Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Zdravotnický záchranář

DOCENDO DISCIMUS

 

Zdravotnický záchranář

Akreditovaný bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví studijní obor Zdravotnický záchranář je určen výhradně pro studenty vojenského prezenčního studia. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) tento program uskutečňuje ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde studenti FVZ UO, vojáci z povolání, absolvují část své výuky.

Z důvodu fyzické náročnosti záchranné práce je dobré, aby uchazeči o studium byli dobrými plavci.

otevřených dveří

Termín podání přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Počet přijímaných uchazečů do studijního programu Specializace ve zdravotnictví (kód B-53-45) studijního oboru Zdravotnický záchranář (kód 5345R021) v akademickém roce 2018 / 2019
​Adresa pro zaslání kopie Posudku o zdravotní způsobilosti

Oddělení personální - rektorát, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

nebo elektronicky na ivan.tluka@unob.cz

Bezhotovostním převodem hrazený 400,-  poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání elektronické verze přihlášky 

*) registrační číslo uchazeče je generováno informačním systémem UO po odeslání E-přihlášky (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci přijaté platby)

Platba v tuzemsku

číslo účtu                19-26030881

kód banky               0710

specifický symbol     299400,

variabilní symbol      registrační číslo uchazeče*),

konstantní symbol    558

Platba v zahraničí

číslo účtu                19-26030881

IBAN                      CZ52 0710 0000 1900 2603 0881

BIC                        CNBACZPP

specifický symbol     299400,

variabilní symbol      registrační číslo uchazeče*),

konstantní symbol    558

 

PŘIHLÁŠKU podává uchazeč o studium na FVZ UO do půlnoci               v elektronické verziNa jednu přihlášku uvádí uchazeč pouze jeden studijní program a obor.

POPLATEK  za přihlášku 400,- Kč bezhotovostním převodem. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být uhrazen nejpozději do půlnoci 28. února 2019 na uvedený účet.  Při platbě ze zahraničí se uhradí taková částka, aby po kurzovém přepočtu a odečtení poplatků nebyla výsledná částka nižší, než je stanovená výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Kč. Po zahájení přijímacího řízení se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeči o studium nevrací.

Neprodleně po podání přihlášky bude uchazeč ze strany Univerzity obrany vyzván, aby se dostavil na Rekrutační středisko (RS) nebo Rekrutační pracoviště (RP), kde mu bude sdělen termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a předány s vyšetřením související tiskopisy. Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici a obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise vojenské nemocnice Kopii posudku uchazeč zašle na Univerzitu obrany na adresu: Oddělení personální - rektorát, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno nebo elektronicky na ivan.tluka@unob.cz. Na základě doloženého kladného posudku o zdravotní způsobilosti bude uchazeči zasláno pozvání k přijímací zkoušce na FVZ UO.

PODMÍNKOU PŘIJETÍ KE STUDIU do studijního oboru Zdravotnický záchranář na FVZ UO je dosažení úplného středního vzdělání, které uchazeč dokládá předložením originálu maturitního vysvědčení při registraci u přijímací zkoušky na FVZ UO, splnění zdravotní způsobilosti pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání a splnění přijímacího řízení na FVZ UO. O přijetí rozhoduje děkan FVZ UO.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního oboru Zdravotnický záchranář na FVZ UO:

a)   písemný test z biologie (somatologie),  

b)   písemný test z anglického jazyka,

c)   přezkoušení tělesné výkonnosti.

Pro každou část přijímací zkoušky je stanoven minimální počet bodů, které je třeba získat. Nedosažení minimálního počtu bodů v kterékoliv části znamená nesplnění přijímací zkoušky jako celku. 

 

Maximální počet bodů

Minimální počet bodů

Biologie

100

30

Anglický jazyk

50

20

Tělesná příprava

50

2

 

Přezkoušení tělesné výkonnosti zahrnuje dvě disciplíny. 

Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň minimální počet 1 bod z jedné nebo druhé disciplíny a zároveň musí získat alespoň minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem (například 3+7, 5+5, 10+1 bodů). Výsledek fyzického ověření tělesné zdatnosti je hodnocen na základě následujícího bodového hodnocení:

Bodovací tabulka - MUŽI
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
3000m255225
2850m225022
2700m194819
2600m164516
2500m134213
2400m103910
2300m7367
2200m5335
2100m3303
2000m1281
méně než 2000m0méně než 280

 

Bodovací tabulka ŽENY
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
2550m255025
2500m224822
2450m194619
2400m164316
2300m134013
2200m103710
2100m7347
2000m5315
1900m3283
1800m1251
méně než 1800m0méně než 250

 

 


 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ bude dostupný po zadání registračního čísla uchazeče na E-přihláška. Bude-li uchazeč do vojenského prezenčního studia přijat, musí navštívit RS (RP) a podle pokynů podat písemnou žádost pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

PODMÍNKAMI PRO POVOLÁNÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačního předpokladu, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod či hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

Na RS (RP) musí žadatel předložit:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující statní občanství ČR,
 • rozhodnutí o přijetí ke studiu,
 • rodný list,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol,
 • případně oddací list, rozsudek o rozvodu, rodné listy dětí, doklad o dosažené znalosti cizích jazyků a ostatní osvědčení o získané kvalifikaci (např. řidičský průkaz).

Na RS (RP) musí žadatel odevzdat:

 • 3 ks průkazových fotografií,

Na RS (RP) musí žadatel vyplnit a podepsat:

 • žádost o povolání do služebního poměru,
 • žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti,
 • závěrečnou zprávu,
 • osobní dotazník s doplňkem,
 • životopis,
 • čestné prohlášení,
 • vojenskou přísahu,
 • seznámení s podmínkami služebního poměru,
 • přihlášku do Vojenské zdravotní pojišťovny.

Pokud je uchazeč po splnění podmínek vybrán k povolání do služebního poměru, bude mu prostřednictvím RS (RP) doručeno Rozhodnutí o povolání do služebního poměru s nástupem dne 1. srpna k vykonání základní přípravy v délce 2 měsíců ve výcvikovém zařízení ve Vyškově, jež absolvuje před zahájením studia na FVZ UO dne 1. října.

 

        Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme