopnosti v oblasti vzdělávání. Jednání současně reagovalo na závěry předchozích jednání jak na úrovni ministrů obrany, tak i prvních náměstků ministrů obrany. Byla to právě nedávná deklarace ministrů obrany o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, podepsaná během návštěvy slovenského ministra v Praze dne 14. června 2012, která vyjádřila mj. potřebu konkrétního posouzení možnosti zajištění vzájemného vzdělávání studentů v základním studiu a v krátkodobých kurzech v odbornostech, v nichž druhá strana disponuje uznanou výjimečností či exkluzivitou.

Slovenskou stranu zastupoval Mgr. Pavol Svetík, generální ředitel sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislativy MO SR. Členy slovenské delegace pak byli brigádní generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., rektor Akademie ozbrojených  sil generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) a další představitelé MO a GŠ SR. Českou stranu reprezentoval Ing. Petr Vančura, ředitel sekce – personální ředitel MO a zastupovali ji další představitelé rezortu MO a UO. Jednání řídil rektor-velitel Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD., který zdůraznil, že dosavadní spolupráce probíhala v oblastech tvorby legislativně-právního prostředí pro přípravu personálu a vytváření vhodných organizačně-technických podmínek, dále v jazykové přípravě, výcviku specialistů v oblasti EOD, přípravě specializovaných vojenských odborností, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu a také na úrovni vzdělávacích a výcvikových institucí.

Po úvodním společném jednání následovalo jednání v sekcích. Mezi hlavní projednávané otázky v panelu vzdělávání patřily následující okruhy:

- v oblasti vysokoškolského vzdělávání a posilování vojensko-odborné úrovně se diskuse zaměřila na analýzu kvalifikačních rámců terciárního vzdělávání SR a ČR, model studijního programu na vojenských vysokých školách, jakož i na analýzu požadavků armády ve SR a ČR na výstupy z učení v oblasti vojensko-odborné úrovně a v oblasti obecné vysokoškolské kvalifikace. Slovenská strana plně podpořila záměr české strany v přípravě nových magisterských studijních programů a vyjádřila zájem na aplikaci těchto zkušeností ve svých podmínkách;

- obě strany vyjádřily zájem na vzájemném využívání možností vzdělávání v kariérových a odborných kurzech;

- obě strany se shodly na dalších možnostech posílení bilaterální spolupráce v rámci zapojení do projektu Central European Forum on Military Education (CEFME);

- v mobilitě studentů a pedagogů AOS a UO v rámci programů ERASMUS a Military ERASMUS je situace poměrně uspokojivá u výměnných pobytů vysokoškolských pedagogů a naopak je žádoucí zintenzivnit výměnné pobyty studentů, které dosud nebyly realizovány. Předpokladem dalšího vývoje v této oblasti jsou obsahová prostupnost studijních programů, vzájemná uznatelnost částí studia absolvovaných na hostitelské instituci, kompatibilita kreditních systémů se systémem ECTS a vyřešení problematiky finančního zabezpečení studentů. Pečlivě byla zvažována i nabídka studijních programů, které jedna ze stran neotevřela a kde není možnost je efektivně zabezpečit nabídkou civilních vysokých škol. Slovenská strana také potvrdila svůj zájem na přípravě odborníků vojenského zdravotnictví na Fakultě vojenského zdravotnictví UO;

- v oblasti zintenzivnění spolupráce a vzájemného využívání vzdělávacích a školících kapacit u personálu tzv. málopočetných odborností byla pozornost zaměřena na dlouhodobé požadavky na přípravu personálu ve SR a ČR a analýzu odborného zaměření a kapacitních možností na úrovni AOS a UO, s ohledem na možnosti jejich vzájemného sdílení;

- obě strany se shodly na tom, že další rozvoj vědecké spolupráce při řešení společných projektů a v publikační a ediční činnosti musí přinášet konkrétní výsledky podporující vědecké renomé dané instituce;​

- obě strany vyjádřily svůj zájem na rozvoji spolupráce v oblasti zabezpečování aktivit studentů ve volném čase.

 

Panel jazykové přípravy jednal o možnostech dalšího prohloubení spolupráce v oblastech jazykového vzdělávání, společné přípravy a výměny testovacích materiálů pro vykonání jazykových zkoušek podle NATO STANAG 6001, spolupráce při standardizaci jazykových zkoušek a systému pravidelné výměny zkušeností v oblasti výuky a testování jazyků. 

Závěrem obě strany vyjádřily společný zájem na hledání dalších možnosti jak sdílet schopnosti v oblasti vzdělávacích a vědeckých aktivit a jak vytvářet potřebné legislativní prostředí a technické zázemí.


Autor: Vladimír Šidla, foto: Stanislav Poráň​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme