Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2005 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​​

1/2005

 • Vojenským zdravotnickým listům je osmdesát let
 • Fusek, J.: Informace o vydávání Vojenských zdravotnických listů v souvislosti s organizačními změnami v AČR
 • Čáp, R. aj.: Maligní melanom
 • Slováček, L. aj.: Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života
 • Horáček, J. M. aj.: Sledování kardiálních funkcí u pacientů léčených pro akutní leukémii – předběžné výsledky
 • Driák, D., Österreicher, J.: Radiační enteritida - II. část
 • Skála, B.: Některé postoje mediků 5. ročníku k další praxi a jejich zkušenosti s lékaři primární péče
 • Klein, L., Měrka, V.: Vysoká vojenská vyznamenání České republiky udělena třem německým vojenským lékařům
 • Matoušek, R.: BATLS/BARTS v Armádě České republiky po pěti letech
 • Informace o konání 5. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
 • Měrka, V.: Recenze knihy - M. Kowalczyk aj.: Medycyna katastrof chemicznych
 • Chrobák, L.: Recenze knihy - V. Marek: Stopy v písku: Čeští chemici a zdravotníci v Kuvajtu a Iráku očima vojenského reportéra
 • Bajgar, J., Dohnal, F., Patočka, J.: Významné životní jubileum prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc., dr. h. c.
 • Sokol, M.: Plukovník v. v. MUDr. Michal Dogoši šedesátiletý
 • Pokyny pro autory

 

2/2005

 • Sokol, M., Fusek, J., Navrátil, P.: Omamné a psychotropní látky − metodologie profesních testů pro potřeby Armády České republiky
 • Hrdina, V. aj.: Kyselina domoová, nebezpečný neurotoxin
 • Vacková, M., Špliňo, M., Smetana, J.: T-2 toxin a jeho možné zneužití
 • Mika, O. J. aj.: Čpavková havárie v Bělehradě 1998
 • Cvachová, A.: Podíl bojových otravných látek na zdravotnických ztrátách v první světové válce
 • Österreicher, J. aj.: Radiační enteritida: Časová a dávková závislost poklesu střevních krypt na modelu ozářených potkanů
 • Vilasová, Z., Österreicher, J., Vávrová, J.: Biodozimetrie I: Praktická potřeba biodozimetrie a nejdůležitější aktivované mechanismy po ozáření

 

3-4/2005

 • Forejt, J., Drahokoupilová, E.: Základní dokumenty NATO ve vojenském zdravotnictví. MC 326/2 - Zásady a koncepce zdravotnického zabezpečení operací NATO
 • Sázel, M., Pavlík, J.: Vojenské letecké nehody a prostorová dezorientace
 • Habalová, J. aj.: Pooperační intenzívní péče o pacienty po náročných operacích v orofaciální oblasti se zřetelem na poruchy výživy
 • Kahlich, R. aj.: Klinicko-mikrobiologické a imunologické aspekty péče o kardiochirurgické pacienty
 • Slováček, L. aj.: Transplantace kostní dřeně. Přehled základních pojmů, typy transplantací, indikace, vlastní provedení
 • Vilasová, Z., Österreicher, J., Vávrová, J.: Biodozimetrie II: Přehled současných metod a perspektiva biodozimetrie
 • Österreicher, J. et al.: The Neural Stem Cells Radiosensitivity - The Valid Method for Consideration of Neural Stem Cells Radiosensitivity: Possible Tool for Estimation of External Influence on Neural Stem Cell
 • Dohnal, F.: Zemřel plukovník ve výslužbě MUDr. Karel Macháček, Rytíř českého lékařského stavu

 

5-6/2005

 • Dohnal, F.: Poznámky k jubileu Vojenských zdravotnických listů – K osmdesátému výročí založení časopisu
 • Österreicher, J., Prymula, R.: Pilíře rozvoje Fakulty vojenského zdravotnictví univerzity obrany
 • Klein, L., Ferko, A.: Charakteristika a perspektivy oboru válečné chirurgie
 • Vacková, M., Smetana, J.: Tuberkulóza - Aktuální data výskytu v České republice
 • Fiala, Z. aj.: Mobilní systém hodnocení zdravotních rizik směsných chemických expozic
 • Wiesner, J. aj.: Počítačové modelování a simulace – nové technologie při vývoji prostředků proti chemickým bojovým látkám
 • Hrdina, V. aj.: Azaspiracid – nový biotoxin
 • Tichý, M.: Zpráva o 16. IFCC-FESCC kongresu klinické biochemie a laboratorní medicíny v Glasgow
 • Klein, L.: 5. Výroční konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP v Hradci Králové
 • Slováček, L. aj.: Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové (transverzální retrospektivní studie)
 • Slováček, L. aj.: Kvalita života onkologických nemocných: koncepční model, možnosti měření
 • Slováček, L. aj.: Gitelmanuv syndrom (Kazuistika)
 • Musílek, K. aj.: Testování schopnosti známých oximu (pralidoxim, trimedoxim, HI-6, methoxim, obidoxim) reaktivovat chlorpyrifosem inhibovanou acetylcholinesterázu in vitro
 • Procházka, M. aj.: Možnosti využití simulace ve zdravotnické službě AČR
 • Šulc, J.: Plukovník ve výslužbě MUDr. Jozef Vanko petašedesátiletý
 • Šulc, J.: Sedmdesátiny podplukovníka ve výslužbě MUDr. Josefa Chaloupky
 • Vávrová, J.: K osmdesátinám plukovníka ve výslužbě profesora MUDr. Milana Dostála, CSc.
 • Pokyny pro autory
 • Malé nahlédnutí do prvního ročníku Vojenských zdravotnických listů
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme