Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mobility studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Mobility studentů

Podmínky účasti na studijním pobytu/praktické stáži

 
 
Mobilita studentů na studijní pobyt:
  • vysílající i přijímající instituce musí být vysokoškolské instituce vlastnící ECHE
  • vysílající i přijímající instituce musí mít mezi sebou uzavřenu platnou meziinstitucionální dohodu
 
Mobilita studentů na praktickou stáž:
  • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
  • přijímající instituce může být vysokoškolská instituce, jíž byla udělena ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
Délka studijního pobytu na partnerské vysokoškolské instituci je pro studenty minimálně 3 měsíce, délka praktické stáže minimálně 2 měsíce,  max. 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Tzn., že vždy platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální doba na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Do celkové délky trvání mobility se počítá i období s nulovým grantem ze zdroje EU (EU zero-grant).
Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení, které je plně v kompetenci jednotlivých fakult. 
 
Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí přerušit nebo ukončit studium na domácí vysokoškolské instituci.
 
Student může být občanem jiné země, ale musí studovat v České republice (na UO) v akreditovaném studijním programu.
 
Výběr studentů je plně v kompetenci vysílající školy na základě transparentního výběrového řízení, které vyhlašuje příslušná fakulta. Uchazeč se na základě podané přihlášky zúčastní výběrového řízení. Výsledky výběrového řízení fakulta zveřejní na své úřední desce.
 
Výběr studentů se provádí s ohledem na dosažené jazykové znalosti, studijní výsledky a další odborné aktivity. Seznam přihlášených a seznam vybraných studentů s uvedením důvodů zamítnutí, ev. přidělení jiné školy bude k dispozici u fakultního koordinátora. 
 
Splní-li student předepsané studijní povinnosti v zahraničí, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus+ domácí institucí uznán a zapsány kredity.
 
 Dokumentace studijních pobytů:
 
1.      Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt  (2 výtisky)
       Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
       Příloha I     Studijní smlouva pro studijní pobyt (Learning Agreement for Studies)
                          ISCED kódy 
       Příloha II  –  Všeobecné podmínky (jsou součástí Účastnické smlouvy)
       Příloha III –  Erasmus charta studenta
4.     Transcript of Records (Výpis absolvovaných předmětů a získaných známek v zahraničí)
5.     Confirmation of Study Period (Potvrzení skutečné délky mobility ze zahraničí)
6.     Závěrečná zpráva (vyplnit On-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi).
 
Dokumentace praktických stáží:
 
1.      Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž (2 výtisky)      
       Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
       Příloha I     Studijní smlouva pro praktickou stáž (Learning Agreement for Traineeships)  
       Příloha II  –  Všeobecné podmínky (jsou součástí Účastnické smlouvy)
       Příloha III –  Erasmus charta studenta
4.     Transcript of Records (Výpis výsledků praktické stáže v zahraničí)
5.     Confirmation of Study Period (Potvrzení délky stáže ze zahraničí)
6.     Závěrečná zpráva (vyplnit On-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi).
 

Finanční podmínky

 
Na základě uzavřené Účastnické smlouvy student obdrží stipendium, jehož výše pro akademický rok 2020/2021 závisí na zemi a délce pobytu.  
Výše stipendia je v letošním akademickém roce rozdělena do dvou skupin: země s vyššími životními náklady a země s nižšími životními náklady.
 
Stipendium poskytuje domácí škola. Stipendium se vypočítává podle délky pobytu v zahraničí a zařazení dané země do jedné z výše uvedených skupin. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek, předpokládá se spoluúčast studenta. 
 
Před výjezdem je se studentem uzavřena Účastnická smlouva, která se předkládá spolu s podepsanou Studijní smlouvou služebním postupem k podpisu rektorce školy.
Stipendium se vyplácí jako paušální částka, student ji tedy nemusí vyúčtovávat, musí však vrátit její adekvátní část, pokud není dodržena délka pobytu a není-li dodržena schválená Studijní smlouva
Vojenským studentům UO hradí cestovné do země pobytu a zpět a některé další náležitosti na základě podaného Požadavku na zahraniční cestu, který se schválený příslušnou fakultou odevzdá V SOd. 
Každý Erasmus+ student musí mít na období mobility platný Evropský zdravotní průkaz nebo uzavřeno komerční připojištění léčebných výloh a odpovídající pojištění pro daný druh zahraniční cesty, které si sám zajistí na vlastní odpovědnost.
​​​​​​​
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme