Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - říjen 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - říjen 2011


Dne 26. října 2011 se v Gruzii uskutečnilo slavnostní otevření nového campusu Gruzínské akademie národní obrany (GANO). Za Univerzitu obrany se otevíracího ceremoniálu zúčastnili prorektor pro vnější vztahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomiky a managementu UO podplukovník Ing. Pavel Foltin, Ph.D.​ 


Při příležitosti Dne ozbrojených sil Rumunska, který připadá na 22. října, se o pár dnů později – tedy 27. října 2011 – uskutečnil pietní akt u hrobu padlých rumunských vojáků na čestném pohřebišti brněnského Ústředního hřbitova. Slavnostní atmosféru dokreslovala Posádková hudba z Olomouce. Věnce k hrobům rumunských hrdinů položili studenti Univerzity obrany.​ 


Ve dnech 25. a 26. října 2011 se na Klubu Univerzity obrany konal již 6. ročník konference na téma: „Požadavky, potřeby a problémy Zpravodajského zabezpečení AČR při ochraně území ČR a vedení zahraničních operací“. Záštitu nad konáním konference převzal děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a odborným gestorem konference byl ředitel Odboru vojskového průzkumu a EB plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl.​ 


Dne 28. října dopoledne se za přítomnosti prezidenta Václava Klause, ministra obrany Alexandra Vondry, náčelníka Generálního štábu armádního generála Vlastimila Picka a dalších významných představitelů státu uskutečnila na Hradčanském náměstí v Praze slavnostní přísaha vojáků Armády České republiky.​ 


Návštěvníci veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011 budou mít jedinečnou možnost potkat se s olympijským vítězem Davidem Kosteleckým. Šestatřicetiletý rodák z Brna, který získal olympijské zlato v roce 2008 v Pekingu ve střelbě na trap a letos vystřílel čtyři medaile, zavítá na brněnské výstaviště do expozice Univerzity obrany v pavilonu F ve středu 2. listopadu 2011 v 10 hodin.​ 


Dne 28. října si Česká republika připomíná jeden z nejdůležitějších mezníků v historii naší země, a to Den vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti se o den dříve sešli v aule Univerzity obrany její příslušníci a pozvaní zástupci občanských partnerských sdr​užení.​ 


Do vojenské přísahy nových profesionálních vojáků Armády České republiky, která bude součástí oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, zbývá jen pár dnů. Proběhne na Hradčanském náměstí v Praze před prezidentem a vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky Václavem Klausem v pátek 28. října.​ 


Ve čtvrtek 20. října 2011 se uskutečnilo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a za pomoci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem projektu je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská. Pracovní jednání řídil koordinátor zodpovědný za oblast logistiky projektu plukovník Ing. Jiří Durec, kvestor UO.​ 


Ve dnech 20. až 22. října 2011 probíhal v Tipsport areně v Liberci již pátý ročník největšího veletrhů vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách pod názvem EDUCA 2011 MYJOB Liberec. Veletrh jedinečným způsobem propojil nabídky studia, práce a celoživotního vzdělávání v České republice, ale i v zahraničí. Své zastoupení zde měla i Univerzita obrany.​ 


a přednášel studentům o vojenské kariéře, jejích radostech a úskalích, s mottem: „Život je písanka, ve které se nedá gumovat.“ Ve čtvrtek 20. října 2011 navštívil Katedru ženijních technologií Fakulty vojenských technologií UO generálmajor v záloze Ing. Jiří Halaška, Ph.D., aby studenty oboru "ženijní technologie" seznámil s pohledem jednoho z bývalých nejvyšších velitelů AČR na význam a důležitost ženijního vojska a ženijní odbornosti.​ 


Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany uspořádal ve dnech 19. a 20. října 2011 konferenci „Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek – 2011,“ která se uskutečnila v prostorech vojenského klubu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Konference proběhla pod záštitou rektora Univerzity obrany profesora Ing. Rudolfa Urbana, CSc., dr. h. c. 


Ve dnech 18. a 19. října 2011 se na Akademii ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši uskutečnil 2. ročník mezinárodní vědecké konference “Národní a mezinárodní bezpečnost 2011“. Za Univerzitu obrany se zúčastnili prorektor pro vnější vztahy plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., a vedoucí Katedry letectva Fakulty vojenských technologií plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.​ 


Ve dnech 19. a 20. října 2011 se na Klubu Univerzity obrany schází kolem 30 odborníků z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již 11. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření Diagnostika Spolehlivost Palubních soustav letadel“. Katedra leteckých elektrotechnických systémů FVT úspěšně pořádá každoročně tuto konferenci s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměny zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky.​ 


Na základě dohody o zajištění účasti na prezentaci vzdělávacích a výcvikových aktivit Univerzity obrany uzavřené mezi UO a Středními odbornými školami ochrany osob a majetku, s. r. o. (SOŠ OOM) se uskutečnila v termínu 10. až 12. října 2011 aktivita s názvem „Prezentace Univerzity obrany 2011“. Prezentace formou stáže v terénu proběhla v rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR – Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu.​ 


Dne 13. října 2011 se uskutečnil Sportovního den rektora-velitele Univerzity obrany. Sportovní den byl zahájen o půl osmé ráno nástupem účastníků na fotbalovém hřišti kasáren J. Babáka. Za přítomnosti vojenských studentů, studentů z Vietnamu, civilních zaměstnanců, ostatních soutěžících a organizátorů sportovních a nesoutěžních disciplín z Centra tělesné výchovy a sportu vystoupil ředitel CTVS plukovník Mgr. Petr Hanák, aby přítomné přivítal a popřál všem  mnoho úspěchů.​ 


Ve čtvrtek 13. října proběhla na Univerzitě obrany 3. mezinárodní konference Bojová podpora 2011 na téma Předpoklady automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení. Konferenci pod záštitou náčelníka dělostřelectva AČR plukovníka Ing. Ivana Mráze, Ph.D. pořádala Katedra řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu. 


Ve dnech 10. až 13. října 2011 navštívil Univerzitu obrany nově jmenovaný rektor partnerské Univerzity obrany v Bělehradě generálmajor prof. MUDr. Miodrag Jevtić, Ph.D., v doprovodu velitele Vojenské akademie v Bělehradu brigádního generála Mladena Vuruny, Ph.D., a svého prorektora pro mezinárodní a meziuniverzitní spolupráci plukovníka doc. Gorana Dikiće, Ph.D. Cílem návštěvy bylo projednat možnosti a formy spolupráce v dalším období.​ 


Fakulta vojenský technologií Univerzity obrany ve spolupráci s jednotlivými správci schopností AČR připravila a realizuje seriál pracovních seminářů, jejichž cílem je posouzení toho, jak absolventi Fakulty vojenských technologií z hlediska jejich odborných a profesních znalostí, schopností a připravenosti pro výkon služby u útvarů a zařízení AČR naplňují očekávání velitelů a nadřízených odborných orgánů. 


V pondělí 10. října 2011 proběhlo na Klubu Univerzity obrany tradiční, již páté slavnostní setkání současných i emeritních profesorů Fakulty vojenských technologií. Setkání zahájil svým projevem děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr. h. c. Čestné hosty seznámil s nejvýznamnějšími výsledky jak ve vědeckovýzkumné, tak i pedagogické činnosti fakulty za uplynulé období. Ocenil významné zásluhy nejen stávajících, ale i emeritních profesorů.​ 


V pondělí 10. října 2011 byl na Univerzitě obrany zahájen nový ročník Kurzu třetího věku. Tento kurz s mnohaletou tradicí je určený aktivním seniorům se zájmem o otázky bezpečnosti a obrany státu, vojenství a vojenské vědy a vývoje v AČR. Jeho součástí jsou však i přednášky týkající se zdravotní problematiky a životního stylu seniorů. 


V pátek 7. 10. 2011 v roce 60. výročí založení vojenského zdravotnického školství v Hradci Králové se konal slavnostní akt imatrikulace nových stude​ntů FVZ. Slavnostnímu aktu se kromě představitelů fakulty a rektora-velitele UO účastnili i vrcholní představitelé LF a FF UK, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Pardubice a další významní hosté.​ 

5. ročník mezinárodní sportovní soutěže všestrannosti „All Rounder 2011“, který se konal ve dnech 4. až 7. října 2011 v Liptovském Mikuláši, přinesl další úspěch pro reprezentační družstvo Univerzity obrany. 


Ve dnech 5. až 7. října 2011 se zástupci Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany z řad akademických pracovníků a studentů doktorských programů Katedry komunikačních a informačních systémů, Katedry radiolokace, Katedry letectva a Katedry elektrotechniky, pod vedením prof. Ing. Ladislava Buřity, CSc., zúčastnili 6. ročníku mezinárodní vědecké konference „Komunikační a informační technologie 2011“. Konference byla organizována Katedrou informatiky Akademie ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši a uskutečnila se v Tatranských Zrubech.


Tento týden byla v Technickém muzeu v Brně otevřena výstava brněnských vysokých škol Labyrint poznání, která má interaktivní formou prezentovat zejména mladým lidem univerzitní vzdělávání a nové trendy ve vědě a výzkumu. Výstava, kterou připravily veřejné vysoké školy a Univerzita obrany, potrvá do 30. září 2012.​ 


V pondělí 3. října 2011 Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany přivítala nové zahraniční studenty, kteří v nadcházejícím zimním semestru budou studovat v rámci programu Erasmus. Rozšíření nabídky možností studia v anglickém jazyce se projevilo ve zvýšeném zájmu studentů. Oproti roku 2010, kdy na fakultě v zimním semestru studovalo 8 zahraničních studentů, se jejich počet rozrostl na jednadvacet.  


Získávání vhodných uchazečů o vojenské studium na Univerzitě obrany je nepřetržitý proces, který musíme neustále zdokonalovat. Na tom se shodli zástupci odboru doplňování vojenského personálu Ředitelství personální podpory MO, oddělení náboru Krajských vojenských velitelství a Univerzity obrany, kteří se sešli ve čtvrtek 6. října 2011 na půdě brněnské Univerzity obrany na pravidelném jednání před zahájením náborových aktivit, a to pro akademický rok 2012/2013.​​ 


V úterý 4. října 2011 se při příležitosti zahájení nového akademického roku na nástupišti Univerzity obrany v kasárnách na ulici Šumavská uskutečnil slavnostní nástup příslušníků školy. Po přinesení bojového praporu, hlášení zástupce rektora plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojana rektoru-veliteli Univerzity obrany brigádnímu generálovi v záloze profesoru Ing. Rudolfu Urbanovi, CSc., a slavnostním vztyčení české státní vlajky následoval projev rektora.​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme