Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany bude mít nového rektora

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany bude mít nového rektora

Univerzita obrany se v úterý 20. března 2012 oblékla do slavnostního. Důvodem byla významná událost znamenající mnoho nejen pro Univerzitu obrany, nýbrž i pro celou armádu a širokou veřejnost. V deset hodin dopoledne se v rámci programu zasedání Akademického senátu Univerzity obrany konala v prostorách auly v budově Kounicova 44 volba kandidáta na nového rektora Univerzity obrany.

Současnému rektorovi Univerzity obrany brigádnímu generálovi v záloze prof. Ing. Rudolfu Urbanovi, CSc., dr.h.c. končí podle volebního řádu Univerzity obrany druhé funkční období. Na základě tohoto vyhlásil senát Univerzity obrany na svém lednovém zasedání volby kandidáta na rektora. Byla ustanovena senátní komise pro organizaci voleb kandidáta na rektora pod vedením předsedy doc. PhDr. Huberta Hrdličky, CSc.

Během období podávání návrhů na kandidáta na rektora, tj. od 18. ledna 2012 do 20. února 2012, byli celkově navrženi dva kandidáti. Děkan Fakulty vojenských technologií UO plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c., jenž s návrhem na svou kandidaturu na funkci rektora Univerzity obrany nesouhlasil. Jako druhým kandidátem ze stran mnoha členů akademické obce byl navržen prorektor pro rozvoj Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Stanovisko pana prorektora nabylo pozitivního ohlasu a s kandidaturou souhlasil.

Zasedání Akademického senátu dne 20. března 2012 se mimo jiné zúčastnili rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., prorektor pro rozvoj plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. (navržený kandidát), předseda Akademického senátu Fakulty ekonomiky a managementu podplukovník doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., předseda Akademického senátu Fakulty vojenských technologií podplukovník Ing. Michal Dub, Ph.D., proslov plukovníka Přikryla si přišel poslechnout např. děkan Fakulty vojenských technologií UO plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO plukovník prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc. a další akademičtí pracovníci i studenti Univerzity obrany.

V Akademickém senátu Univerzity obrany je celkem 27 členů, zasedání se zúčastnilo a volilo 25 členů. Podle výsledků volební komise odevzdalo 20 členů svůj hlas navrženému kandidátovi, 1 hlas byl proti a 4 členové se zdrželi hlasování. Každý lístek dotyčného člena AS UO byl uznán platným. Poněvadž byl navržen pouze jeden kandidát, a to plukovník Bohuslav Přikryl, a získal zmíněných 20 hlasů, byl jednoznačně zvolen kandidátem na nového rektora Univerzity obrany v prvním kole voleb.

Všichni členové akademického senátu i přítomní hosté plukovníku Přikrylovi srdečně poblahopřáli k jeho zvolení. O oficiálním jmenování plukovníka Přikryla do funkce rektora Univerzity obrany bude veřejnost informována, současný rektor UO má funkční období do konce července.

„Funkce rektora je velice náročná manažerská pozice, která vyžaduje nejenom znalosti, ale i odhodlání a ochotu podřídit svůj osobní život zájmům školy. Jsem rád, že tento přístup pan plukovník Přikryl jasně deklaroval i ve svém volebním programu. Ne vždy jsou skutečně i dobří odborníci ochotní se podřídit uvedenému požadavku a to následně ovlivňuje i počet kandidátu na tuto funkci.

Pan plukovník Přikryl měl moji dlouhodobou podporu, kterou jsem se netajil a snažil jsem se mu vytvořit prostor k tomu, aby získal všechny zkušenosti potřebné ke komplexnímu vnímání problematiky školy. Proto si myslím, že k výkonu funkce rektora je dobře připraven. Pan plukovník Přikryl pracuje se mnou více než deset let. V mnohých věcech máme podobné názory, ale v případě zvolení bude muset směr dalšího rozvoje školy stanovit on v závislosti na okolnostech a situaci v resortu, která je velice dynamicky se vyvíjející.

Chci mu popřát hodně trpělivosti, racionálního uvažování a optimistického vidění dalšího rozvoje UO, které v podmínkách finanční restrikce a hluboké transformace resortu obrany určitě nebude jednoduché,“ uvedl současný rektor Univerzity obrany profesor Rudolf Urban.

Jméno plukovníka Bohuslava Přikryla je s Univerzitou obrany úzce spjato. Od září 2005 zastává funkci prorektora pro rozvoj, v roce 2004 byl děkanem Fakulty ekonomiky a managementu. V současnosti je také vedoucím Katedry řízení palebné podpory na FEM a je uznávaným odborníkem v oboru automatizovaných systémů řízení palby dělostřelectva a modelování a simulace v této oblasti. Plukovník Přikryl má bohaté zkušenosti jak z manažerské práce, kterou koná na Univerzitě obrany, tak i ze spolupráce s partnery reprezentujícími především Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb Armády České republiky.

Ve volební programu představuje plukovník Bohuslav Přikryl svoji vizi o možné budoucnosti Univerzity obrany. Jde především o prezentaci oblastí, které pan plukovník považuje za rozhodující z hlediska dalšího rozvoje školy.

„Věřím, že takto můžete získat představu o tom, jaké priority, postupy a změny navrhuji v souvislosti s budoucím rozvojem školy. Své úvahy nezaměřuji na jednotlivosti, ale zabývám se celoškolským pohledem, který dle mého názoru musí být rozhodující při koncipování budoucího rozvoje Univerzity obrany,“ dodal plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.


Autor: Jiřina Polcrová, foto: Marek Žižlavský

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme