Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní imatrikulace nových studentů FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní imatrikulace nových studentů FVZ

8.10.2012 • V pátek 5. října 2012 se konal slavnostní akt imatrikulace nových studentů prvních ročníků Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení fakulty a rektora - velitele Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., zúčastnili i vrcholní představitele participující Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, představitelé Univerzity Hradec Králové a Univerzity Pardubice.  

Důstojný ráz podtrhla i přítomnost představitele královéhradeckého biskupství – generálního vikáře královéhradecké diecéze Mons. Josefa Sochy. Mezi významné hosty lze zařadit i představitele velení vojenské zdravotnické služby, zástupce nemocniční základny AČR a zástupce ÚVN – vojenské fakultní nemocnice Praha.

Slavnostní imatrikulační obřad, při kterém byli noví studenti bakalářského, magisterských a doktorských studijních programů slavnostně přijatí za členy akademické obce Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, moderoval prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. předseda Akademického senátu FVZ.

V úvodním projevu děkan fakulty plukovník prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., přivítal nové studenty, vzácné hosty, rodiče, příbuzné a členy akademické obce. Mimo jiné novým studentům připomněl, že od vlastního aktu imatrikulace „matriculation“ vede k absolutoriu a slavnostní promoci „graduatio“ dlouhá, nelehká a náročná studijní cesta, plná odříkání, tvrdé práce a tvůrčí činnosti. Cesta, na které bude každý jednotlivec nucen prokázat, že je schopen nést odpovědnost za své konání, že má jasnou představu o své budoucnosti, že studuje s cílem nalézt uplatnění ve zvoleném oboru v podmínkách AČR.  Přidanou hodnotou - bonusem na této cestě je zvládnout navíc od svých civilních kolegů a hlavně uspět ve vojensko-odborné a vojensko-medicínské části studia. Poté se ujal slova proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVZ plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., který přečetl jménem všech nových studentů imatrikulační slib. Všichni studenti se po jeho složení postupně představili před všemi přítomnými a z rukou děkana fakulty převzali imatrikulační listy.

Předtím, než byl slavnostní imatrikulační obřad ukončen studentskou hymnou Gaudeamus Igitur, vystoupil poprvé na imatrikulaci, na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví v pozici rektora - velitele Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., který zdůraznil význam imatrikulačního slibu a jeho silný mravní podtext, což vyjádřil slovy: „Složením tohoto slibu jste se zavázali, že se budete důsledně řídit právními, ale i etickými normami tak, abyste svým jednáním neposkvrnili svoje vlastní jméno a osobní čest, dobrou pověst Fakulty vojenského zdravotnictví a celé Univerzity obrany. Navíc, pokud jste vojáky, bude vaše práce, chování a studijní výsledky v pozitivním či negativním smyslu ovlivňovat renomé Armády České republiky.“ Na závěr svého vystoupení popřál novým studentům hodně úspěchů, pevnou vůli a trochu lidského štěstí při náročném studiu.

Na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové se v letošním roce nově zapsalo do prvních ročníků celkem 35 studentů. Z toho 9 do bakalářského studijního programu specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický záchranář. V magisterských studijních programech nastoupili 4 studenti do oboru vojenská farmacie a 14 studentů do oboru vojenské všeobecné lékařství. Do doktorských studijních programů se zapsalo 8 nových studentů do oborů lékařská mikrobiologie, infekční biologie, toxikologie, vojenská hygiena a vojenská radiobiologie.

 

Autor: Peter Pudík, foto: Lenka Hrdličková​​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme