Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti

Ve dnech 17. a 18. února 2011 proběhly na Katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně zkoušky a obhajoby závěrečných prací účastníků studia v programu celoživotního vzdělávání „Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti“. Před zkušební komisi, jmenovanou děkanem FEM, předstoupilo celkem 20 účastníků, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku z pedagogiky, psychologie, didaktiky a obhájili závěrečnou práci.

Uvedený program CŽV je určen zejména pro vojáky a občanské zaměstnance, kteří se podílejí na edukačním procesu profesionálů resortu obrany. (např. Univerzita obrany, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Velitelství výcviku-Vojenská akademie Vyškov a další vybraní pracovníci resortu). Jeho absolvováním získají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů středních škol odpovídajících charakteru studijního oboru, který vystudovali v akreditovaném magisterském studijním programu. Toto studium je otevřeno od vzniku Univerzity obrany a je organizované v souladu s §60 Zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Studium je kombinované a zabezpečuje ho Katedra řízení lidských zdrojů. Garantem programu CŽV a kontaktní osobou je pedagog Katedry řízení lidských zdrojů Radomír Saliger, Ph.D.  Na výuce se podílejí zejména pracovníci Katedry řízení lidských zdrojů a v některých případech i externí učitelé.

Na základě vykonání závěrečných zkoušek a obhajoby závěrečné práce bude absolventům vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách osvědčení o absolvování studia. Osvědčení je platné v rámci České republiky a absolventi jej mohou využít v rámci druhé kariéry, ale získané poznatky mohou aplikovat i při edukaci studentů na Univerzitě obrany a v dalších vzdělávacích zařízeních AČR. Studium splňuje standardy MŠMT pro tento typ studia.

V souladu s Věstníkem MO ČR č.14/2010, p. č. 176, bude dnem 14. března 2011 zahájeno další studium v uvedeném programu. Na základě žádosti byli rozhodnutím děkana FEM Univerzity obrany přijati k tomuto studiu pracovníci vzdělávacích institucí AČR a další vybraní pracovníci resortu MO.

Univerzita obrany od zahájení své existence umožňuje vojákům a občanským zaměstnancům resortu získat pedagogicko-psychologické kompetence, využitelné nejen v rámci stávající pozice, ale i v rámci druhé kariéry v civilním prostředí, například jako pedagogů na středních školách v České republice.

 

Autor: Radomír Saliger, foto: Bohumil Ptáček

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme