Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Urgentní péče v poli

DOCENDO DISCIMUS

 

Urgentní péče v poli

 

Kurz Urgentní péče v poli (UPP) byl vytvořen pro zdravotnický personál na základě požadavků Vojenské zdravotnické služby AČR. Jedná se o nástupce dříve s úspěchem organizovaného kurzu BATLS/BARTS. Důvodem zavedení nového kurzu byla především nutnost implementace změn týkajících se nejen některých diagnosticko-terapeutických postupů, ale také změn v materiálovém vybavení reflektujícím aktuální stav jednotek. Kurz je zaměřen na zdravotnický personál pracující na úrovni ROLE 1 – tedy etapy, která je prvním zdravotnickým zařízením přebírajícím zraněné po ošetření podle principů TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Hlavním cílem je zajistit funkčnost dosud aplikovaných terapeutických postupů a provést rozšířené vyšetření zraněných podle známého protokolu C-ABCDE. Princip tohoto strukturovaného vyšetření je shodný s kurzy vyučovanými v civilním sektoru (např. PreHospital Trauma Life Support pro nelékařský zdravotnický personál nebo Advanced Trauma Life Suport pro lékařský personál). Hlavním cílem je identifikovat život ohrožující poranění a aplikovat adekvátní resuscitační postupy pomocí dostupného materiálního vybavení s ohledem na specifika bojového prostředí. Personální obsazení ROLE 1 nemusí být zajištěno specialisty v ošetřování traumatizovaných raněných, proto jsou postupy v ošetření pacienta koncipovány na základě co nejjednoduššího a zároveň nejbezpečnějšího principu v identifikaci život ohrožujících poranění. Po stabilizaci stavu zraněného je dalším krokem příprava k transportu na vyšší zdravotnickou etapu a vyžádání takového transportu předáním informací zdravotnickému operačnímu důstojníkovi na stupni velení.

Vlastní výuka je rozvržena do čtyř dnů. První dva dny probíhají teoretické lekce k problematice poranění jednotlivých tělních systémů, na které navazují praktická cvičení. V těch si frekventanti osvojí manipulaci s materiálním vybavením (turniket, krční límec, trakční dlaha atd.). Kromě manipulace s materiálem jsou rovněž procvičovány dovednosti při manipulaci s pacientem (např. log-roll manévr), důraz je rovněž kladen na funkci vedoucího týmu. První den v odpoledních hodinách je praktické cvičení na viváriu FVZ UO, kde jsou procvičovány postupy při chirurgickém zajištění dýchacích cest, přístup do cévního systému (kanylace periferní žíly, intraoseální přístup a dekomprese pohrudniční dutiny). Po dokončení těchto lekcí k jednotlivým tělním systémům jsou prakticky procvičovány postupy při ošetřování konkrétních typů zranění (tzv. moulage nebo scenario). Třetí den jsou procvičovány především praktické postupy v komplexním ošetření traumatizovaného pacienta. Čtvrtý den je vyhrazen pro absolvování závěrečného písemného testu (45 otázek, one-choice test) a praktickou zkoušku. Výuka je v průběhu prvních třech dnů do 16 hodin, čtvrtý den do 13 hodin, maximální počet účastníků v kurzu je 12.

Kurz Urgentní péče v poli je rovněž nabízen v anglické mutaci (Field Emergency Care) pro příslušníky zdravotnických služeb zahraničních armád na základě Plánu dvoustranné spolupráce. Kurz v této podobě probíhá od března 2016, do března 2018 kurz absolvovalo 72 účastníků z Ukrajiny, Jordánska a Moldavska.


​​​​​
​​

_

Urgentní péče v poli


​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme