Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Studentské vědecké konference FVT UO

DOCENDO DISCIMUS

 

Studentské vědecké konference FVT UO

15. Vědecká konference studentů FVT UO
22. a 23. 5. 2018
 

 

Soutěž STČ se na Fakultě vojenských technologií UO uskuteční v rámci 15. Vědecké konference studentů Fakulty vojenských technologií ve dnech 22. a 23. 5. 2018 (s vyhodnocením dne 28. 5. 2018). Soutěžní práce budou prezentovány v následujících sekcích:

 

1. Pozemní vojenská technika, zbraně a munice

2. Avionika, radiolokace, letecká technika

3. Informační a komunikační systémy

4. Ženijní technologie

5. Vojenská geografie a meteorologie

6. Ochrana proti chemickým látkám a ionizujícímu záření

 

Program konference:


22.5.2018 (sekce 2 - 6)


08:00 – 08:10 Zahájení konference v  sekci (řídí předsedové komise).
08:10 – 13:10 Obhajoba soutěžních prací odborných sekcích.
13:10 – 14:00 Přestávka na oběd.
14:00 – 15:30 Obhajoba soutěžních prací odborných sekcích.
15:30 – 16:00  Vyhodnocení pořadí odborných sekcích.
do 23. 5. 2018 Zaslání výsledků na SkVaS 

23.5.2018 (sekce 1)

08:00 – 08:10  Zahájení konference v odborných sekcích (řídí předsedové komisí).
08:10 – 13:10 Obhajoba soutěžních prací v odborných sekcích.
13:10 – 14:00 Přestávka na oběd.
14:00 – 15:30 Obhajoba soutěžních prací v odborných sekcích.
15:30 – 16:00 Vyhodnocení pořadí v sekcích, odevzdání výsledků na SkVaS (řídí
předsedové komisí).
do 18:00 hod. Zveřejnění výsledků na webových stránkách fakulty (SkVaS).


28.5.2018 

14:00 – 15:00. Vyhodnocení soutěže a  předání ocenění (K-65, Síň vědecké rady)Pokyny pro přihlášení

Přihlášky (viz poslední strana tohoto dokumentu) s anotací připravte s údaji v češtině i angličtině. Zpracování celé soutěžní práce v angličtině včetně její prezentace v angličtině budou považovány za přednost práce a oceněny vyšším bodovým ohodnocením. Přihlášky na konferenci připravte s využitím formuláře (samostatný list na konci tohoto oznámení). Neměňte přednastavené formátování!

Vytištěné a podepsané přihlášky podají studenti cestou pracovníků kateder pověřených řízením STČ, kteří je doručí nejpozději do 9. 3. 2018 na vědeckou a správní skupinu FVT a současně v elektronické podobě ve formátu *doc., *docx. zašlou na adresu otakar.petricek@unob.cz.

Zpracování přihlášek věnujte náležitou pozornost, protože budou využity jako podkladový materiál při přípravě sborníku abstraktu přihlášených prací, který bude vydán tiskem!

 

Soutěžní práce

Soutěžní práce v rozsahu do 15 stran v českém nebo anglickém jazyce (každá práce může být doplněna přílohami bez omezení jejich rozsahu) odevzdejte cestou pracovníků kateder pověřených řízením STČ, na vědeckou a správní skupinu Fakulty vojenských technologií do 14. 5. 2018 v jednom tištěném výtisku a v elektronické podobě ve formátu *.pdf. (na CD nebo prostřednictvím flash-disku)..

 

Doporučená struktura soutěžní práce:

 • úvod,
 • přehled současného stavu v řešené problematice,
 • charakteristika způsobu řešení,
 • dosažené výsledky,
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků,
 • další možnosti rozvoje dané oblasti,
 • závěr,
 • seznam použité literatury,
 • přílohy práce – grafy, tabulky, schémata, fotodokumentace apod.

 

Prezentace práce v rámci konference a kritéria hodnocení

Každý soutěžící bude mít vyhrazeno na prezentaci práce 15 min. + 5 min. na zodpovězení dotazů. Pro potřeby prezentace bude v každé odborné sekci zajištěn PC a dataprojektor. Prezentaci práce připravte v elektronické podobě ve formátu *.ppt.  Vlastní prezentace musí být zpracována i přednesena ve stejném jazyce, jako je práce. 

 

Hodnocená položkaPočet bodů
Hodnocení předložených materiálůFormální úroveň práce1 – 7
Obsahová úroveň práce1 – 7
Náročnost zpracovaného tématu1 – 7
Formální úroveň prezentovaných materiálů1 – 5
Obsahová úroveň prezentovaných materiálů1 – 5
Hodnocení obhajoby práceÚroveň verbálního projevu1 – 5
Srozumitelnost a věcnost 1 – 5
Nepřekročení časového limitu3
Pohotovost odpovědí1 – 5
Věcná správnost odpovědí1 – 5
Práce a prezentace (grafická
i ústní) v angličtině
5 – 10

Ročník studia*)

*)V případě, že je více autorů z různých ročníků, udělí se body dle ročníku studia autora, který obhajuje práci.

1. ročník 5
2. ročník 4
3. ročník 3
4. ročník (1. ročník N Mgr.)2
5. ročník (2. ročník N Mgr.)1


Postup hodnocení:

Každý člen komise přidělí body podle klíče uvedeného tabulce hodnocení a určí celkový součet bodů u každé práce. Tam, kde není uvedeno rozpětí bodů, hodnotící při splnění podmínky přidělí plný počet bodů a v případě nesplnění podmínky 0 bodů. Po přednesení všech obhajob každý člen komise podle přidělených bodů stanoví pořadí jednotlivých prací (vyšší počet bodů – lepší umístění). Předseda komise na základě bodového hodnocení všech členů komise určí výsledné pořadí v sekci.

 

*​***************************************************************************

 

Aktualizováno: 23. 5. 2018 ​

 
 
Archiv výsledků konferencí STČ:


​​Výsledky soutěže STČ 2014​​
​Výsledky soutěže STČ 2013 
 
Kontaktní osoba: Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (tel. 973 442 314)​
Za obsah stránky odpovídá Vladimír Kovařík
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube