ELEKTRONICKÉ OBVODY

ELO

Rozsah: 44P-30NC-16LC 

Semestr:

2

Garant: Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Počet kreditů:

4

  Povinný předmět
     

Porozumět soudobým komplikovaným elektronickým systémům není jednoduché. Tento předmět nabízí studentům základní teoretickou průpravu pro práci s elektronickými obvody. Využívání jakéhokoliv obvodu znamená pro běžného uživatele mj. jeho propojení s okolím pomocí vstupů a výstupů. Součástí předmětu jsou tedy i základy teorie a praxe elektrických signálů a jejich zpracování v lineárních a nelineárních aplikacích. Velká pozornost je věnována praktickým formám výuky. Sedmi laboratorním úlohám předcházejí numerická cvičení, která slouží pro konkrétní návrhy a rozbory obvodů a měřených jevů. Důležitou roli zde hraje i počítačová simulace měřených obvodů.

 

Přehled látky - vybrané části:

 • Elektrické signály, jejich časová a spektrální reprezentace.

 • Elektrický obvod jako systém v nelineárním, lineárním nebo linearizovaném režimu.

 • Modelování a analýza lineárních a nelineárních obvodů.

 • Obecné vlastnosti lineárních systémů a v praxi používané charakteristiky pro jejich popis.

 • Pasivní a aktivní kmitočtové filtry.

 • Zesilovače s tranzistory a operačními zesilovači.

 • Oscilátory LC, RC a krystalové. Fázový závěs, DDS.

 • Komparátory a jejich aplikace.

 • Okrajovače, funkční měniče a tvarovače signálů.

 • Klasické a spínané zdroje elektrické energie.

 • Analogové modulace s harmonickou nosnou, analogové impulsové modulace, klíčovací techniky.

Samozřejmostí jsou elektronické učební texty včetně laboratorních návodů a didakticky dobře propracovaných řešených příkladů z různých oblastí elektroniky. Studentům je k dispozici i kniha Řešíme elektronické obvody, napsaná m.j. pro potřeby tohoto předmětu.

Předmět je vyučován v 2. semestru. Navazuje na učební osnovy předmětů Základy elektrotechniky a Součástky v elektrotechnice I, jejichž studium probíhá v 1. semestru. Na Elektronické obvody zase navazuje předmět Číslicová technika a elektronická měření, vyučovaný v 3. semestru.