Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

6. ročník konference

DOCENDO DISCIMUS

 

6. ročník konference

Záběr na předsednictvo konference 

Záběr do sálu 

 

„Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek“

na Fakultě vojenského zdravotnictví UO

 

Dne 20. 10. 2010 se v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové uskutečnil již 6. ročník celostátní odborné konference s mezinárodní účastí pod názvem „Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek“.  Počet účastníků na letošním ročníku konference potvrdil rostoucí zájem o tuto problematiku i zvyšující se povědomí o této konferenci mezi odborníky a příslušníky jednotlivých záchranných složek IZS. Celkem bylo na odborném jednání přítomno 156 účastníků nejen z řad příslušníků Armády ČR, ale i z řad příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby. Členy IZS doplňovala celá škála organizací a osob participujících na řešení mimořádných událostí z Českého červeného kříže, Národní rady zdravotně postižených, Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstva vnitra ČR, Krizového centra Ostrava a dalších zdravotnických zařízení, zdravotnických škol a ostatních záchranných složek IZS i neziskových organizací podílejících se na zvládání různých typů mimořádných událostí a krizových situací. Mezinárodní pohled na řešenou problematiku přinesli na konferenci zástupci ze Slovenské republiky, konkrétně z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR- National emergency center.

Hlavním cílem letošního ročníku konference bylo vytvoření otevřeného diskusního fóra zaměřeného na psychosociální aspekty zásahů záchranných složek, které účastníkům poskytlo příležitost pro prezentaci vlastních zkušeností, nových poznatků a námětů, ale i ke konstruktivní kritické diskusi k jednotlivým tématům formou ústních sdělení a následné rozpravy.

Celkem na konferenci odeznělo 12 odborných prezentací, které jsou dostupné na webových stránkách Fakulty vojenského zdravotnictví. Mezi nejzajímavější prezentace patřilo bezesporu vystoupení paní PhDr. Bohumily Baštecké, Ph.D., která zdůraznila potřebu odlišení pojmů krizová intervence versus první občanská pomoc. Ve svém vystoupení vyzdvihla  pozici, kterou v oboru psychosociální krizové spolupráce zastávají pracovníci pomáhajících profesí s důrazem na fakt, že svépomoc a vzájemná pomoc jsou nejčastějšími reakcemi na mimořádnou událost anebo krizovou situaci a že pomáhání pomáhá i těm, kteří pomáhají. Doktorka Baštecká zakončila svou prezentaci slovy Norrisové a Thompsonové (in Kaniasty, Norris, 1999): „Než aby přispívali k chaosu, který panuje na místě katastrofy v akutní fázi, měli by pracovníci z oblasti duševního zdraví raději zaměřit svou energii na plánování, finanční zabezpečení a zveřejňování pozdějších služeb pro zatížené lidi, kteří se nadoraz vyčerpají.“

Velký ohlas vzbudilo vystoupení pana Tomáše Lance z Národní rady zdravotně postižených ČR který přednesl přednášku na téma zvláštností zachraňování osob se zdravotním postižením. Ve svém příspěvku zdůraznil potřebu spolupráce NRZP a IZS, zvláště ve fázi přípravy na mimořádné události, bez které je následná pomoc ze strany IZS ve prospěch této specifické skupiny osob téměř nerealizovatelná případně velmi komplikovaná. Zdůraznil také možnou lepší spolupráci se samosprávou a státní správou v oblasti lepší vzájemné informovanosti. V závěru svého vystoupení navrhl několik možností zlepšení vzájemné komunikace mezi zdravotně postiženými občany a IZS či stání správou při možných mimořádných událostech.

Velmi zajímavá sdělení přednesl PhDr. Štěpán Vymětal z Ministerstva vnitra ČR, který se věnoval problematice projektu EUTOPA jež se zabývá psychosociální pomocí příslušníkům uniformovaných složek se zaměřením na příslušníky MV a dále psychologickými aspekty DVI procesu (Disaster Victim Identification) a jeho možného zavedení v České republice. DVI týmy zajišťují proces identifikace obětí u mimořádných událostí s velkým počtem zemřelých. Ve svém vystoupení popsal historii i zkušenosti států, které již model DVI vytvořen mají. Na jeho vystoupení navázal Mgr. Pavel Kroy, taktéž z MV ČR, který se zabýval výsledky dotazníkového šetření zásahu psychologů IZS u povodní 2010.

Nad rámec připraveného programu požádala o vystoupení hlavní psycholožka GŘ HZS plukovnice PhDr. Zuzana Vrbová, která svojí prezentací reagovala na předchozí vystoupení Mgr. Pavla Kroye a snažila se vyvrátit a upřesnit některé výsledky uvedených dotazníkových šetření. Na konferenci také vystoupil PhDr. Ján Delinčák ze Slovenské republiky – Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby, který seznámil účastníky jednání o psychologických aspektech výběru nových zdravotních operátorů ve Slovenské republice. Velice exaktně vysvětlil celý systém práce operátorů i s jejich psychologickými zvláštnostmi. Diskuse, která následovala, byla zaměřena na rozdíly systému výběru operátorů i jejich práce v ČR a SR.

Mezi zajímavá vystoupení lze dále zařadit i vystoupení MUDr. Jany Šeblové, Ph.D., která se zabývala individuálními a skupinovými intervencemi v prostředí ZZS a rolí koordinátora CISM. Auditorium – zejména jeho psychologická část, velmi kladně ohodnotilo prezentaci MUDr. Bc. Dany Hlaváčkové, která je seznámila s kazuistikou zaměřenou na emoční časovou osu z vlastní zkušenosti z výjezdu lékařky ZZS.

V posledním bloku konference odezněly velmi pěkně připravené prezentace na téma výzkumu psychické zátěže u zaměstnanců ZZS HMP z úst Bc. Alana Ryby, kde výsledky výzkumu ukazují alarmující psychický stav respondentů a prezentace zaměřená na zkušenosti hasičů s využitím odborné přípravy u oblasti psychologie u zásahu, kterou přednesli Ing. Petr Skřička a Jaroslav Gondko.

V samotném závěru konference vystoupil Karel Konečný a Lucie Balarinová z Českého červeného kříže konkrétně z ÚPZJ, kteří popsali rozdíly mezi poskytováním psychosociální pomoci při záplavách r. 2010 v Troubkách a záplavách na Liberecku z pohledu neziskových organizací. Poslední prezentaci přednesl Bc. David Tichý z Krizového centra v Ostravě společně s kpt. Mgr. Milanem Kozákem ze služby kriminální policie Ostrava, kteří se velmi citlivě zabývali různými psychosociálními aspekty případu čtyřnásobné vraždy, která se odehrála v nedávné době v jejich regionu.

Konference poskytla mnoho nových poznatků z oboru psychologie při mimořádných situacích a pomohla nejen k navázání nových kontaktů mezi odborníky zabývající se danou problematikou a zasahujícími složkami, ale i ke zvyšování úrovně realizované pomoci. Role FVZ UO, jako pořadatele akce, byla všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně, kdy byla vyzdvihována vysoká míra otevřenosti prezentujících i udržení konstruktivní diskuze u rozdílných názorů. Ze strany zástupců fakulty byla navázána další spolupráce s psychologickou služnou HZS a psychologickou službou Policie ČR, která bude dále směřována do oblasti řešení otázek psychosociální pomoci na místech hromadného postižení zdraví a prevenci dlouhodobých psychických dopadů na příslušníky zasahujících složek.

 

 

 

pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., pplk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme