Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Knihovna

DOCENDO DISCIMUS

 
Výpůjční doba
PO, ST 10–12, 13–15 hod.
ÚT, ČT 10–12, 13–17 hod.
10–12 hod.

 Základní oborové vymezení fondů Vědecké knihovny je dáno strukturou oborů pregraduálního a postgraduálního studia na FVZ, (tzn. všeobecné lékařství, stomatologie, farmacie, zdravotnický záchranář) a zaměřením vědecko-výzkumné práce. Specifikem knihovních fondů jsou informační prameny z oblasti vojenské medicíny, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Knihovní fond vědecké knihovny se dělí na vědecký fond, studijní fond a fond beletrie. Velikost knihovního fondu přesahuje 80 000 knihovních jednotek. Jejich využití se řídí Knihovním řádem.

 Vědecký fond  

 • knihy - odborné a vědecké monografie, seriálové publikace, encyklopedie, slovníky jazykové i odborné apod.
 • vědeckovýzkumné a vědeckokvalifikační práce (diplomové, disertační, habilitační)
 • periodika, vědecké a odborné časopisy
 • audiovizuální dokumenty

Studijní fond

 • skripta a učebnice  

Ka​talogy

Od roku 1990 je veškerý knižní fond včetně skript , učebnic a audiovizuálních médií zpracováván do elektronického katalogu, který je součástí komplexního knihovnického systému. Vyhledávání dokumentů je možné podle mnoha hledisek formálních /autor, název, rok vydání, nakladatelství atd./ nebo věcných na základě klíčových slov. Katalog obsahuje úplný fond studijní literatury, vědecký fond do roku 1990 je postupně zpětně doplňován.

 

Přehled katalogů budovaných před rokem 1990
(uvedeny jsou pouze katalogy vědeckého fondu, neboť studijní fond je kompletně zpracován v elektronickém katalogu)
 

 • jmenný katalog obsahuje knižní fond od založení knihovny do r. 1992
 • věcné zpracování fondu nalezneme v KWIC (permutovaný rejstřík klíčových slov v kontextu názvu) - obsahuje knižní fond do r. 1990.
 • katalog časopisů - obsahuje všechny časopisy odebírané knihovnou od jejího vzniku do současnosti, je uspořádán abecedně podle názvů časopisů.
 • kartotéka „Učební texty“ obsahuje záznamy všech svazků ediční řady - Učební texty VLVDÚ JEP (1959-1988), Učební texty VLA JEP (1988-2004), Učební texty FVZ UO (od roku 2004) - a je uspořádána vzestupně chronologicky podle čísel svazků.

 

Služby

 • Registrace uživatelů     
 • Výpůjční: absenční, prezenční, meziknihovní výpůjční služby (MVS), mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)
 • Bibliografické a informační služby         
 • Rešeršní služby  
 • Konzultace a metodická pomoc při využívání elektronických informačních zdrojů
 •  

Za obsah stránky odpovídá Zdeňka Voplatková

 

 

Kont​akty:  
vedení knihovny: PhDr. Zdeňka Voplatková
tel.: 973 253 029
 
zprostředkování MVS: Jitka Ziková
tel.: 973 253 047
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme