Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

III. Studium na Univerzitě obrany​​​

6. Základní dokumenty o studiu, vysokoškolské pojmy a důležité zkratky

 

a) Základní dokumenty

Základní dokumenty od nejobecnějších, jako je zákon o vysokých školách, až po jednotlivé vnitřní předpisy školy a fakulty, které ovlivňují život každého studenta, najdete na webových stránkách www.unob.cz v sekci Dokumenty. Nejdůležitějším celouniverzitním vnitřním předpisem, podle kterého probíhá studium, je Studijní a zkušební řád Univerzity obrany v Brně, který na jednotlivých fakultách blíže rozvádějí opatření děkanů.  Prostudujte si tyto dokumenty a uvidíte, že Vám nabyté znalosti budou mnohokrát ku prospěchu. Ujasníte si Vaše nová práva i povinnosti, jejichž plnění se od Vás očekává.

 

b) Základní vysokoškolské pojmy

Bakalářská (diplomová) prácejejím cílem je ověřit znalosti a dovednosti studenta využívat získané teoretické poznatky. Bakalářská práce je podmínkou úspěšného ukončení studia v bakalářském studiu (Bc.). Diplomová práce je podmínkou úspěšného ukončení studia v magisterském (Mgr.) a v navazujícím magisterském studiu (NMgr).

Cvičení je jednou z forem výuky. Na cvičeních se zpravidla probírají podrobněji věci zmiňované na přednáškách. Jejich smyslem je aktivním zapojením studentů do vzdělávání prohloubit jejich znalosti a zejména dovednosti (referáty, diskuse, počítání příkladů aj.). 

Disertační práce je myšlenkově soudržnou a obsahově ucelenou písemnou prací, kterou student zpracovává samostatně v průběhu studia v doktorském studijním programu s tím, že tato práce představuje řešení aktuálního vědeckého problému, při kterém student prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti.

Doktorand je student, který úspěšně dokončil magisterské studium a pokračuje ve studiu doktorského studijního programu. V prezenční formě doktorského studia se účastní i vědecké práce a pedagogické činnosti na příslušné katedře.

Imatrikulace je slavnostní zahájení studia a akt přijetí studenta do akademické obce univerzity. Imatrikulace, jejíž součástí je slib studenta, je formální obřad, a proto se u civilních studentů předpokládá společenské oblečení a u imatrikulovaných vojáků oděv vz. 95 (v době imatrikulace studenti ještě nedisponují uniformami vz. 97).

Katedra je organizační prvek (pracoviště) fakulty, který je zaměřen na určitou problematiku. Většinou jsou pojmenovány podle oborů nebo předmětů. Jejich přehled najdete na www.unob.cz v sekci Struktura.

Klasifikovaný zápočet ověřuje znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti studenta získané na základě studia studijního předmětu v rámci jednoho semestru. Má povahu samostatného ověření výsledků studia z daného studijního předmětu. 

Konzultace slouží studentům v případech, kdy neporozuměli probrané látce na přednáškách nebo cvičeních nebo mají hlubší zájem o probíranou problematiku. Probíhá formou rozhovoru mezi studentem a vyučujícím. Většina pedagogů má určeny konzultační hodiny; lze si domluvit i jiný termín.

Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia.

Laboratorní výuka je praktickou alternativou cvičení.

Pedagogický vedoucí studijní skupiny – hlavním obsahem činnosti pedagogického vedoucího je poradenská činnost při řešení studijních a osobních problémů studentů. Pedagogický vedoucí informuje studenty o struktuře příslušného studijního plánu, zodpovídá studentům dotazy ohledně vnitřních předpisů a vnitřních norem UO a příslušné fakulty, které se týkají studia. Upozorňuje příslušného vedoucího katedry na případné problémy ve studijních záležitostech a výuce.

Pomocná pedagogická síla (PPS) – činnost pomocné pedagogické síly je zaměřena na spoluúčast při přípravě a realizaci výukových aktivit dané katedry včetně odborných seminářů a konferencí na úrovni odpovídající pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů.

Pomocná vědecká síla (PVS) - činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na spoluúčast při řešení vědecko-výzkumných úkolů dané katedry, ústavu nebo jiného pracoviště Univerzity obrany (dále jen „pracoviště“) v rámci výzkumných záměrů nebo projektů na úrovni odpovídající pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů.

Promoce je slavnostní akt ukončení studia na Univerzitě obrany a rozloučení školy s absolventy. Při tomto slavnostním aktu je absolventům předáván vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je slib absolventa. Promoce je přístupná veřejnosti ​a jsou na ni zváni rodiče i příbuzní.

Přednáška je základní formou výuky na vysoké škole. Studenti zde získají přehled o tom, které poznatky
a informace je nezbytné vědět pro úspěšné absolvování zkoušky.

Semestr – akademický rok se na vysoké škole dělí na dva semestry, zimní (od října do února) a letní (od února do září).  U magisterských studijních programů po zkouškovém období následuje praktický výcvik nebo odborná praxe. Studenti vojenského studia (1.-3. ročník) mají po zimním i letním semestru polní přípravu ve Vyškově. Přesné termíny semestrů na příslušný akademický rok naleznete na intranetu UO v aplikaci Harmonogram studia.

Seminář – cílem této vysokoškolské formy výuky je prohloubení a upevnění znalostí studentů, které získali jednak na přednáškách a jednak na základě samostudia. Dále je cílem semináře prověřit kvalitu vědomostí studentů a nasměrovat je k praktickému užívání teoretických znalostí. Seminář podporuje rozvoj tvůrčí aktivity a samostudia studentů.

Studentská tvůrčí činnost (STČ) – je dobrovolnou zájmovou činností studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Cílem STČ je rozvíjet schopnost studentů samostatného tvůrčího řešení odborných problémů.

Zápis do ročníku – do každého ročníku se musíte zapsat. Pokyny vždy obdržíte od pracovníků studijní skupiny fakulty.

Zápočet ověřuje znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti získané na základě studia studijního předmětu v rámci jednoho semestru. Zápočet může mít povahu samostatného ověření výsledků studia nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného studijního předmětu. Podmínkou získání zápočtu může být např.: zdárné vykonání písemného testu, sepsání a odevzdání seminární práce, ale také účast na cvičeních. Některý předmět končí pouze zápočtem, vše se dozvíte ve studijním plánu na příslušný akademický rok.

Zkouška ověřuje znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti studenta získané studiem z daného studijního předmětu a jeho schopnost tvořivě uplatňovat získané teoretické poznatky při hodnocení praktických jevů. Je-li ze studijního předmětu ve studijním plánu studijního programu stanoven zápočet i zkouška, nemůže student bez získaného zápočtu zkoušku vykonat. Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinace těchto možností. Zkoušky probíhají během zkouškového období na konci každého semestru. Pokud v tomto období získáte alespoň 70 % požadovaných kreditů, budete mít možnost zbývající zkoušky splnit za daný semestr nejpozději do čtyř týdnů po zahájení následujícího semestru. V opačném případě Vám bude studium ukončeno.


Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme