Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

Charakteristika studia:
Studijní program  Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství je určen pro vojáky z povolání – zubní lékaře. Tvoří jej akreditovaný studijní program zubní lékařství, které zabezpečuje Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a vojensko- medicínská část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.
Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně a cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Absolvent musí znát:
Základy mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevských úmluv, organizaci a zásady použití vojsk AČR a armád států NATO, činnost zdravotnických útvarů a jednotek při zabezpeč​ování bojové činnost vojsk, zásady ochrany osob a materiálu před účinky ZHN a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým ZHN, způsoby poskytování první lékařské pomoci v poli a zásady organizace zdravotnického zabezpečení AČR, základní druhy a typy zdravotnické techniky, základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím základní přístrojové techniky a laboratorních metod, způsoby třídění nemocných a raněných, organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných; způsoby poskytování kvalifikované pomoci k udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, zásady vojenské posudkové činnosti, význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivného dohledu, základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, základní postupy v medicíně katastrof.

Absolvent musí umět:
Organizovat stomatologické zabezpečení útvarů, poskytování preventivní a léčebné péče, základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce, orientovat se v terénu, organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení útvarů, provádět posudkovou činnost, provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravot. materiálu, hospodařit se svěřeným materiálem, vést předepsanou evidenci a dokumentaci.


Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová

Studijní program

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

Doba studia

 5 let

Titul

FVZ OU – Mgr.

LF UK – MDDr.

Typ studia

 magisterské

Forma studia

 prezenční vojenské

Studium v jazyce

 českém

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme