Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

O pracovišti

Katedra je v současnosti členěna na skupinu vojenského vnitřního lékařství a skupinu vojenské hygieny.

Vojenské vnitřní lékařství

Skupina vojenského vnitřního lékařství je klinickou částí katedry, která se systematicky zabývá specializovaným nadstavbovým oborem vnitřního lékařství – vojenským (válečným) vnitřním lékařstvím. Tento obor postupně vykrystalizoval do dnešní podoby. Vojenské vnitřní lékařství v souladu s trendy vývoje zdravotnických služeb v moderních armádách sleduje, řeší a rozvíjí specifickou vojensko-interní problematiku, tj. především problematiku zabezpečení těžkých a život ohrožujících stavů nechirurgického profilu. K takovýmto typům postižení docházelo a dochází především při válečných konfliktech. V současnosti narůstá význam vnitřního lékařství i v pooperační péči, kde multioborová spolupráce vede ke zlepšení prognózy nejzávažnějších postižení chirurgického charakteru. Poznatky vojenského vnitřního lékařství nacházejí uplatnění v různých obměnách i v míru, zvláště při hromadných neštěstích. Zaměření tohoto oboru tak v řadě oblastí splývá s progresivním směrem posledních let - s medicínou katastrof.

Vojenské vnitřní lékařství bylo a je katedře rozvíjeno ve třech základních směrech a oblastech: léčebně preventivní, pedagogicko-výchovné a vědecko-výzkumné.

Léčebně preventivní činnost je základní a nezbytnou formou práce lékařů - vojenských internistů katedry (důstojníků i občanských zaměstnanců), neboť umožňuje získat a rozvíjet vlastní odborné znalosti a zkušenosti se zabezpečením těžce nemocných.

Jako léčebně preventivní zařízení pro výukové a výzkumné aktivity skupiny vojenského vnitřního lékařství slouží interní kliniky Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové.

Vojenská hygiena

Obor vojenská hygiena studuje podmínky života a práce vojsk s cílem vypracovávat, navrhovat a prosazovat opatření k ochraně a podpoře zdraví vojenského profesionála tak, aby bylo zabezpečeno uchování dobrého zdravotního stavu vojsk a bojeschopnosti příslušníků AČR v složitých podmínkách života a práce. V souladu s tímto posláním je činnost skupiny vojenské hygieny zaměřena na sledování vlivu faktorů zevního prostředí na organismus, hodnocení jejich rizika v pracovním a životním prostředí a stanovení účinných preventivních opatření k ochraně a podpoře zdraví.

Původně samostatné skupiny – skupina hygieny práce a hygieny výživy byly slouženy v jednu, která komplexně postihuje základní problematiku vlivu faktorů  životního a pracovního prostředí a životního stylu na zdraví populace i jedince. Skupina je schopna zabezpečit sledování a hodnocení fyziologických reakcí organismu při práci v potencionálně nepříznivých podmínkách zevního prostředí a hodnocení míry rizika vyplývajícího z nadměrné expozice faktorů pracovního prostředí. Monitorování a hodnocení výskytu rizikových faktorů neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, racionální stravování, stravování vojsk, hodnocení adekvátního příjmu a výdeje energie a prevenci onemocnění související s nesprávnou výživou.

Spolupráce: 

 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Institut postgraduálního vzdělávání Praha
 • Zdravotní ústav Hradec Králové
 • Krajská hygienická stanice Liberec
 • Vojenský zdravotní ústav Praha
 • Odbor vojenského zdravotnictví MO
 • Ústřední vojenská lékařská komise
 • Hlavní hygienik MO
 • Úřad státního odborného dozoru Praha
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov


Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová

Rychlé odkazy

Aktuality

Příslušníci katedry
 
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme