Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studium zahraničních studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Studium zahraničních studentů

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Statutem Univerzity obrany mohou na UO rovněž studovat i cizí státní příslušníci, a to jak civilisté, tak i příslušníci ozbrojených sil.

Podmínkou přijetí ke studiu na Univerzitě obrany  je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Uchazeč, jenž  složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze SR), doloží uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u přijímací zkoušky v termínu vyhlášeném některou z fakult Univerzity obrany.

Požadavek nostrifikačního řízení je v souladu s legislativou ČR, konkrétně dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a realizuje se dle prováděcí vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Rektor - velitel Univerzity obrany  může v souladu s § 49 zákona výše citovaného zákona stanovit další podmínku pro přijetí zahraničního studenta, např. znalost  jazyka českého, eventuálně nařídit  absolvování kurzu nebo zkoušky s patřičnou akreditací.

 

Studium na UO je umožněno:

·         zahraničním studentům, kteří nejsou příslušníky ozbrojených sil a mají zájem studovat v českém jazyce v libovolném typu studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Studium v těchto studijních oborech určených pro civilní studenty je ve stejném režimu jako pro civilní studenty - občany ČR,

·         zahraničním studentům, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil cizích států – ti mohou studovat jen na základě mezirezortních dohod a se souhlasem MO ČR,

·         zahraničním studentům v rámci celoživotního systému vždy jen se souhlasem MO ČR. Studenti si prohlubují odborné vzdělání i ve specializačních účelových kurzech.

 

Za přijímací řízení a při výuce v jiném než českém jazyce je Univerzita obrany oprávněna vyžadovat poplatek.

 

Další informace o možnostech studia zahraničních studentů získáte na adrese:


Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: + 420 973 442 872​ 

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme