Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

II. KDO je KDO a CO je CO​​​​

2. KDO je KDO na Univerzitě obrany

   

  a) Akademické senáty a studenti

  Nejvyšším samosprávným zastupitelským orgánem vysoké školy je akademický senát (AS), který hájí zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), z jejíchž zástupců je složen. V podmínkách Univerzity obrany existuje univerzitní akademický senát a jednotlivé fakulty mají rovněž vlastní akademické senáty. Každý student má právo volit svého zástupce do AS univerzity a AS své fakulty a současně má právo ve volbách kandidovat na člena těchto akademických senátů. Je velmi důležité, aby studenti prostřednictvím akademických senátů projevovali zájem o dobré fungování fakult i univerzity. Více informací o akademických senátech najdete zde: 


  b) Rektorka UO, prorektoři, kvestor, zástupce rektora, děkani, proděkani, velitel školního pluku

  Rektorka-velitelka (R-V) je nejvyšší představitel a reprezentant školy. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky. Rektorkou Univerzity obrany je od 1. srpna 2020 plukovnice gšt. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.

  Prorektoři, kvestor a zástupce rektora jsou zástupci rektora pro jednotlivé oblasti činnosti školy, tj. pro vnitřní řízení, pro vzdělávání a záležitosti studentů, vědeckou a expertní činnost, spolupráci vnitrostátní i mezinárodní, hospodaření školy a chod školy jako vojenské instituce. Rektorka a její zástupci mají kanceláře v budově rektorátu, Brno, Kounicova 65, ve 3. patře.

  Vrchní praporčík Univerzity obrany je podřízen rektoru Univerzity obrany a je nadřízen všem příslušníkům mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru Univerzity obrany, studentům Univerzity obrany. Je poradcem v záležitostech souvisejících s mužstvem, poddůstojnickým a praporčickým sborem. Podporuje a objasňuje rozhodnutí rektora, jeho filozofii a způsoby řešení problémů mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru. 

  Děkan fakulty je nejvyšší představitel fakulty. Děkana volí akademický senát fakulty a jmenuje rektor univerzity.

  Děkanem Fakulty vojenského leadershipu je plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

  Děkanem Fakulty vojenských technologií je plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

   

  Proděkani a tajemník fakulty jsou zástupci děkana pro jednotlivé oblasti života fakulty.

  Děkanáty fakult sídlí v budově rektorátu, Brno, Kounicova 65, v 2. patře.

  Velitel školního pluku je nejvyšším představitelem ve vojenské struktuře školního pluku UO. Školní pluk je organizační jednotka, která sdružuje studenty všech forem vysokoškolského studia a studijních programů UO, kromě studentů civilního studia a studentů doktorských studijních programů.

  Vedoucí kateder, ředitelé ústavu a center jsou nejvyšší představitelé kateder, ústavu a center. Zodpovídají za řízení a zabezpečení vědecké a pedagogické činnosti na pracovišti. Mají oprávnění např. vyplývající ze studijního a zkušebního řádu UO při určování zkoušejících akademických pracovníků, zabezpečení výuky, konzultací studentů na pracovišti atd.

  c) Studijní skupiny

  Základním místem fakulty pro řešení záležitostí studentů je studijní skupina, která zabezpečuje agendu související se studiem. Před zahájením nového akademického roku organizuje zápis studentů do prvních a vyšších ročníků. Na studijní skupině získává civilní student potvrzení o studiu, které potřebuje pro různé úřady a instituce (studentům vojenského studia potvrzení o studiu vydává skupina personálního zabezpečení studentů Oddělení personálního, Chodská 17 A1/131). Má-li student studijní problém, obrací se na studijní skupinu své fakulty, která mu poskytne rady a vedení, jak v situaci postupovat.

  Důležité informace o studiu vyvěšují pracovníci studijní skupiny na nástěnky na chodbách na děkanátech (FVT) a v elektronické podobě na www.unob.cz a na intranetu UO. Je proto důležité, aby studenti pravidelně sled​ovali zejména webové stránky fakulty a intranet UO, kde se mohou průběžně seznamovat se všemi aktuálními informacemi.


  Skupina studijní Fakulty vojenského leadershipu

  Kounicova 65, 2. patro, dv. č. 78, 79 a 81, e-mail: fvl-studijni@unob.cz

  Ing. Kamil KOVAČOVIČ,            kamil.kovacovic@unob.cz         tel.: (973) 443 559

  Zdenka PISAŘÍKOVÁ               zdenka.pisarikova@unob.cz       tel.: (973) 442 141

  Bc. Lenka JANEČKOVÁ             lenka.janeckova@unob.cz          tel. (973) 442 292

  Ing. Josef KRAHULEC               josef.krahulec@unob.cz             tel. (973) 443 747


  Studijní skupina Fakulty vojenských technologií​

  Kounicova 65, 2. patro, dv. č. 49 a 62; e-mail: fvt-studijni@unob.cz

  Ing. Pavel BRACH                         pavel.brach@unob.cz                 tel.: (973) 442 534

  Jitka HAMANOVÁ                         jitka.hamanova@unob.cz           tel.: (973) 442 730

  Bc. Milena MIČÁNKOVÁ                milena.micankova@unob.cz       tel.: (973) 443 693

  Bc. Michaela NAVRÁTILOVÁ, DiS.  michaela.navratilova@unob.cz  tel.: (973) 442 168


  Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla

     
  © 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme