Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti řešili krizové situace

DOCENDO DISCIMUS

 

Studenti řešili krizové situace

Je začátek března a v Hustopečích už tři dny hustě sněží. Hustopeče je obec s rozšířenou působností (ORP), t.zn., že má odpovědnost za řešení ochrany obyvatelstva v dalších 15 obcích. Situaci ztěžuje velký příval sněhu, špatná viditelnost a náledí. V této oblasti denně projede 15 až 20 tahačů s cisternami přepravujícími pohonné hmoty. Jeden z nich na těžko sjízdné komunikaci se čelně střetne s autobusem, který přepravoval osoby. Při nehodě sjede z vozovky a převrátí se. Z cisterny uniká nebezpečná látka, která kontaminuje životní prostředí jedné z obcí. Nastává mimořádná událost, která může kulminovat v krizovou situaci. Dojde ke kontaminaci vodních zdrojů? Prolomí se ploché střechy budov pod tíhou sněhu? Po té následuje výrazné oteplení doprovázené přívalovými dešti. Zvládne městský úřad ochránit obyvatele před rychlou povodní?

 

Zdá se vám, že popisovaná situace neodpovídá skutečné meteorologické předpovědi počasí? Nejde o omyl ani o náhodu, ale jedná se o modelové situace, které řešili studentky a studenti bakalářského studijního oboru Ekonomika obrany státu modulu Ochrana obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Čtyřdenní praktické zaměstnání probíhalo od 28. února do 4. března 2011 za řízení Katedry ochrany obyvatelstva ve spolupráci s Katedrou řízení lidských zdrojů.

Cvičení připravil a řídil doc. Ing. Rudolfa Horáka, CSc. z Katedry ochrany obyvatelstva za vydatného přispění pracovníků CSTT. Je možno říci, že cvičení je vyvrcholením přípravy studentek a studentů v oblasti ochrany obyvatelstva a řízení lidí před státní závěrečnou zkouškou. V průběhu čtyř dnů museli studenti, rozdělení do dvou týmů, sestavit krizové plány pro zadaný typ mimořádné události v podmínkách konkrétní obce, řešit simulovanou situaci, zpracovávat příslušnou dokumentaci i komunikovat s médii. Museli se vypořádat s takovými náročnými úkoly jako je vyhodnocení mimořádné události, organizace ochrany obyvatelstva, zvířat a majetku, vyřešení sněhové kalamity, zvládnutí kontaminace životního prostředí, evakuace osob z vybraných regionů, zprůjezdnění komunikací a také snížit možné následky rychlé povodně.

Studentky a studenti v 1. fázi cvičení zpracovali potřebnou typovou dokumentaci (plán činnosti krizového štábu, plán činnosti využití osob a techniky, plán varování obyvatelstva, evakuační, mediální plán apod.), kterou prezentovali 2. den cvičení a doplnili o připomínky vzešlé z rozpravy s vyučujícími i pracovníky CSTT. 3. a 4. den řešili konkrétní situace, tj. následky sněhové kalamity a po té rychlé povodně.

Studentky a studenti vyřešili sněhovou kalamitu a dekontaminaci životního prostředí v prostředí krizového štábu ORP. Po té začal tát sníh a namísto sněžení hustě pršelo. Přívalové deště a tání způsobily povodně. Došlo k další přírodní katastrofě. Obyvatelé Hustopečí čelili dalšímu ohrožení a studentky a studenti řešili další mimořádnou událost. Proto opět zasedl krizový štáb. Pro svá rozhodnutí opět využil systém konstruktivní simulace jímž disponuje CSTT a další podpůrné a komunikační systémy pro zabezpečení CAX.

V třináctičlenném krizovém týmu sestaveném ze studentek a studentů studijní skupiny 13-3OB-C nechyběl starosta ORP, tajemník obecního úřadu, tiskový mluvčí, vedoucí stálé pracovní skupiny, vedoucí odborné skupiny, ředitelé základní školy, vinařského závodu, dopravního podniku, městské policie a velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH), ředitel technických služeb apod. Na řízení rozehry situací se podílel Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. z Katedry ochrany obyvatelstva, který se zaměřoval na uplatňování zásad řízení  v rozhodovacím procesu a Ph.Dr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. z Katedry řízení lidských zdrojů, která zabezpečovala odborné vedení v oblasti sociální komunikace.

Celé cvičení by nemohlo proběhnout bez pečlivé přípravy pracovníků CSTT. Odpovědnost za přípravu měl kpt. Ing. Martin Hubáček, Ph.D. náčelník oddělení taktického simulátoru. Dalším pracovníkem z CSTT byl npor. Ing. Josef Jelínek, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc. a další.

Důležitost cvičení zvýraznil svou přítomností i skutečný starosta městyse Boleradice Dr. Drahomír Hausner (bývalý pracovník CSTT), který se zapojil do rozehry událostí a náčelník odboru simulačních a trenažérových technologií mjr. Ing. Jaroslav Vonlehmden.

A jak studenti situaci vyřešili? Na to odpověděl docent Horák. Studentky a studenti situace řešili v rámci svých teoretických znalostí a praktických zkušeností. Přes určité dílčí nesrovnalosti byli obyvatelé evakuováni a zabezpečeni ve vybraných prostorech. Zranění obyvatelé byli odborně ošetřeni a případně hospitalizováni v nemocničním zařízení. Životní prostředí bylo dekontaminováno. V následující epizodě si dobře poradili s poskytováním pomoci při zvládání rychlé povodně způsobené přívalovými dešti. Potěšující bylo, že z vyhodnocení předchozího dne si vzali poučení a snažili se následující den nedostatků vyvarovat. Takže studentky a studenti prokázali, že umí aplikovat teoretické základy do praxe. Na cvičení také získali určitou představu o tom jaké úkoly je budou čekat při výkonu funkcí po nástupu k zařízením, která se zabývají ochranou obyvatelstva.

Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., si možnost praktického cvičení v Centru simulačních a trenažérových technologií pochvaluje. Cvičení s využitím simulační nástrojů je výhodné z několika hledisek. Studentky a studenti cvičí v podmínkách přibližujících se reálnému prostředí v reálném čase na modelovaných situacích za hospodárného využití finančních prostředků. Dále po skončení činnosti každého dne je prováděno vyhodnocení s ukázkou simulovaných situací a poukázání na správná i nesprávná rozhodnutí. Tedy studentky a studenti jsou metodicky vedeni k aplikaci teoretických znalostí v praktické činnosti. Mají možnost si ověřit svoje schopnosti řešit krizové situace, aktivně pracovat s informacemi, ale učí se i kriticky hodnotit vlastní výkon a práci ostatních. To vše tvoří dobrý základ pro utváření žádoucích profesních kompetencí absolventů studijního modulu.

Pro přípravu studentek a studentů v novém studijním programu Bezpečnostní management jsou plánována taková cvičení čtyři (pro modul Ochrana obyvatelstva, modul Bezpečnostní služby, modul Kybernetická bezpečnost a pro všechny studenty ve všeobecném kurikulu).

Autor: Rudolf Horák, foto: Vít Rapčan

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme