Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

​Charakteristika studia:
Studijní program Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie je určen pro vojáky z povolání – farmaceuty. Tvoří jej akreditovaný studijní program farmacie, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a vojensko-odborná část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.
Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Absolvent musí znát: 
Hlavní zásady soudobého vševojskového boje s důrazem na obranu praporu a brigády, jejich logistickou podporu a zdravotnické materiální zabezpečení; základní struktur a úkoly NATO; činnost zdravotnických součástí, útvarů a zařízení útvarů a jednotek logistické podpory vojsk při zabezpečování bojové činnosti vojsk; obecné zásady organizace a taktiky zdravotnické služby; základní ustanovení Ženevských úmluv; zásady ochrany osob a materiálu před účinky ZHN a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým ZHN; druhy, vlastnosti a použitelnost zdrav. materiálu a materiálního vybavení polních zdravotnických etap na vojskovém stupni, zásady jeho ošetřování, kontroly, provozu a oprav, plánování a opatření k uchování jeho užitných hodnot;  organizaci zdravotnického materiálního zabezpečení a úkoly materiálních orgánů na vojskovém stupni; zásady a praktické postupy výroby a kontroly léčiv za mimořádných podmínek; základy účelné farmakoterapie a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných za mimořádných situací; význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií; zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace. 

Absolvent musí umět: 
Používat provozní vybavení polních lékáren, umět pracovat s vybranými polními zdravotnickými přístroji a prostředky zdrav. techniky; zpracovat veškeré doklady účetní evidence používané v poli k účtování a evidenci zdravotnického materiálu a kontrolovat jejich formální i věcnou správnost u podřízených či zásobovaných součástí; aplikovat hlavní zásady taktiky a logistické podpory vojsk při řešení bojových situací k organizaci zdravotnického materiálu zabezpečení jednotek a útvarů v soudobém boji; základy práce s mapou a vedení předepsané dokumentace.


Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová

Studijní program

Vojenské zdravotnictví pro obor farmacie

Doba studia

5 let

Titul

FVZ UO – Mgr.

FaF UK – Mgr.

Typ studia

magisterské

Forma studia

prezenční vojenské

Studium v jazyce

českém

    
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme