Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

IV. Zabezpečení studentů​​​​​​​

14. Knihovna a informační zdroje

 

Studentům se zapůjčují skripta, učebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny Univerzity obrany, v souladu s knihovním řádem knihovny UO (umístěn na intranetu UO), zdarma po celou dobu studia. Pro studenty jsou zpřístupněny také elektronické informační databáze. Za vypůjčené studijní materiály nese student plnou odpovědnost. Je zakázáno tyto materiály půjčovat třetím osobám. Při ukončení studia je povinen všechny zapůjčené studijní materiály vrátit do knihovny. Také při přechodu mezi jednotlivými formami studia je student povinen uzavřít svůj účet v knihovně a vrátit všechny studijní materiály z předchozí formy studia.  Za ztracené studijní materiály je student povinen uhradit částku v plné výši pořizovacích nákladů. 

 

Knihovna Univerzity obrany poskytuje:

 • absenční a prezenční výpůjčky
 • výpůjčky časopisů a denního tisku
 • meziknihovní národní a mezinárodní výpůjční službu
 • využívání služeb polytechnické virtuální knihovny
 • referenční služby
 • metodickou pomoc při vyhledávání informací a citačních pravidel
 • poradenskou službu při využívání knihovního katalogu
 • reprografické a kopírovací služby
 • přístup k elektronickým bázím dat
 • nákup nových knih a časopisů

 

Provozní doba půjčoven Knihovny UO

pondělí

zavřeno

13.30-15.30

POZNÁMKA:

 

Mimo uvedenou dobu po telefonickém dohovoru.

 

Poslední pracovní pátek v měsíci jsou půjčovny zavřeny.

úterý

07.30 – 11.00

14.00 – 15.30

středa

09.30 – 12.30

13.30 – 17.30

čtvrtek

07.30 – 12.30

13.30 – 15.30

pátek

07.30 – 11.00

zavřeno

 


Studentům jsou k dispozici následující půjčovny:

 

a) Půjčovna skript, učebnic a studijních pomůcek

Kounicova 44, přízemí, dveře č. 91, e-mail: knihovna@unob.cz  


Odpovědná pracovnice:

Blanka PAZDEROVÁ, tel.: (973) 442 370, e-mail: blanka.pazderova@unob.cz 

 

Knihovní fondy

 • skripta a učebnice – tematicky: vojenské odbornosti, ekonomické vědy, marketing, společenské a přírodní vědy, jazykověda, pedagogika, řídicí systémy, technologie, technika a technické normy, elektrotechnika, výpočetní systémy, inženýrství, životní prostředí a další obory
 • audiovizuální dokumenty, pomůcky 

 

b) Půjčovna technické a vědecké literatury

Kasárna Jana Babáka, budova č. 51, e-mail: knihovna@unob.cz

 

Odpovědné pracovnice:

Dana PAŘÍZKOVÁ, tel.: (973) 443 943, e-mail: dana.parizkova@unob.cz  

Pavla PLECHATÁ, tel.: (973) 443 943, e-mail: pavla.plechata@unob.cz

 

Knihovní fondy 

 • multioborově zaměřené knihy, encyklopedie, slovníky, tuzemské, zahraniční časopisy, brožury a firemní literatura, ročenky, závěrečné kvalifikační práce, výzkumné zprávy, CD-ROM, normy
 • sborníky UO, sborníky z konferencí

 

Elektronické informační zdroje

Informace o elektronických informačních zdrojích jsou uvedeny v doméně UNIVO i na intranetu UO.

Podmínky využívání elektronických informačních databází jsou upraveny licenčními smlouvami jednotlivých poskytovatelů. Hromadné stahování dat přesahující vlastní studijní a výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může zapříčinit zablokování přístupu k licenčním zdrojům pro celou univerzitu.

 

Studentská centra a studovny

Studenti mají k dispozici studovny na budově K-44 1. patro č. 87, 88, a dále studovnu v kasárnách Šumavská, v budově č. 1, č. 111 a 112. Klíče lze vyzvednout oproti podpisu u velitele ochranné směny.


Moravská zemská knihovna (MZK) – Kounicova 65a

Studenti Univerzity obrany mohou zdarma využívat knihovních zápůjček a přístupů do elektronických databází MZK. Průkaz do této knihovny jim bude vystaven v MZK po předložení čipové karty studenta Univerzity obrany.


   
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme