Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Bez kvalitních a všestranně připravených lidí nelze plnit náročné úkoly

DOCENDO DISCIMUS

 

Bez kvalitních a všestranně připravených lidí nelze plnit náročné úkoly

Ve středu 27. června 2012 se v Brně konalo vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků za účasti náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka.

Oba desetiměsíční kariérové kurzy se uskutečnily v rámci programů celoživotního vzdělávání důstojníků AČR. Jejich garantem je Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. 24. kurz Generálního štábu „Generála Karla Janouška“ se uskutečnil od září 2011 do června 2012 a absolvovalo jej pět důstojníků v hodnosti plukovníka. Na výuce, která byla zaměřena na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku a vojenské umění, se podílela vedle učitelů univerzity také řada domácích i zahraničních vojenských a civilních odborníků. K vyššímu propojení teoretických poznatků s vojenskou praxí byla uskutečněna řada praktických cvičení v ČR i v zahraničí. 

Ve stejném termínu probíhal také Kurz vyšších důstojníků, který absolvovalo 34 důstojníků AČR. Výuka byla zaměřena na vojenské umění, výstavbu a rozvoj ozbrojených sil a bezpečnostní a obrannou politiku. Účastníci absolvovali tento kurz distanční formou s využitím elektronického systému řízení studia MOODLE. Jednalo se o velmi náročný kurz, protože jeho účastníci museli zvládnout úkoly na svých funkcích u útvarů a zařízení armády a souběžně i velké množství studijních povinností. Forma distančního vzdělávání byla v kariérových kurzech použita poprvé a podle slov náčelníka Generálního štábu se osvědčila. S ohledem na snižující se zdroje se bude tato metoda v budoucnu dále využívat.

Slavnostního ceremoniálu ukončení studia resortních kurzů, který proběhl v důstojném prostředí Sněmovního sálu Nové brněnské radnice, se zúčastnili také první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka, velitel Sil podpory brigádní generál Ján Gurník a náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Milan Schulc. Přítomni byli rovněž další představitelé vojenských útvarů AČR a rodinní příslušníci absolventů. Za Univerzitu obrany byli přítomni nejvyšší představitelé školy a členové akademické obce univerzity.

S úvodním projevem vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, který na adresu absolventů řekl: „Jsem přesvědčen, že odcházíte ke svým útvarům, zařízením a složkám AČR s mnohem vyšším teoretickým a metodologickým aparátem, než se kterým jste sem přišli. Při závěrečných zkouškách jste prokázali dobré znalosti, za což vám všem patří uznání. Nechť je absolvování kurzů stimulem a výzvou pro další vzdělávání a celkový rozvoj vaší osobnosti.“

Osvědčení o absolvování nejvyšších resortních vzdělancích kurzů převzali důstojníci z rukou rektora-velitele Univerzity obrany brigádního generála v záloze Rudolfa Urbana. Za dosahování výborných studijních výsledků a za příkladné plnění povinností v průběhu studia obdrželi věcné dary náčelníka Generálního štábu AČR za Kurz Generálního štábu plukovník gšt. Milan Lauber a za Kurz vyšších důstojníků major Martin Moldřík.

V rámci slavnostního aktu obdržel náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek z rukou rektora-velitele brigádního generála v záloze Rudolfa Urbana medaili Univerzity obrany za jeho dlouhodobý a významný přínos k formování koncepce kariérových kurzů, za rozvoj vojenství a systému vojenského vzdělání. Přítomní ocenili zásluhy armádního generála Vlastimila Picka, pro kterého byla účast na slavnostním ceremoniálu současně rozloučením s Univerzitou obrany v jeho končící funkci, dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Za osobní přínos k přípravě důstojnického sboru a formování vojenského profilu absolventů Univerzity obrany obdržel stejnou medaili také první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.

Na adresu absolventů kariérových kurzů pronesl náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata:  “Vaše postavení, hodnost i perspektiva vás opravňují k tomu, abyste čerstvě získané poznatky na správném místě a s patřičnou efektivitou náležitě využili.“ 

Armádní generál Vlastimil Picek ve svém projevu zdůraznil, že Armáda České republiky prochází složitým a nesnadným obdobím způsobeným vážnou ekonomickou krizí. S jejími následky se budou potýkat i absolventi karierových kurzů po návratu ke svým útvarům. „Jako příslušníci vyššího důstojnického sboru budete mít zvláštní odpovědnost jak za své přímé podřízené, tak za zvládnutí obrovské každodenní práce a povinností za neustálého snižování finančních zdrojů,“ uvedl. „Největším bohatstvím naší armády jsou její vojáci. Pouze profesionálové na vysoké úrovni odborné, jazykové i morální jsou schopni plnit všechny náročné úkoly,“ řekl dále náčelník Generálního štábu AČR. Na závěr vyjádřil přesvědčení, že získané vědomosti, znalosti a zkušenosti využijí absolventi ve svém dalším působení v rámci Armády České republiky.


Foto:   Slavnostní vyřazení absolventů KGŠ a KVD 27. 6. 2012​ ​

Video:  Slavnostní vyřazení absolventů KGŠ a KVD 27. 6. 2012 


 

Autor: Vladimír Šidla​, foto: Zdeňka Dubová​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme