ELEKTRONICKÁ A AUTOMATIZOVANÁ MĚŘENÍ

EAM

Rozsah: 60P-0NC-20LC 

Semestr:

2

Garanti: Doc. Ing. Zbyněk Růžička, CSc.

Počet kreditů:

4

               Povinný předmět

Předmět je zařazen ve studijním programu navazujícího magisterského studia a volně navazuje na základní kurs elektronického měření absolvovaný v programu bakalářského studia a doplňuje jej. Zaměřuje se na výklad principů a na praktickou práci s pokročilými elektronickými měřicími přístroji, vysvětluje podstatu rušení a způsoby minimalizace jeho vlivu na měření. Seznamuje také s technickými a programovými prostředky pro automatizaci měření, které reprezentují zkratky jako GPIB, RS-232 aj. a učí základům vytváření automatizovaných měřicích pracovišť a aplikačních programů v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW.

 

Přehled látky:

 • Vzorkování veličin, jeho druhy a aplikace v měřicí technice, chyby a zkreslení při digitalizaci a rekonstrukci signálů a zobrazení jejich spekter.

 • Číslicové paměťové osciloskopy.

 • Klasické a Fourierovy analyzátory spektra.

 • Impulsní a AWG generátory.

 • Šumy a rušivé signály a jejich potlačování při měření.

 • Vliv dynamických vlastností objektů a měřidel na přesnost měření.

 • Entropie měření a kapacita měřicího kanálu.

 • Metrologie: základní pojmy, legální a výkonná, etalonáž a transfer měřicích jednotek, ověřování měřidel.

 • Měření s číslicovými multimetry v prostředí s rušením.

 • Podstata a prostředky automatizovaných měření.

 • Úloha a druhy zpráv pro řízení a provoz automatizovaného měřicího pracoviště.

 • Principy, vlastnosti a užití systému GPIB.

 • Principy, vlastnosti a užití sériových systémů rozhraní.

 • Struktury, funkce, vlastnosti a použití zásuvných měřicích karet.

 • Virtuální instrumentace (VI) v LabVIEW. Objektová koncepce VI, okna, menu, nástroje, ikony, terminály a signálové cesty, řízení tokem dat aj.

 • Problémové okruhy návrhu automatizovaného měřicího pracoviště.

 

 

Laboratorní cvičení:

Laboratorní úlohy doplňují přednášenou látku zkoumáním jejích praktických projevů a nácvikem postupů a manipulací vedoucích k dosahování relevantních výsledků měření. Dále se prakticky procvičují aplikace prostředků automatizace měření v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW.