Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů

DOCENDO DISCIMUS

 

Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů

Dne 24. února 2011 proběhl v Síni vědecké rady Univerzity obrany seminář na téma „Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů MO ČR“. Jednání proběhlo z iniciativy Katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu UO s cílem přípravy jak formulovat novou obsahovou náplň vyučovaných předmětů v rámci modulů Řízení finančních zdrojů v bakalářském studijním programu a magisterského studijního programu v rámci modulu Řízení kvality. Souvisejícím cílem semináře byla konfrontace stávající náplně předmětů s požadavky praxe a v prohlubování ekonomického myšlení specialistů, kteří studují uvedené moduly. 

Význam semináře podpořili svojí účastí plk. Mgr. Pavel Balvín, vedoucí oddělení financování sekce ekonomické Ministerstva obrany ČR, plk. Ing. Petr Bernatik, náčelník finančního odboru Velitelství společných sil Olomouc, Ing. Jozef Rychel, Ph.D., MBA, ředitel úřadu finanční správy AČR, Ing. Ivo Burýšek, ředitel Hlavního finančního úřadu Ministerstva obrany ČR, Ing. Zdeněk Svoboda, ředitel regionálního finančního odboru 630 Brno, vedoucí katedry Řízení lidských zdrojů doc. RNDr. Ladislav Halberštát CSc., vedoucí Katedry logistiky plk. gšt. Ing. Zbyšek Korecki, PhD., a zástupci Vojenské akademie Vyškov. Dalšími účastníky byli nejen pedagogové Katedry ekonomie, ale také řada absolventů studijních modulů od útvarů v celé republice. Celkem se semináře zúčastnilo 37 osob. 

Seminář vedl a diskusi řídil vedoucí Katedry ekonomie prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Seminář zahájil úvodním vystoupením a vznesl náměty k diskusi. Mezi hlavní vystoupení patřilo vystoupení pplk. Ing. Petra Musila, který vystoupil s hodnotícími informacemi týkajícími se stávající výuky předmětů v jednotlivých modulech, nastínil rozsah činnosti, která bude muset být problematice výchovy a vzdělávání ekonomických specialistů věnována a rozšířil otázky k diskusi.  

Zájem podílet se na formulaci požadavků na vzdělané a vycvičené ekonomické specialisty ze strany vedoucích pracovníků odborných útvarů resortu MO ČR byl podpořen nejen jejich účastí, ale také aktivním vystupováním. Plk. Ing. Pavel Balvín, v zastoupení plk. Ing. Richarda Vítka, ředitele odboru financování a účetnictví SE MO ČR, přednesl názory pro podporu daného tématu semináře, které zastává SE MO ČR. Rozvinul obsahové téma o aktivní podíl SE MO ČR v zapojení se do stáží, které studenti bakalářského i magisterského studijního programu absolvují a o nutném zapojení SE MO ČR do připravované úpravy akreditace modulu Řízení kvality magisterského studijního programu.  

Dalším významným vystupujícím byl plk. Ing. Petr Bernatik, který se zapojil do diskuse k tématu a přednesl názory, jakým způsobem by měla probíhat výuka z pohledu jejich budoucího zapojení na ekonomických funkcích v rámci různých druhů útvarů. Požadavky obou vystupujících byly zaměřeny na oblasti zvýšení znalostí a dovedností ekonomických systémů, účetnictví, akvizice a dalších. Ing. Zdeněk Svoboda (RFO 630) vystoupil s informací, jak se na výuce podílí a bude i nadále podílet jejich pracoviště a jak je tato spolupráce významná nejen pro studenty, ale také pro vyučující i samotné pracovníky RFO. Význam rozvoje ekonomického myšlení nejen specialistů zabezpečující ekonomickou činnost na útvarech, ale i ostatních odborných profesích, konkrétně specialistů, kteří absolvují moduly pod Katedrou logistiky, potvrdil svým vystoupením plk. Ing. gšt. Zbyšek Korecki, PhD. Přednesl názor o nutné spolupráci mezi katedrami Ekonomie a Logistiky při formulaci obsahu a rozsahu akreditovaných předmětů jednotlivých odborných modulů magisterského studia.  Projednávanou problematiku podpořili svými vystoupeními i doc. RNDr. Ladislav Halberštát CSc., dále mjr. Ing. Libor Stolička (VeV-VA Vyškov), pracovníci Katedry ekonomie a také bývalí absolventi modulů Řízení kvality. 

Závěrečné slovo přednesl prof. PhDr. Miroslav Krč CSc., zhodnotil aktivní účast, jednotlivá vystoupení, vytýčení směrů dalšího konání a jednání, která povedou k zvýšení propojenosti teorie a praxe, zaměří se na zvýšení znalostí a získání dílčích dovedností absolventů modulů. Přivítal náměty o přímém zapojení pracovníků z odborné praxe do výukového procesu, zkvalitnění rozsahu stáží a nutnosti řešení personálního obsazení v rámci Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Závěrem informoval o širokém zapojení pracovníků Katedry ekonomie do rozvoje ekonomického myšlení nejen pro studující jednotlivých modulů, ale také v rámci probíhajících nebo připravovaných kurzů a školení pro resort MO ČR, jako např. Veřejné zakázky v resortu MO ČR, Vzdělávání pro interní auditory, Veřejné finance-veřejná politika-obranná politika I., II. a další.  

Seminář splnil svůj účel a nastínil možnosti spolupráce mezi jednotlivými odbornými složkami zabezpečujícími ekonomickou činnost v resortu MO ČR. Závěrem pozval účastníky na konferenci pořádanou dne 20. října 2011 Katedrou ekonomie s názvem „Rozvoj ekonomického vzdělávání vojenských profesionálů jako reflexe požadavků praxe AČR“, kde se bude také projednávat předmětná problematika, a mohou se hodnotit dosažené výsledky z dnešního semináře.

 

Autor: Petr Musil, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme