Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

​Charakteristika studia:
Studijní program  Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství je určen pro vojáky z povolání – praktické lékaře. Tvoří jej akreditovaný studijní program všeobecné lékařství, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a vojensko medicínská část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR. 

Absolvent musí znát:
Základy mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevských úmluv; organizaci vojsk AČR a armád států NATO; činnost ZS při zabezpečování bojové činnosti vojsk; zásady ochrany před účinky ZHN a způsob zdrav. pomoci zasaženým ZHN; poskytování první lékařské pomoci v poli a organizaci ZZ AČR; základní druhy ZT; plánování zdrav. zabezpečení; význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk; základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím přístrojové techniky a laboratorních metod, praktické dif. diagnostické postupy, způsoby třídění nemocných a  raněných, způsobů a místa léčby; organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných; způsoby poskytování kvalifikované pomoci k udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život; zásady vojenské posudkové činnosti; význam dodržování hyg. a protiepid. zásad a opatření, provádění běžného a preventivného dohledu na úseku hygieny; dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku; základní články epid. procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR; zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace; zásady účelné farmakoterapie, opatření bránící záměně léčiv a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných v poli; základní postupy v medicíně katastrof.

Absolvent musí umět:
Organizovat zdravotnické zabezpečení, poskytování preventivní a léčebné péče, vyšetřovat a ošetřovat vojáky; organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení; řídit a provádět posudkovou činnost; sledovat a vyhodnocovat zdravotní stav, nemocnost a úrazovost, hyg. a epid. situaci; provádět částečnou a úplnou hyg. očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdrav. techniky a materiálu; zabezpečovat úkoly ZS útvaru zdrav. materiálem a technikou; základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace, orientovat se v terénu.


Za obsah stránky odpovídá Tomáš Kučera

Studijní program

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

Doba studia

 6 let

Titul

LF UK – MUDr.

FVZ UO – Mgr.

Typ studia

 magisterské

Forma studia

 prezenční vojenské

Studium
v jazyce

 českém

 
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme