Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení do doktorských studijních programů


 

Přijímací řízení proběhne v první polovině měsíce června 2013 a uchazeči budou k účasti vyzváni předsedou příslušné oborové rady doktorského studijního programu (OR DSP) písemně, nejpozději 14 dní před jeho konáním.

 Přijímací řízení probíhá před přijímací komisí příslušné OR DSP formou pohovoru, který má dvě části zaměřené na:

  1. ​​zjištění všeobecného rozhledu uchazeče v oboru a v oblasti specializace, dále na odborné znalosti směřované zejména k tématu budoucí disertační práce, na zhodnocení výsledků dosavadního výzkumu uchazeče (vědecké, publikační a jiné aktivity) a na jeho předpoklady k vědeckému bádání a k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti oboru. Hodnocení: vyhověl (5-10 bodů), nevyhověl (0–4 body);
  2. prověření znalosti anglického jazyka - požadována vstupní jazyková úroveň uchazeče středně pokročilá (intermediate), tj. minimálně úroveň maturitní zkoušky gymnázia (znalost gramatiky a slovní zásoby v rozsahu středoškolského studia anglického jazyka).

Zkouška z anglického jazyka:

Písemná část (počet maximálně dosažených bodů 60, vzorový test přiložen):

  • test (50 položek, výběr ze čtyř variant)
  • porozumění anglickému textu

Ústní část (počet maximálně dosažených bodů 10):

  • formou pohovoru v anglickém jazyce (životopisné údaje, dosažené vzdělání, režim dne na pracovišti, téma disertační práce a zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu).

Hodnocení zkoušky je vyhověl (36-70 bodů), nevyhověl (0-35 bodů).

O výsledku přijímacího řízení je uchazeč o studium písemně informován do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky. O přijetí rozhoduje děkan FVZ UO na návrh přijímací komise. V případě vojáků z povolání je vyslání ke studiu řešeno ve smyslu platných předpisů.

Doplňující informace:

Uchazeče, který se z vážných a prokázaných důvodů (např. z důvodu nemoci apod.) nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a písemně se omluví děkanovi FVZ UO nejpozději do tří dnů od jejího konání, může děkan FVZ UO na základě posouzení důvodů neúčasti pozvat k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu; o uznání důvodů neúčasti na přijímací zkoušce rozhoduje děkan FVZ  UO s konečnou platností.

Náhradní termín přijímacího řízení bude uchazeči sdělen nejméně 14 dní před jeho konáním a uskuteční se nejdéle do 13. července 2013.

Vykonání přijímací zkoušky nelze prominout.

Uchazeči mají možnost, v souladu s ustanovením § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kdykoliv v době od vyhotovení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do zahájení výuky v zimním semestru (1. října 2013) nahlédnout do svých materiálů, uložených na skupině zabezpečení vědecké práce FVZ UO, které mají význam pro rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu.

Zprávu o průběhu přijímacího řízení zveřejní FVZ a UO do 15 dnů po jeho skončení na úřední desce UO a svých internetových stránkách. Při zveřejňování výsledků budou respektovány principy ochrany osobních údajů.

Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme