ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZELE

Rozsah: 48P-24NC-24LC 

Semestr:

2

Garant: Prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.

Počet kreditů:

6

  Povinný předmět
     

Cíl výuky v předmětu Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika je dán jeho názvem. Pomocí propracovaného a vyzkoušeného systému přednášek, numerických a laboratorních cvičení jsou studenti vedeni k pochopení a ověření základních zákonů, principů a metod elektrotechniky a elektromechaniky. Absolvováním předmětu získá student schopnosti teoretické analýzy základních elektrických obvodů, čtení schémat, praktické realizace jednoduchých obvodů včetně měření, jakož i znalosti základních elektrických signálů a jejich modelů. Schopnost skloubit modelování s praktickými dovednostmi poskytne solidní základ pro studium navazujících předmětů s elektrotechnickým zaměřením a pro praxi v AČR.

 

Přehled látky - vybrané části:

 • Elektrický obvod, obvodové veličiny, odporové obvody.

 • Metody analýzy lineárních elektrických obvodů.

 • Základy elektrických měření.

 • Elektrické signály.

 • Elektrické pole, kapacitor, kondenzátor.

 • Magnetické pole, induktor, cívka, základní zákony elektromagnetického pole.

 • Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu.

 • Přechodné jevy v lineárních obvodech 1. a 2. řádu.

 • Kmitočtové charakteristiky lineárních obvodů.

 • Úvod do spektrální analýzy signálů.

 • Software pro práci s el. obvody a systémy.

Předmět vede studenty k pochopení, praktickému ověření a využití základních zákonů, principů a metod elektrotechniky a elektromechaniky. Pouze dobré základy jsou předpokladem dalšího rozvoje znalostí a dovedností v daném oboru.