Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zabezpečení studentů civilního studia - Výuka jazyků

DOCENDO DISCIMUS

 

Zabezpečení studentů civilního studia - Výuka jazykůVÝUKA JAZY​KŮ

Studium jazyků v rámci vysokoškolské výuky na Univerzitě obrany (UO) zabezpečuje Odbor vysokoškolské výuky (OVšV CJP)

Výuka jazyků vychází z akreditovaných studijních programů a požadavků zřizovatele UO.

Vysokoškolské požadavky na jazykovou přípravu se vztahují na všechny studenty (vojenské i civilní) a jsou specifikovány v akreditovaných studijních programech jednotlivých fakult. Po splnění těchto požadavků obdrží student zápočet, klasifikovaný zápočet nebo vykoná zkoušku a na základě toho obdrží kredity.  

Jazyková výuka je zaměřena na praktickou komunikaci a rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). Je orientována na studium obecného, odborného a akademického jazyka.

Výuka obecného jazyka probíhá tak, aby v Cizím jazyce I - angličtině studenti dosáhli úrovně samostatného uživatele jazyka, a to minimálně na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce (ERR).

V Cizím jazyce II studenti musí dosáhnout úrovně minimálně uživatele základů jazyka na úrovni A2 podle ERR.

Výuka odborného jazyka v Cizím jazyce I - angličtině je zaměřena na rozvoj schopnosti studenta aktivně komunikovat v oblasti své odbornosti a specializace. Je jedinečná, protože je úzce propojena s akreditovanými studijními programy. Obsahově zahrnuje nejen znalost terminologie oboru a specializace, ale i znalost jevů, které jsou typické pro odborný jazyk.

V Cizím jazyce II student musí zvládnout minimálně základy profesního jazyka.

Výuka akademického jazyka probíhá především u navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Důraz je zde kladen na prezentaci, diskuzi, argumentaci, akademické psaní, práci s textem atd. 

Organizace jazykové výuky se liší u jednotlivých fakult v rámci studijních programů jak v nabídce jazyků, tak v dotaci hodin věnovaných výuce jazyků. Na všech fakultách však prioritní místo ve výuce jazyků zaujímá angličtina. 

Na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) studují studenti v rámci povinné výuky dva cizí jazyky – Cizí jazyk I (CJ I) a Cizí jazyk II (CJ II). Cizí jazyk I je povinně angličtina. Cizí jazyk II si studenti mohou vybrat z nabídky tří jazyků - francouzština, němčina a ruština. Pro studenty, kteří neměli na střední škole druhý cizí jazyk, bude otevřen CJ II pro začátečníky. Výběr jazyka v tomto případě však bude závislý na kapacitě pracoviště.

U uchazečů o studium v bakalářském studijním programu je požadována znalost anglického jazyka (CJ I) minimálně na úrovni A2 podle SERR (mírně pokročilá úroveň). U uchazečů o magisterské navazující studium je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR (středně pokročilá úroveň). 

V případě CJ II je u studentů magisterského navazujícího studijního programu požadována znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2  podle SERR (mírně pokročilá úroveň).

Na Fakultě vojenského zdravotnictví (FVZ) studenti studují v rámci povinné výuky pouze angličtinu.

 Výuka jazyků probíhá ve speciálních jazykových učebnách v souladu s  nejnovějšími trendy v  oblasti teorie učení a vyučování cizím jazykům. Ve výuce se kromě tradičních metod využívají moderní komunikační a informační technologie.

 Pro samostudium mohou studenti využívat rozsáhlou databanku studijních materiálů v elektronických vzdělávacích prostředích používaných na UO. Tyto systémy jsou přístupné na intranetu UO z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

 

Kontaktní osoby pro bližší informace o studiu jazyků:

Anglický jazyk - PhDr. Ivana Čechová, Ph.D. (Vedoucí oddělení anglického jazyka) ivana.cechova@unob.cz 

tel.: 973 44 39 08 

Ostatní jazyky - PaedDr. Irena Ševčíková (Vedoucí oddělení ostatních jazyků) irena.sevcikova@unob.cz 

tel.: 973 44 23 32.

 

 
 

 

Za obsah stránky odpovídá Mária Šikolová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme