Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Uznávání zahraničního vzdělání

DOCENDO DISCIMUS

 

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy:

 

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 89, § 90, § 105, § 106,
 2. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
 3. Mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR  (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání),
 4. Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství​ (tzv. Lisabonská  úmluva).

 

O uznání zahraničního vzdělání žádají písemně především:

Občané ČR, absolventi zahraničních vysokých škol:

 • za účelem zaměstnání ve veřejné nebo státní správě,
 • za účelem zapsání akademického titulu, získaného v zahraničí, do občanského  průkazu nebo cestovního dokladu.

 

Písemnou žádost si žadatel podává sám (viz formulář žádosti).

K žádosti je nutno přiložit úředně ověřenou plnou moc pro zástupce v případě, že držitel diplomu zmocnil jinou osobu k podání žádosti.

 

Písemnou žádost je třeba zaslat Sekci Státního tajemníka MO ČR.

Adresa: Sekce státního tajemníka MO

            Státní tajemník v MO

            nám. Svobody 471

            160 01 Praha 6

 

Sekce Státního tajemníka MO ČR postoupí žádost Univerzitě obrany k odbornému posouzení. Na základě tohoto posouzení vydá Sekce Státního tajemníka MO ČR konečné rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání. S uznáním zahraničního vysokoškolského vzdělání se současně přiznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala a který je uveden v diplomu.

 

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice:

V souladu s Dohodou mezi vládou ČR a SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání, vydávaných v ČR a SR (sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 33/2001 Sb. m.s.), diplomy vydávané ve Slovenské republice platí na území ČR bez dalšího úředního ověření  (uznání), nevydává se žádné rozhodnutí ani ověření o rovnocennosti.

   

 

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme