Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mladí vědečtí pracovníci se sešli ve Vyškově

DOCENDO DISCIMUS

 

Mladí vědečtí pracovníci se sešli ve Vyškově

Dne 26. října 2010 se konala v prostorách bývalého vysokoškolského klubu areálu kasáren Dědice mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků pořádaná studenty doktorského studia Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení na téma „Moderní technologie pro zvládání krizových situací“. Konference navázala na podobné vědecké konference studentů doktorských studijních programů různých středoevropských univerzit.

Konference se zúčastnilo celkem 26 doktorandů, z toho 11 ze Slovenské republiky. Záštitu nad konáním konference převzal ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení plukovník prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. Po odborné stránce byla úroveň garantována vědeckým výborem konference složeným z profesorů a docentů Ústavu ochrany proti ZHN Univerzity obrany.

     

Hlavním cílem konference bylo vzájemně se seznámit s výsledky práce studentů doktorských studijních programů univerzit zabývajících se problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám, vytvořit prostor pro aktivní prezentaci výsledků vědecké práce mladých vědců a tím zároveň přispět k diskusi nad současnými i budoucími trendy rozvoje předmětných technologií a jejich praktických aplikací. Z celkového počtu 22 doručených příspěvků jich nakonec vědecký výbor konference doporučil 19 k publikování v „Conference proceeding“ v tištěné i elektronické verzi na CD opatřeným ISBN. Články, které byly aktivně prezentovány, pokryly významné spektrum činností všech zainteresovaných složek ochrany vojsk a obyvatelstva.

Po úvodním vystoupení, ve kterém náčelník oddělení chemického vojska a technicko-ekonomického rozvoje Ústavu ochrany proti ZHN podplukovník doc. Ing. Stanislav Florus, CSc. přivítal účastníky konference a zdůraznil význam organizování konferencí pro studenty doktorských studijních programů. Zástupce ředitele Ústavu OPZHN podplukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc. seznámil účastníky konference s historií posádky Vyškov a s historií vzdělávacích zařízení určených pro výuku a výcvik vojenských chemiků. Po oficiálním zahájení konference byl již vytvořen prostor pro vystoupení a obhajobu doposud získaných výsledků vědecké páce a pro sdílení poznatků a názorů na rozvoj dílčích řešených oblastí výzkumu.

 

 

 

Konference se stala fórem pro diskusi nad moderními trendy v oblastech zabývajících se problematikou ochrany vojsk a obyvatelstva v době, kdy zdrojové rámce univerzit jsou velmi omezené. I přes tento velmi významný fakt bylo umožněno začínajícím i zkušenějším doktorandům prezentovat výsledky vědecké práce a vyměňovat si zkušenosti a názory z problematiky detekce a analýzy zájmových škodlivin, dekontaminace, ochrany a dalších činností souvisejících s posláním chemického vojska AČR a základních složek Integrovaného záchranného systému České republiky při ochraně proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám, včetně možností rozvoje jejich vzájemné spolupráce. Příspěvky, které se týkaly aplikací teoretických i praktických poznatků z oblasti bezpečnosti, strategie a ekonomického zabezpečení mezinárodního prvku NATO (Joint CBRN Defence COE), obohatily účastníky konference o cenné informace, které mohou být využity pro hlubší pochopení souvislostí mezi praktickou vědou a teoretickými vědeckými disciplínami.

Přednesené výsledky vědecké práce vyvolaly zajímavé a velice přínosné diskuse a ohlasy, které byly vedeny na formální i neformální úrovni a to nejen v rámci oficiální části jednání konference, ale i v rámci kamarádských a přátelských debat.

 

Autor: major Ing. Pavel Otřísal, foto: autor a Andrej Lukáč

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme