Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

II. KDO je KDO a CO je CO​​​​

​5. Normy chování na UO

 

a) Právní postavení studentů

Studenti s vojenskou hodností čekatelů se řídí právními předpisy a vojenskými předpisy, které upravují průběh služby vojáka z povolání. 

Civilní studenti nemají v průběhu studia ani po jeho ukončení žádné služebněprávní ani pracovněprávní vztahy a závazky k Ministerstvu obrany ani k Armádě České republiky.


b) Jak se na univerzitě oslovujeme

Tituly a hodnosti na vysoké škole dělíme na akademické a vědecké. Osobu oslovujeme vždy jejím nejvyšším titulem (od nejvyššího: profesor, docent, doktor, inženýr/magistr). Vojáky oslovujeme hodností – např. pane plukovníku, nevojáky oslovujeme nejvyšší akademickou hodností – např. pane profesore. Tituly a vojenské hodnosti pracovníků univerzity si můžete zjistit prostřednictvím webových stránek školy na adrese:

 

Akademické tituly a označení píšící se před jménem:

Bc. – bakalář – oslovujeme „paní bakalářko, pane bakaláři”.

Ing. – inženýr – oslovujeme „paní inženýrko, pane inženýre”.

Mgr. – magistr – oslovujeme „paní magistro, pane magistře”.

PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), PaedDr. (doktor pedagogiky) - oslovujeme „paní doktorko, pane doktore”.

doc. – docent - oslovujeme „paní docentko, pane docente”.

prof. – profesor - oslovujeme „paní profesorko, pane profesore”.

 

Akademické tituly a vědecké hodnosti píšící se za jménem:

Ph.D. nebo Dr. – doktor; CSc. – kandidát věd; DrSc. – doktor věd.

Pozor: Pokud má osoba titul Ing. nebo Mgr. a zároveň Ph.D. nebo DrSC. neoslovujeme ji „paní inženýrko, pane magistře“, ale titulem vyšším, tj. „paní doktorko, pane doktore“. Osobu s titulem Ing. nebo Mgr. a zároveň CSc. oslovujeme titulem před jménem, tj. „paní inženýrko, pane inženýre”, „paní magistro, pane magistře”.

Vztah vojenský student – učitel se řídí vojenskými předpisy a současně obvyklými pravidly občanské zdvořilosti. Mezi samozřejmé normy slušného chování na univerzitě patří zdravení. Základním pravidlem je,  že studenti zdraví jako první.


c) Vojenské hodnosti

Zkr​atka

 

Hodnost

Oslovujeme

voj.

vojín, vojínka

„pane vojíne,

paní vojínko“

svob.


svobodník, svobodnice

„pane svobodníku,

paní svobodnice“

des.


desátník, desátnice

„pane desátníku,

paní desátnice“

čet.


četař, četařka

„pane četaři,

paní četařko“

rtn.


rotný, rotná

„pane rotný,

paní rotná“

rtm.


rotmistr, rotmistryně

„pane rotmistře,

paní rotmistryně“

nrtm.


nadrotmistr, nadrotmistryně

„pane nadrotmistře,

paní nadrotmistryně“

prap.


praporčík, praporčice

„pane praporčíku,

paní praporčice“

nprap.


nadpraporčík, nadpraporčice

„pane nadpraporčíku, 

paní nadpraporčice“

šprap.


štábní praporčík, 

štábní praporčice

„pane štábní praporčíku, 

paní štábní praporčice“

por.


poručík/poručice

pane poručíku,

paní poručice”

npor.


nadporučík, nadporučice

pane nadporučíku,

paní nadporučice”

kpt.


kapitán, kapitánka

pane kapitáne,

paní kapitánko”

mjr.


major, majorka

pane majore,

paní majorko”

pplk.


podplukovník, podplukovnice

pane podplukovníku, 

paní podplukovnice”

plk.

plukovník, plukovnice

pane plukovníku,

paní plukovnice”

brig.gen.


brigádní generál

pan​e generále,

paní generálko”

genmjr.


generálmajor

genpor.


generálporučík

arm.gen.


armádní generál

 

Pozn.: Znalosti vojenských hodností si můžete vyzkoušet v kvízu.


Civilní zaměstnanci naší školy se nazývají „občanští zaměstnanci“. V psané formě se používá zkratka o. z., která se píše před jménem (např. o. z. Ing. Jan NOVÁK, Ph.D.)

 

d) Disciplinární řády

Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany v Brně upravuje, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů UO, kteří nejsou zapsáni na některé z fakult, a ukládání sankcí za tyto přestupky.

Disciplinární řízení pro studenty, kteří jsou zapsáni na fakultách, upravují disciplinární řády fakult. Najdete je na www.unob.cz v sekci Dokumenty a na intranetu UO.​ 


e) Etický kodex

Etický kodex UO se vztahuje na všechny příslušníky UO, tedy členy akademické obce (akademické pracovníky - vojáky i občanské zaměstnance, studenty vojenského i civilního studia), neakademické pracovníky (vojáky i občanské zaměstnance velitelských a servisních složek školy). Za klíčové se rovněž považuje, aby ustanovení Etického kodexu UO ctili ve svém jednání a chování i absolventi univerzity po svém zařazení k praktickému výkonu funkcí primárně v rezortu ministerstva obrany a Armádě ČR, ale i ve sféře bezpečnosti a obrany státu a ve veřejné správě.

Ke stažení: Etický kodex Univerzity obrany 

Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme