Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Vojenské technologie - strojní (vojenské) - Nabízené studijní specializace

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské technologie - strojní (vojenské) - Nabízené studijní specializace


Obecné informace:

  • Magisterský studijní program Vojenské technologie - strojní je uskutečňován Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a zahrnuje 7 specializací. Standardní doba studia je 5 let. Studijní program lze studovat pouze prezenční vojenskou formou. Kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání. Viz „Jak se stát studentem-vojákem“.
  • Pro akademický rok 2021/2022 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu ve 2 kolech (mimo specializaci Vojesnký pilot a Řídící letového provozu). Pro každé kolo jsou stanoveny přesné počty přijímaných uchazečů o danou specializaci volitelnou v e-přihlášce. V 1. kole proběhne zařazení po přijímacích zkouškách. Pro rozřazení v 1. kole je posuzována pouze volba první preference specializace v e-přihlášce. Ve 2. kole - v průběhu 3. semestru - budou zařazeni uchazeči, kteří neuvedli v e-přihlášce specializaci nebo nebyli zařazeni v 1. kole.
  • U specializací Vojenský pilot a Řídící letového provozu je podmíněno uvedením preference této specializace do přihlášky ke studiu, úspěšným složením dodatečných rozřazovacích testů a absolvováním lékařského vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) s kladným posudkem. Dodatečné rozřazovací testy se budou skládat z ověření znalostí z matematiky, anglického jazyka a tělesné zdatnosti. Tyto testy se uskuteční v průběhu 1. semestru. Na základě úspěšného splnění rozřazovacích testů budou studenti vysíláni k lékařskému vyšetření v ÚLZ do naplnění požadovaných počtů ve specializaci. Zařazení do specializace bude realizováno do konce 1. semestru. Pořadí studentů, ve kterém budou vysíláni do ÚLZ, bude sestaveno na základě váženého průměru pořadí výsledků dodatečných testů pro jednotlivé specializace. Sestavení pořadí proběhne podle stejných pravidel jako sestavení pořadí uchazečů o studium. V případě, že student uchazeč o specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu nepředloží zdravotní posudek nebo se umístí na vyšším pořadí, než je maximální počet uchazečů ve specializaci Vojenský pilot a Řídící letového provozu, bude pro další studium posuzován jako student bez preference.
  • Absolvent získá titul Ing.

V akademickém roce 2021/2022 budou do magisterského studijního programu Vojenské technologie strojní přijímáni uchazeči do těchto specializací a v následujících počtech:

Studijní program / specializace Celkový počet přijímaných Počet přijímaných v 1. kole
Studijní program: Vojenské technologie - strojní 63 24
Specializace - -
Bojová a speciální vozidla 10 6
Letecká technika – draky a motory 8 5
Letištní a technické zabezpečení
8 5
Řídící letového provozu 9 0
Vojenský pilot 160
Zbraně a munice 10 6
Ženijní konstrukce 2 2

 

Pozn.: Uchazeč zařazený do specializace v 1. kole má právo do konce 1. ročníku požádat děkana FVT o změnu specializace. V tomto případě je na něho pohlíženo jako na studenta bez preference a bude nově zařazen do specializace v rámci 2. kola.


   Studijní plány podle specializací


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme