Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Vojenské všeobecné lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenské všeobecné lékařství

 
 

Akreditovaný magisterský studijní program (obor) Vojenské všeobecné lékařství je určen výhradně pro studenty vojenského prezenčního studia. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) tento program uskutečňuje ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK v HK), která do výuky vstupuje svým akreditovaným studijním programem Všeobecné lékařství. Studenti FVZ UO, vojáci z povolání, jsou tedy současně studenty Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Den otevřených dveří

6. 12. 2018 v 13:00 hodin
12. 1. 2019 v 9:00 a 13:00 hodin

Termín podání přihlášek

28. února 2019

Termín přijímací zkoušky

19. června 2019
Počet přijímaných uchazečů do studijního oboru Vojenské všeobecné lékařství (kód M-51-33) v akademickém roce 2018/2019​36
​Adresa pro zaslání kopie Posudku o zdravotní způsobilosti

Oddělení personální - rektorát, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

nebo elektronicky na ivan.tluka@unob.cz

​ZDARMA Přípravný kurz pro uchazeče o studium do studijního programu Vojenského všeobecného lékařství nebo Vojenského zubního lékařství

Pozvánka na přípravný kurz

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na FVZ UO

 

Bez poplatku na FVZ UO.

Do 28. února 2019 musí uchazeč zaplatit poplatek v souvislosti s přijímacím řízením na LF UK v HK.

 

PŘIHLÁŠKU ke studiu na FVZ UO podává uchazeč do půlnoci 28. února 2019 v elektronické verzi.

Na jednu přihlášku uvádí uchazeč pouze jeden studijní program a obor. Je nezbytné, aby uchazeč souběžně podal i přihlášku na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové do studijního programu Všeobecné lékařství, v souladu s pravidly přijímacího řízení vypsanými LF UK v HK.

POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením platí uchazeč o studium jen ve prospěch Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. FVZ UO tento poplatek nevybírá.

Neprodleně po podání přihlášky bude uchazeč ze strany Univerzity obrany vyzván, aby se dostavil na Rekrutační středisko (RS) nebo Rekrutační pracoviště (RP), kde mu bude sdělen termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a předány s vyšetřením související tiskopisy. Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici a obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise vojenské nemocnice. Kopii posudku uchazeč zašle na Univerzitu obrany na adresu: Oddělení personální - rektorát, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno nebo elektronicky na ivan.tluka@unob.cz. Na základě doloženého kladného posudku o zdravotní způsobilosti bude uchazeči zasláno pozvání k přijímací zkoušce na FVZ UO.

PODMÍNKOU PŘIJETÍ KE STUDIU do studijního programu Vojenské všeobecné lékařství na FVZ UO je dosažení úplného středního vzdělání, které uchazeč dokládá předložením originálu maturitního vysvědčení při registraci u přijímací zkoušky na FVZ UO, splnění zdravotní způsobilosti pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání, splnění přijímacího řízení na FVZ UO, splnění přijímacího řízení a zapsání ke studiu na LF UK v Hradci Králové v programu Všeobecné lékařství. O přijetí rozhoduje děkan FVZ UO.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního programu Vojenského všeobecného lékařství na FVZ UO probíhá v odpoledních hodinách stejného dne jako přijímací zkouška do studijního programu Všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové. Informace o termínu, adrese pro zaslání přihlášky, poplatcích, způsobu hodnocení a složení přijímacího řízení na LF UK získáte na internetové adrese http://www.lfhk.cuni.cz/.

Složení přijímací zkoušky na FVZ UO v Hradci Králové:

a)      přezkoušení z anglického jazyka,

b)      přezkoušení tělesné výkonnosti.

Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky znamená nesplnění přijímací zkoušky jako celku.

Přezkoušení z anglického jazyka má formu testu s 50 otázkami. Za správně zodpovězenou otázku získává uchazeč 1 bod a pro splnění této části přijímací zkoušky musí získat minimálně 20 bodů. Uchazeč vybírá správnou variantu odpovědi z nabídnutých možností, případně písemně formuluje správnou odpověď.

Přezkoušení tělesné výkonnosti zahrnuje dvě disciplíny. 

Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň minimální počet 1 bod z jedné nebo druhé disciplíny a zároveň musí získat alespoň minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem (například 3+7, 5+5, 10+1 bodů). Výsledek fyzického ověření tělesné zdatnosti je hodnocen na základě následujícího bodového hodnocení:

Bodovací tabulka - MUŽI
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
3000m255225
2850m225022
2700m194819
2600m164516
2500m134213
2400m103910
2300m7367
2200m5335
2100m3303
2000m1281
méně než 2000m0méně než 280

 

Bodovací tabulka ŽENY
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
2550m255025
2500m224822
2450m194619
2400m164316
2300m134013
2200m103710
2100m7347
2000m5315
1900m3283
1800m1251
méně než 1800m0méně než 250

 

 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ bude dostupný po zadání registračního čísla uchazeče na E-přihláška. Bude-li uchazeč do vojenského prezenčního studia přijat, musí navštívit RS (RP) a podle pokynů podat písemnou Žádost pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

PODMÍNKAMI PRO POVOLÁNÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačního předpokladu, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod či hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

Na RS (RP) musí žadatel předložit:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující statní občanství ČR,
 • rozhodnutí o přijetí ke studiu,
 • rodný list,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol,
 • případně oddací list, rozsudek o rozvodu, rodné listy dětí, doklad o dosažené znalosti cizích jazyků a ostatní osvědčení o získané kvalifikaci (např. řidičský průkaz).

Na RS (RP) musí žadatel odevzdat:

 • 3 ks průkazových fotografií,

Na RS (RP) musí žadatel vyplnit a podepsat:

 • žádost o povolání do služebního poměru,
 • žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti,
 • závěrečnou zprávu,
 • osobní dotazník s doplňkem,
 • životopis,
 • čestné prohlášení,
 • vojenskou přísahu,
 • seznámení s podmínkami služebního poměru,
 • přihlášku do Vojenské zdravotní pojišťovny.

Pokud je uchazeč po splnění podmínek vybrán k povolání do služebního poměru, bude mu prostřednictvím RS (RP) doručeno Rozhodnutí o povolání do služebního poměru s nástupem dne 1. srpna k vykonání základní přípravy v délce 2 měsíců ve výcvikovém zařízení ve Vyškově, jež absolvuje před zahájením studia na FVZ UO dne 1. října.

       


 

Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme