Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Zaměření fakulty

DOCENDO DISCIMUS

 

Zaměření fakulty

  
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO), jejímž sídlem je město Hradec Králové, se stala na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, dne 1. září 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany. Univerzita obrany je v rámci České republiky jedinou veřejnou vojenskou vysokou školou, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů a civilních odborníků pro potřeby Armády České republiky (AČR) v souladu se standardy platnými v rámci NATO.
 
Fakulta vojenského zdravotnictví UO je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů AČR. Svou pedagogickou, vědecko-výzkumnou, vývojovou a expertizní činností plně pokrývá potřeby AČR v oblasti přípravy zdravotnických profesionálů všech odborností, včetně zdravotnické informatiky, vědy a výzkumu. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se FVZ UO zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a spolupracuje s předními zahraničními vědeckými institucemi. V oblasti své pedagogické činnosti fakulta úzce spolupracuje s vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi a zajišťuje tak optimální model přípravy zdravotnických odborníků i v málo početných odbornostech. Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.
 
Prezenční vojenskou výuku v akreditovaných magisterských studijních programech - šestiletý studijní obor Vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie - zabezpečuje FVZ UO v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a dalšími vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi v ČR. Akreditované prezenční vzdělávání vojenských profesionálů v tříletém bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický záchranář, zabezpečuje FVZ UO ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vzdělávání a vědecko-výzkumnou přípravu studentů v českém a anglickém jazyce zajišťuje FVZ UO v akreditovaných doktorských studijních programech Epidemiologie, Infekční biologie, Lékařská mikrobiologie, Toxikologie, Vojenská hygiena, Vojenská chirurgie, Vojenská radiobiologie a Vojenské vnitřní lékařství. V těchto lékařských oborech připravuje vysoce vzdělané odborníky v prezenční a kombinované formě studia.
 

 Podle požadavků resortu Ministerstva obrany organizuje a zabezpečuje FVZ UO odborné doškolování a specializační celoživotní vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a dalších aktivovaných zdravotnických pracovníků. Dále fakulta participuje na periodické přípravě lékařů a zdravotníků vysílaných do zahraničních misí, pro příslušníky zdravotnické služby i pro profesionály-nezdravotníky zabezpečuje kurzy rozšířené první pomoci v poli. Zlatým standardem rozšiřujícím zdravotnickou přípravu o problematiku ochrany NBC se staly kurzy URGENTNÍ PÉČE V POLI, které jsou určeny pro lékaře a zdravotní sestry či zdravotníky. FVZ UO realizuje každoročně rovněž asi 100 vzdělávacích a výcvikových akcí stanovených "Plánem kurzů a odborných stáží zdravotnické služby AČR". 

 Cílem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové je být i v budoucnosti moderně se rozvíjející vysokoškolskou institucí, která se bude podílet na osobnostním rozvoji svých studentů z hlediska jejich odborného vzdělání, orientace v profesním prostředí a stabilizace životních hodnot. Mezinárodní spolupráce fakulty s obdobnými vojenskými i civilními vysokoškolskými pracovišti na poli vědy a vzdělávání je nezbytným předpokladem k zajištění konkurenceschopnosti instituce v tuzemském i mezinárodním prostředí.

 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme