Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

doc. RNDr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. 
Telefon:973 442 329
E-mail:marek.sedlacik@unob.cz​
Pracoviště:Kounicova 65
 

 

Curriculum vitae  

Narodil se 23. prosince 1975 ve Zlíně. Po maturitě na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě absolvoval studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Učitelství matematiky a chemie pro střední školy. V roce 2006 úspěšně ukončil doktorské studium na téže fakultě v oboru Obecné otázky matematiky se zaměřením na aplikovanou statistiku. V roce 2010 vykonal rigorózní řízení, také na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, a to v oboru Statistika a analýza dat. V roce 2014 obhájil v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva habilitační práci Implementace mnohorozměrných statistických metod do řízení procesů sloužících jako podklad pro rozhodování za nejistoty a rizika. Svoje působení na Univerzitě obrany zahájil v roce 2004, konkrétně na pozici odborného asistenta Katedry ekonometrie Fakulty ekonomiky a managementu. V roce 2010 byl pověřen vedením Katedry ekonometrie, od roku 2014 zastával funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenského leadershipu.

Svou vědeckovýzkumnou činnost orientuje do oblasti mnohorozměrných statistických metod se zaměřením na vytěžování dat a klasifikační techniky. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorem nebo spoluautorem odborných monografií. Pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, je autorem vyžádaných přednášek v tuzemsku i v zahraničí. Podílí se na řešení vědeckých projektů a resortních úkolů v rámci své specializace. Po dobu svého působení na Univerzitě obrany absolvoval několik zahraničních stáží (Rakousko, Malta, Maďarsko, Slovinsko, Ukrajina a Litva) a řadu odborných kurzů zaměřených na statistiku a analýzu vícerozměrných dat.

Pedagogickou činnost zahájil v letech 1999 až 2004 jako středoškolský učitel, souběžně až do roku 2006 externě působil na VUT Brno, Ekonomicko-správní fakultě MU, Fakultě informatiky MU a Přírodovědecké fakultě MU Brno. Od roku 2007 až do současnosti působí také jako externí pedagog na Právnické fakultě MU v Brně. Na Univerzitě obrany vede a garantuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to v českém i anglickém jazyce. Je autorem nebo spoluautorem celostátní vysokoškolské učebnice, skript a distančních studijních opor. Působí jako vedoucí pomocných pedagogických i vědeckých sil, je vedoucím závěrečných prací. Na výchově studentů se podílí také jako řešitel nebo spoluřešitel projektů specifického výzkumu.​Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme