Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Co je obsahem přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě obrany?

DOCENDO DISCIMUS

 

Co je obsahem přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě obrany?

Kde najdu informace o přijímacím řízení na jednotlivých fakultách?

Informace o přijímacím řízení:

Fakulta vojenského leadershipu: http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/prijimaci_rizeni.aspx

Fakulta vojenských technologií: http://www.unob.cz/fvt/studium/Stranky/prijimaci_rizeni.aspx

Fakulta vojenského zdravotnictví: http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/default.aspx

Z čeho se skládají přijímací zkoušky na UO?

Na Fakultu vojenského leadershipu skládají uchazeči o vojenské studium přijímací zkoušku z testu studijních předpokladů, testu anglického jazyka a testu fyzické zdatnosti. Uchazeči o civilní studium skládají přijímací zkoušku z testu studijních předpokladů a testu z anglického jazyka.

Na Fakultu vojenských technologií skládají uchazeči o vojenské studium přijímací zkoušku z testu studijních předpokladů, testu anglického jazyka a testu fyzické zdatnosti. Uchazeči o civilní studium skládají přijímací zkoušku pouze z testu studijních předpokladů.

Na Fakultě vojenského zdravotnictví je studium pouze vojenské a přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

 • program Zdravotnický záchranář – test z anglického jazyka, test fyzické zdatnosti, biologie
 • programy Vojenský lékař a Vojenský zubař – test z anglického jazyka, test fyzické zdatnosti, chemie, biologie, somatologie, fyzika
 • program Vojenský farmaceut – test z anglického jazyka, test fyzické zdatnosti, test všeobecných studijních předpokladů, biologie (včetně botaniky), chemie

Zde najdete vzorové testy – úplné zadání zkušebních otázek či příkladů

Z čeho je složena přijímací zkouška z testu fyzické zdatnosti?

Test fyzické zdatnosti je součástí přijímacího řízení do vojenských studijních programů (civilní studenti toto přezkoušení nemají). Skládá se ze dvou disciplín – dvanáctiminutový běh a leh-sedy za minutu. Výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů. Pro splnění podmínek zkoušky z tělesné zdatnosti musí uchazeč dosáhnout minimálně 1 bod z každé disciplíny.

Liší se kritéria přijímacích zkoušek z tělesné zdatnosti pro ženy a muže? Jakou musím mít fyzičku, abych zkouškou prošel?

Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň minimální počet 1 bod z jedné nebo druhé disciplíny a zároveň musí získat alespoň minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem (například 3+7, 5+5, 10+1 bodů). Výsledek fyzického ověření tělesné zdatnosti je hodnocen na základě následujícího bodového hodnocení:

Přezkoušení tělesné výkonnosti a jeho hodnocení

Bodovací tabulka - MUŽI
Disciplína Body Disciplína Body
Dvanáctiminutový běh Sed – leh / za jednu minutu
3000m 2552 25
2850m 2250 22
2700m 1948 19
2600m 1645 16
2500m 1342 13
2400m 1039 10
2300m 736 7
2200m 533 5
2100m 330 3
2000m 128 1
méně než 2000m 0 méně než 28 0

 

Bodovací tabulka ŽENY
Disciplína Body Disciplína Body
Dvanáctiminutový běh Sed – leh / za jednu minutu
2550m 2550 25
2500m 2248 22
2450m 1946 19
2400m 1643 16
2300m 1340 13
2200m 1037 10
2100m 734 7
2000m 531 5
1900m 328 3
1800m 125 1
méně než 1800m 0 méně než 25 0

Je možné uchazeči odpustit některou část přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů

Děkan FVT může uchazeči o vojenské souvislé magisterské studium a civilní bakalářské studium prominout vykonání testu studijních předpokladů, pokud

 • uchazeč předloží do 31. 3. 2020 na studijní skupinu fakulty doklad o dosažení studijního aritmetického průměru nižšího než je hodnota 2,00 z matematiky na střední škole za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia SŠ, nebo
 • umístil-li se uchazeč do třetího místa včetně v rámci Matematické olympiády, Fyzikální olympiády nebo Středoškolské odborné činnosti, které pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to minimálně v krajském či vyšším kole a prokázal-li tuto skutečnost v žádosti o prominutí.

Děkan FVT může uchazeči o vojenské souvislé magisterské studium a civilní bakalářské studium prominout vykonání testu studijních předpokladů, pokud

 • uchazeč předloží do 31. 3. 2020 na studijní skupinu fakulty doklad o dosažení studijního aritmetického průměru nižšího než je hodnota 1,50 z matematiky na střední škole za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia SŠ.

Test z anglického jazyka

U testu z anglického jazyka v přijímacím řízení do vojenských souvislých magisterských studijních programů na FVL a FVT se předpokládá minimální vstupní úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce, případně zkouška podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile). Za doklad o vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni B1 podle SERR/CEF se rozumí jeden z uvedených certifikátů. Na základě tohoto dokladu může děkan FVL a FVT prominout vykonání zkoušky z anglického jazyka. Žádost o prominutí vykonání testu z anglického jazyka a ověřený opis certifikátu uchazeč předloží do 31. 3. na studijní skupinu fakulty.

Pořádá Univerzita obrany přípravné kurzy pro uchazeče o studium?

Fakulty Univerzity obrany pořádají přípravné kurzy pro uchazeče o studium vojenských magisterských studijních programů:

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na FVL a FVT

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na FVZ

Připravuje se na 15. – 20. června 2020.

Chtěl bych do Brna nebo Hradce Králové přijet na přijímačky o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Ubytování pro uchazeče o studium v době přijímaček není fakultami organizováno. V Brně lze využít nabídky ubytování v ubytovacích zařízeních Armádní Servisní, příspěvkové organizace (AS-PO).

Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Úředně ověřený opis maturitního vysvědčení dodává uchazeč o vojenské studium co nejdříve na studijní skupinu FVL nebo FVT a na Rekrutační středisko (Rekrutační pracoviště). Nejpozději však do 3. července 2020. Na FVZ předkládá originál maturitního vysvědčení při registraci u přijímací zkoušky.

Ověřený opis maturitního vysvědčení dodává uchazeč o civilní studium na FVL a FVT nejpozději při zápisu ke studiu.

Stačí, aby byla kopie maturitního vysvědčení ověřena střední školou, nebo požadujete notářsky ověřené kopie?

Opis maturitního vysvědčení musí být úředně ověřen notářem nebo na České poště.

Za obsah stránky odpovídá Veronika Chlupová


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme