Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

III. Studium na Univerzitě obrany​​​

​8. Doklady o studiu

 

Univerzita obrany svým studentům a absolventům vydává podle § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, následující doklady:

 

Průkaz studenta

Zapsaní studenti obdrží na studijní skupině oproti podpisu aktivovanou identifikační čipovou kartu. Tato karta slouží podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jako průkaz studenta. Opravňuje jej ke vstupu do objektů školy, kde musí být držitelem nošena na viditelném místě. Průkaz studenta umožňuje vypůjčování studijních materiálů v knihovnách Univerzity obrany.

 

Výkaz o studiu (index) se od akademického roku 2014/15 vede již pouze v elektronické podobě. Výsledky semestrálních zkoušek a zápočty jsou od tohoto akademického roku zaznamenávány do informačního systému UO.


Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování akreditovaného studijního programu v příslušném studijním oboru. Absolvent studia v akreditovaném studijním programu obdrží  vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu při slavnostní promoci.

 

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně (anglicko-česky).  Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Je určen pro popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem kvalifikace, ke které je tento dodatek připojen. Podporuje a usnadňuje mobilitu absolventů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Zároveň usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

 

Doklad o vykonaných zkouškách a doklad o studiu (tj. potvrzení skutečnosti, že žadatel je nebo v minulosti byl studentem Univerzity obrany) obdrží:

  • osoba, která ukončila studium ve studijním programu podle § 56 odst. 1,  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
  • student na studijní skupině fakulty,
  • absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti (viz formulář Žádost o vystavení dokladů o studiu).
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme