Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Základní fakta o škole

DOCENDO DISCIMUS

 

Základní fakta o škole

V souladu se zákonem o vysokých školách je Univerzita obrany se sídlem v Brně státní vysokou školou. Vznikla k 1. září 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost UO je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva obrany (MO).

Univerzitu obrany tvoří tři fakulty:

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenských technologií
 • Fakulta vojenského zdravotnictví

dva vysokoškolské ústavy:

 • Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
 • Ústav zpravodajských studií

a dále tři centra:

 • Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií​
 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Centrum tělesné výchovy a sportu

Vzdělávací a výchovný proces na Univerzitě obrany je výrazně vojensky orientován. Studenti jsou vedeni k samostatnosti, tvořivosti, vytrvalosti, obětavosti a sebekázni. Výklad studovaných oborů lidského poznání je přednostně zaměřen na vojenské aplikace. Univerzitní vzdělání absolventů je však všestranné a umožňuje jejich široké celoživotní uplatnění ve vojenském i civilním životě.

Škola je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Poskytuje i neakreditované nejvyšší resortní vzdělání formou Kurzu pro vyšší důstojníky a Kurzu Generálního štábu. UO také realizuje různě zaměřené kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu MO. Univerzita je otevřená i civilním a zahraničním studentům.

UO má však z hlediska vzdělávacího i vědeckého působnost výrazně přesahující resort obrany i rámec ČR. Pěstuje a rozvíjí specifické obory související s bezpečností státu, s jeho obranou a s obranným průmyslem zvláště, které nejsou pěstovány na jiných vysokých školách v České republice. Posláním UO je garantování rozvoje vojenského myšlení v operační, strategické i vojensko-politické rovině a podpora vrcholového managementu resortu v těchto oblastech při řešení koncepčních úkolů v resortu MO. Při své činnosti respektuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Po stránce organizační a personální respektuje všechny příslušné normativní akty vydávané MO ČR jako jejím zřizovatelem.

UO udržuje zahraniční styky s pedagogickými a armádními institucemi vyspělých států světa, spolupráci rozvíjí zejména s vojenskými školami členských států Severoatlantické aliance. Spolupráce je zaměřena na vzdělávací aktivity, tvůrčí činnost studentů, vedení společných mezinárodních cvičení, konferencí a seminářů apod. Významnou prioritu na poli vědeckém má mezinárodní spolupráce s vědeckou a výzkumnou komunitou zemí NATO, s důrazem na vědeckou podporu cílů výstavby sil Aliance.


Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme