Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz projektového managementu byl úspěšně ukončen

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz projektového managementu byl úspěšně ukončen

V pátek 18. května 2012 byl za účasti proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomiky a managementu UO podplukovníka Ing. Jaroslava Kozůbka, Ph.D. a vedoucího Katedry vojenského managementu a taktiky plukovníka Ing. Miroslava Mašleje, Ph.D.  slavnostním předáním osvědčení o absolvování ukončen 2. běh třítýdenního kurzu „Projektový management“.

Kurz pro pracovníky Sekce vyzbrojování MO po obsahové, metodické i organizační stránce připravili a realizovali učitelé kateder Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany major Ing. Jaromír Pitaš (K-110), Ph.D. a PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. (K-109).

Kurz byl zahájen 5. března 2012. 11 mužů a 3 ženy s různou mírou zkušeností s prací na projektech realizovaných v gesci MO, od nulové až po dlouholetou praxi na pozici manažera projektu, se nejprve seznamovali s teoretickými základy projektového managementu dle standardů Mezinárodní společnosti pro projektové řízení (IPMA) se zaměřením na formování technických a kontextových kompetencí projektových pracovníků. 

Druhý týden výuky probíhal v měsíci dubnu a byl věnován především získání znalostí z oblasti behaviorálních kompetencí, zejména komunikace a multikulturních zvláštností ovlivňujících realizaci a řízení projektu. Byl započat trénink komunikačních a prezentačních dovedností účastníků kurzu, který pak prostupoval celým třetím týdnem, kdy se účastníci rozdělili do čtyř týmů a každý z nich v dopoledních hodinách zpracovával samostatný projekt dle individuálního zadání a v závěru pracovního dne týmy prostřednictvím svých zástupců prezentovaly výsledky své práce. Účastníci kurzu se tak současně díky zpětné vazbě učili zásadám přesvědčivé prezentace a přispívali ke kultivaci svých komunikačních kompetencí. 

V průběhu třetího týdne studenti postupně zpracovávali zadávací listinu projektu, hierarchickou strukturu prací (WBS), logický rámec projektu, analýzu zainteresovaných stran, analýzu rizik, organizační strukturu projektu (OBS), plán komunikace projektového týmu a harmonogram realizace projektu s využitím softwaru MS Project. Praktický výcvik byl ukončen ve čtvrtek závěrečným hodnotícím vystoupením týmů, kdy každý tým hodnotil celkový přínos svého projektu pro resort obrany, referoval o cílech, zásadních výstupech, časovém harmonogramu a milnících projektu, hodnotil hlavní rizika projektu a také vhodné nástroje i techniky pro jeho řízení. 

V měsíci dubnu měli možnost účastníci minulého i stávajícího běhu kurzu se podrobit certifikaci. Je potěšující, že po teoretické části výuky se podařilo některým účastníkům letošního kurzu v certifikačním řízení uspět. K dnešnímu dni má tak Sekce vyzbrojování MO celkem 8 certifikovaných projektových manažerů stupně D dle platné stupnice IPMA.  

Z provedené zpětné vazby formou přímých rozhovorů vyplynula spokojenost účastníků se všemi stránkami vzdělávací akce: obsahovou, metodickou i organizační. Kurz byl hodnocen  jako dobrý pomocník při implementaci projektového řízení do činnosti Sekce vyzbrojování MO a v této souvislosti byl ze strany zástupců Sekce vznesen požadavek, aby byl kurz realizován i v roce 2013 a následujících letech pro potřeby nově vznikající nástupnické organizační složky Národního úřadu pro vyzbrojování. 

 

Autor: Ivana Nekvapilová​

 
​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme