Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Stručná charakteristika studijních oborů FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Stručná charakteristika studijních oborů FVT

Stručná charakteristika studijních oborů a modulů
Fakulty vojenských technologií

 

Absolventi vojenského studia jsou předurčeni pro základní a střední velitelsko-technické funkce v AČR.

Absolventi civilního studia mohou svoji kvalifikaci využít pro potřeby podniků zaměřených do oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a státní správy.

 

Magisterský studijní program Vojenské technologie (pouze vojenské studium)

Tento nový 5letý studijní program je určen pro vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků AČR, kteří budou zastávat velitelsko-technické funkce u útvarů a zařízení AČR. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR).

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR.

Studijní moduly, které lze studovat ve studijním programu:

 

Studijní modul: Automatizované systémy velení a řízení

Studium v tomto modulu je zaměřeno na přípravu profesionálů Vzdušných sil AČR, kteří budou odpovídat za řízení činnosti systémů pro obranu vzdušného prostoru České republiky, resp. států NATO. Studium má interdisciplinární charakter – s důrazem na problematiku automatizace s elektrotechnickým zaměřením. Po absolvování oborového mechatronického základu studenti procházejí předměty v oblastech řídících technologií, teorii bojového použití, velení a řízení systémů protivzdušné obrany, teorii simulace a robotických systémů. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany. Po získání nezbytné praxe mají velkou šanci pracovat i na vyšších funkcích v rámci AČR, resp. velitelských struktur NATO. Studium v tomto modulu je svojí specifikou vhodné i pro ženy.

 

Studijní modul: Bojová a speciální vozidla

Studenti v tomto modulu získávají znalosti organizace a řízení logistické podpory pozemní techniky s důrazem na podvozky a nástavby bojových, dopravních a speciálních vozidel. Studium je zaměřeno na konstrukci, diagnostiku technického stavu, řízení používání, řízení preventivní údržby a údržby po poruše základních druhů bojových, dopravních a speciálních vozidel včetně jejich nástaveb.

 

Studijní modul: Komunikační a informační systémy – Informační technologie

Volbou tohoto modulu zaměřeného na informační technologie (IT) studenti studují rovněž předměty jako Integrované sítě, Vývoj a správa IS, Hardware a simulace, Bezpečnost KIS, Řízení KIS. Tím mají možnost získat specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR na výkon základních velitelsko-technických funkcí v příslušné vojenské odbornosti požadované MO ČR.

 

Studijní modul: Komunikační a informační systémy – Komunikační technologie

Volbou tohoto modulu zaměřeného na komunikační technologie (KT) studenti studují rovněž předměty jako Integrované sítě, Radiokomunikace, Základy informatiky, Bezpečnost KIS, Řízení KIS. Tím mají možnost získat specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR na výkon základních velitelsko-technických funkcí v příslušné vojenské odbornosti požadované MO ČR.

 

Studijní modul: Letecká technika - avionika a výzbroj

Absolvent studijního modulu „Letecká technika – avionika a výzbroj“ je vojenský profesionál, který je schopen samostatně řešit a analyzovat technické, logistické a manažerské problémy v řízení technických letek Inženýrské letecké služby Armády České republiky. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojí teoretické a praktické znalosti z konstrukce, provozu a diagnostiky avioniky a výzbroje soudobé letecké techniky. Zná a umí řešit úkoly logistické podpory vojenského letectva na stupni letecká základna. Je seznámen s hlavními zásadami používání vojenské letecké techniky a s právními normami, které mají vztah k provozu této techniky. Absolvent se může uplatnit především jako důstojník Inženýrské letecké služby.

 

Studijní modul: Letecká technika - draky a motory

Studenti jsou připravováni pro výkon velitelsko-technických funkcí především na leteckých základnách Armády České republiky. Studenti budou seznámeni s konstrukcí moderní letecké techniky především v oblasti draků letadel, leteckých motorů, ale též v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu. Podstatná část přípravy bude zaměřena na získání základních poznatků z oblasti provozu a oprav vojenské letecké techniky. Celé studium je zaměřeno takovým způsobem, aby absolventi byli schopni, po krátkém zapracování, plnit velitelsko-technické funkce s dostatečným odborným nadhledem.

 

Studijní modul: Letecké radionavigační systémy

Absolvent studijního modulu „Letecké radionavigační systémy“ je schopen samostatně řešit a analyzovat technické, logistické a manažerské problémy v řízení Letecké radionavigační služby Armády České republiky. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojí teoretické a praktické znalosti z konstrukce, provozu a diagnostiky systémů řízení letového provozu a leteckých navigačních zařízení. Zná a umí řešit úkoly logistické podpory systémů řízení letového provozu. Je seznámen s hlavními zásadami používání vojenských leteckých systémů řízení letového provozu a s právními normami, které mají vztah k provozu této techniky. Absolvent se může uplatnit především jako důstojník Letecké radionavigační služby.

 

Studijní modul: Letecký štábní

Absolvent modulu Letecký štábní získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení vzdušných sil AČR. Důraz je položen na principy velení a řízení štábů letecké základny, křídla, jednotlivých letek a míst velení při plnění úkolů leteckého výcviku a bojové činnosti letecké základny, dále pak proces přípravy, zpracování a vedení nařízené a stanovené dokumentace. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení štábní služby u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.

 

Studijní modul: Letištní technické zabezpečení

Absolvent modulu Letištní technické zabezpečení získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a zabezpečení z hlediska letištního zabezpečení, leteckého technického a provozního zabezpečení a logistické podpory létání u leteckých útvarů a zařízení. Důraz je položen na znalost principů činnosti a konstrukce speciální techniky LTZ, řízení a provádění údržby pohybové plochy letiště a logistického zabezpečení leteckého provozu. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení služeb letištního zabezpečení a leteckého technického a provozního zabezpečení u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.

 

Studijní modul: Radiolokace a elektronický boj

Studium v tomto modulu je zaměřeno na přípravu velitelsko - technických profesionálů, schopných vykonávat řídící a technické funkce orientované na pasivní sledovací systémy, prostředky elektronického boje a prostředky radiolokačního průzkumu. Po absolvování mechatronického základu se studenti zaměřují především na principy a metody radiolokace, pasivních sledovacích systémů a systémů elektronického boje, zásady zpracování informace v radiotechnických systémech, charakteristiky zdrojů zpráv, způsoby vedení elektronického boje a bojového použití radiotechnické výzbroje. Absolventi této specializace pak pracují na místech, kde budou plnit manažersko - odborné úkoly spojené s použitím jednotek a systémů elektronického boje, včetně úkolů spojených s použitím, údržbou a opravami speciální techniky.

 

Studijní modul: Řízení letového provozu

Hlavním cílem studia tohoto modulu je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky v oblasti řízení letového provozu. Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a účasti v letovém provozu, při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení. Získá znalosti v oblasti organizace řízení letového provozu na úrovni středisek řízení a uvědomování letectva zemí NATO. Absolvent je schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka, případně štábu letecké základny.

 

Studijní modul: Vojenská geografie a meteorologie

V oblasti geografické podpory jsou studenti oboru připravováni na funkce specialistů složek Geografické služby AČR se zaměřením na získávání, zpracování a analýzy geografických informací s využitím geodetických metod, globálních navigačních satelitních systémů, fotogrammetrických metod, metod dálkového průzkumu Země, kartografických metod a polygrafických prostředků. V oblasti hydrometeorologické podpory se studenti připravují na funkce specialistů letecké meteorologické služby leteckých základen a pracovišť Hydrometeorologické služby AČR se zaměřením na získávání a zpracování informací o stavu a vývoji počasí a hydrologických poměrů a jejich vlivu na činnost vojsk.

 

Studijní modul: Vojenský pilot

Hlavním cílem tohoto modulu je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky - piloty vojenského letectva. Absolvent získá ve výuce znalosti z oblastí teoretického základu, aplikovaného strojního základu rozšířeného o základní znalosti elektrotechniky. V odborných předmětech splňuje požadavky a znalosti konstrukce a vybavení letadel, mezinárodně platných předpisů JAR-FCL, norem ICAO, standardů NATO a problematiky taktiky základů použití jednotlivých druhů letectva. V průběhu studia absolvuje praktické seskoky padákem, zvládne teoretickou přípravu pro splnění podmínek udělení PPL a ATPL a absolvuje praktický letecký výcvik na letounu Z-142C-AF.

 

Studijní modul: Zbraně a munice

Absolvent modulu Zbraně a munice je vojenský profesionál technicko - manažerského zaměření, který bude zejména schopen řešit úkoly logistického a výzbrojního zabezpečení útvarů a zařízení AČR s využitím teoretických znalostí z konstrukce zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje a praktických dovedností z provozu zbraňových systémů.

 

Studijní modul: Ženijní technologie

Studenti jsou v tomto studijním modulu připravováni na výkon velitelských a technických funkcí u jednotek a útvarů ženijního vojska. Na základě získaných znalostí a dovedností v oblasti vojenských staveb, teorie a diagnostiky konstrukcí, ženijní podpory a ženijní techniky jsou absolventi schopni najít uplatnění na různých velitelských a technicko - manažerských pozicích nejen v rámci ženijního vojska.

 

Bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost (pouze civilní studium)

 

Studijní obor: Komunikační a informační technologie

Studijní obor komunikační a informační technologie je akademicky orientovaný studijní obor připravující technicky orientované absolventy, kteří jsou schopni kvalifikovaně řešit technické úkoly v oblasti komunikačních a informačních technologií, schopni hodnotit technický stav komunikačních a informačních systémů s důrazem na jejich bezpečnost a navrhovat technická opatření k zajištění jejich efektivního, bezpečného a ekonomického využívání. Absolvent bakalářského studijního oboru Komunikační a informační technologie je odborník orientující se v soudobých komunikačních, informačních a bezpečnostních technologiích. Je schopen aplikovat získané znalosti a samostatně řešit technické úkoly v dané oblasti. Je schopen vést podřízené po stránce odborné i manažerské.
 

Studijní obor: Technologie pro ochranu majetku a osob

Studijní obor Technologie pro ochranu majetku a osob je akademicky orientovaný interdisciplinární studijní obor zaměřený na přípravu absolventů pro technicko-manažerské pracovní pozice v bezpečnostních sborech, státních orgánech, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, v soukromých bezpečnostních agenturách, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích na úsecích zajišťujících bezpečnost a v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou a instalací bezpečnostních technologií.
Absolvent oboru studiem získá široký základ s profesní orientací na znalost teoretických základů, principů činnosti a možností využití moderních technologií používaných pro ochranu majetku a osob. S využitím těchto znalostí absolvent bude schopen navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s implementací, zabezpečením provozu a údržby technologií na ochranu majetku a osob, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích.
 

Studijní obor: Zbraně a munice

Studijní obor Zbraně a munice je akademicky orientovaný studijní obor zaměřený na přípravu absolventů pro technické a technicko-manažerské pracovní pozice ve výrobě a zkušebnách zbraní a střeliva, v orgánech a institucích veřejné správy a samosprávy a dále k provozování koncesovaných živností v oblasti prodeje, výroby, oprav a skladování zbraní, střeliva, výbušnin a provozování střelnic. Absolvent tohoto studijního oboru získá teoretické základy funkčních principů a konstrukce zbraní, konstrukce, funkce a účinků munice a principů přístrojové techniky zbraní. Získá znalosti o možnostech využití zbraní při ochraně majetku a osob a služebním použití v souladu s platnou národní i mezinárodní právní úpravou v rámci různých služebních aktivit, při sebeobraně, sportu a lovu. Dále získá praktické návyky a dovednosti z používání, kontrol, zkoušení a údržby zbraní, munice a přístrojové techniky zbraní.


Navazující magisterský studijní program Vojenské technologie (včetně civilního studia)

 

Studijní obor: Zbraně a munice

Ve studijním oboru Zbraně a munice se připravují vojenští profesionálové a civilní odborníci technicko-manažerského zaměření s důrazem na znalosti v oblasti balistiky, munice, zbraní a jejich přístrojového vybavení. Poznatky z předmětů programového základu a z oborových předmětů jsou využity zejména na objasnění konstrukčních principů, metod analýzy funkce, diagnostiky technického stavu a hodnocení jakosti a bojové efektivnosti hlavňových zbraňových systémů. Absolventi studijního oboru se stávají experty pro řízení používání zbraní, muničních kompletů a systémů řízení palby.

 

Studijní obor: Bojová a speciální vozidla

Obor Bojová a speciální vozidla připravuje vojenské profesionály a civilní odborníky technicko-manažerského zaměření. Absolventi si osvojí odborné znalosti pro organizaci a řízení logistické podpory pozemní techniky na stupni jednotka, útvar s důrazem na podvozky a nástavby bojových, dopravních a speciálních vozidel. Ve studijním oboru je využito poznatků, založených na současném stavu poznání, pro objasnění konstrukčních principů, diagnostiky technického stavu, řízení používání, řízení preventivní a nápravné údržby základních druhů bojových, dopravních a speciálních vozidel včetně jejich nástaveb.

 

Studijní obor: Ženijní technologie

Obor Ženijní technologie je založen na technicko-manažerském bakalářském a magisterském vzdělání ve studijním programu Vojenské technologie. Důraz je kladen na výuku technických předmětů především v oblasti teorie, diagnostiky a zesilování konstrukcí, na diagnostiku a efektivní použití ženijní techniky, na objasnění konstrukčních principů, metod analýzy a diagnostiky technického stavu ženijních a stavebních konstrukcí a ženijní strojní techniky, na posouzení a vyhodnocení účinků zbraňových systémů na efektivnost ženijní ochrany.

 

Studijní obor: Letecká a raketová technika

Studijní obor Letecká a raketová technika je zaměřen na vysokoškolskou přípravu vojenského profesionála technicko-manažerského zaměření s důrazem na jeho znalosti v oblasti konstrukce, provozu letadel a raketových systémů. Ve studijním oboru je využito poznatků z teoretických předmětů k rozborům činností, k vysvětlení výpočtových postupů a konstrukčních uspořádání draků letadel, prvků raketových systémů, pohonných jednotek, k objasnění zásad provozu letadel a raketových systémů. Výuka v oboru je aktualizována poznatky z vědecko-výzkumné práce učitelů a z dostupné odborné literatury.

 

Studijní obor: Letový provoz (pouze vojenské navazující magisterské studium)

Obor Letový provoz připravuje vojenské odborníky služeb letového provozu, štábní služby a letištního technického zabezpečení u leteckých útvarů a zařízení Vzdušných sil AČR. Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, JAR-FCL-1, směrnic a standardů NATO a nařízení pro řízení a zabezpečení letového provozu. Úroveň strojního zaměření a odborné profilace umožňuje uplatnění i mimo Armádu ČR.

 

Studijní obor: Letecké elektrotechnické systémy

Studijní obor Letecké elektrotechnické systémy je interdisciplinární technický obor, jehož základem je vědní obor avionika a který je tvořen následujícími studijními oborovými úseky: elektrické a speciální systémy, systémy letecké výzbroje, radioelektronické systémy a systémy radiotechnického zabezpečení. Je to obor s elektrotechnickým a elektronickým základem, zahrnujícím širokou problematiku elektrického a elektronického vybavení letadel, gyroskopických a barometrických systémů, výškové výstroje, leteckých zbraní a radiotechnického zabezpečení letectva, včetně leteckých pozemních světlotechnických systémů.

 

Studijní obor: Radiolokace

Studijní obor Radiolokace připravuje vysokoškolsky vzdělaného vojenského profesionála a civilního odborníka v oblasti elektrotechniky a radioelektroniky. Studium v oboru je zaměřeno především na aktivní a pasivní radiolokaci, zpracování signálů a využití informačních technologií v radiotechnických senzorech. Absolvent najde uplatnění u pasivních sledovacích systémů, prostředků elektronického boje a prostředků radiolokačního průzkumu a je schopen dalšího samostatného a cílevědomého rozvoje v odborné i vojenské činnosti.

 

Studijní obor: Automatizované systémy velení a řízení

Obor Automatizované systémy velení a řízení připravuje vojenské odborníky v oblasti provozu, technické údržby a bojového použití systémů velení a řízení PVO, raketových zbraňových systémů protiletadlového vojska a simulátorových systémů a trenažérů. V odborných předmětech, které navazují na předměty teoretického a programového základu, je jim objasněna architektura, principy a algoritmy činnosti systémů velení a řízení PVO, principy konstrukce a činnosti protiletadlových raketových zbraňových systémů s důrazem na jejich bojové použití.

 

Studijní obor: Komunikační a informační systémy

Studijní obor se zabývá oblastmi komunikačních a informačních technologií s důrazem na jejich aplikace ve vojenském prostředí. Sledovány jsou vojenské telekomunikace a radiokomunikace a jejich řízení, technické a programové vybavení počítačů, počítačové sítě a bezpečnost komunikačních a informačních systémů. Telekomunikace jsou soustředěny na přenosovou a spojovací techniku a bezpečnost spojení. Radiokomunikace jsou zaměřeny na rádiovou techniku a na techniku rádiového průzkumu a elektronického boje. V oblasti počítačových technologií je důraz položen na architekturu personálních počítačů, programovací jazyky, databázové systémy, technologie tvorby informačních systémů, operační systémy, lokální a globální počítačové sítě, webové technologie a XML.

 

Studijní obor: Vojenská geografie a meteorologie

Hlavní cíl studia vojenské geografie a meteorologie je připravit vojenského profesionála technicko-manažerského zaměření s důrazem na jeho znalosti v oblasti geografického a meteorologického zabezpečení složek ozbrojených sil ČR při obraně jejího teritoria a jejích zájmů. Ve studijním oboru je využito poznatků z teoretických předmětů a z předmětů teoretického oborového modulu na objasnění metod sběru, zpracování, analýzy a prezentace informací o geografických a meteorologických objektech a jevech a používaných postupů při geografickém a meteorologickém zabezpečení AČR.

a​
​​​​
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube